Lấy đổi mới, sáng tạo làm trung tâm, lấy hiệu quả làm động lực và thước đo đánh giá
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - UVTƯ Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban TCTƯ.

Kết quả nổi bật trong năm “bản lề” 2018

Tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm về tổ chức xây dựng đảng theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Toàn Ngành đã tham mưu cụ thể hóa 2 nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tham mưu BCH Trung ương ban hành 3 nghị quyết quan trọng và 1 quy định về công tác tổ chức xây dựng đảng. Tham mưu cụ thể hóa các nghị quyết hội nghị Trung ương 4, 6, 7, 8 (khóa XII) và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, chủ động đề xuất các nội dung, nhiệm vụ quan trọng vào Chương trình công tác năm 2018 của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp, trong đó có 32 đề án trình BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư bảo đảm chất lượng. Tham mưu cho BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành hơn 60 văn bản, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng về công tác tổ chức xây dựng đảng, từng bước giải quyết những vướng mắc, khó khăn, chống tiêu cực, sách nhiễu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

 Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tăng cường xây dựng, củng cố TCCSĐ gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Cụ thể hóa Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 16-11-2016 thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), toàn Ngành tập trung tham mưu, hoàn thành các nội dung quan trọng, giúp các đơn vị thực hiện hiệu quả Nghị quyết. Hoàn thành công tác chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, chủ động xây dựng báo cáo về tình hình và kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân năm 2017.

Tham mưu cấp ủy các cấp chỉ đạo kiện toàn tổ chức đảng, cấp ủy đồng bộ với việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy bên trong của các tổ chức từ Trung ương đến cơ sở, sáp nhập các thôn, tổ dân phố; giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn, chuyển đảng viên là cán bộ, công chức đang công tác ở xã về sinh hoạt đảng tại các chi bộ khu dân cư; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó thi hành kỷ luật hoặc đưa ra khỏi Đảng những đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, thiếu tinh thần trách nhiệm, mất đoàn kết nội bộ, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm. Tham mưu Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng. Thực hiện nghị quyết Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy gắn với tinh giản biên chế; triển khai xây dựng vị trí việc làm. Sau 1 năm thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhóm giải pháp, nhiệm vụ của Nghị quyết, thực hiện kiêm nhiệm các chức danh lãnh đạo, thí điểm các mô hình tổ chức bộ máy, đổi mới, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, sắp xếp lại các xã, phường, thôn, bản, tổ dân phố. Kết thúc hoạt động của các ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Chuyển Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương về Ban Nội chính Trung ương. Tổ chức lại Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao theo hướng sáp nhập thành một tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương. Nhìn chung, tổ chức bộ máy từng bước được đổi mới, sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Cả nước đã giảm trên 3.000 đầu mối, giảm 5.120 đơn vị cấp phòng, giảm số lượng lãnh đạo (172 lãnh đạo cấp sở, 8.351 lãnh đạo cấp phòng), giảm 59.726 biên chế do sắp xếp lại tổ chức bộ máy, giảm được nhiều đơn vị trung gian, bước đầu khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý.

Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch với mục tiêu, giải pháp và lộ trình tổ chức thực hiện phù hợp tình hình thực tiễn. Một số địa phương, cơ quan, đơn vị đã ban hành các đề án về tạo nguồn cán bộ, quy định về luân chuyển, thực hiện luân chuyển gắn với bố trí cán bộ chủ chốt không là người địa phương.

Hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ các cấp; xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Ban Tổ chức Trung ương tham mưu phê duyệt quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 116 lượt đơn vị và 1.364 lượt cán bộ diện Trung ương quản lý. Tham mưu Bộ Chính trị xây dựng quy hoạch BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 với lộ trình cụ thể, nhiều nội dung đổi mới. Đến cuối tháng 11-2018 các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và ban cán sự đảng, đảng đoàn ở Trung ương đã hoàn thành việc giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH Trung ương khóa XIII. Kết quả có hơn 200 đồng chí được giới thiệu quy hoạch Ủy viên BCH Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026. Việc giới thiệu nhân sự quy hoạch được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, phát hiện nguồn quy hoạch bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ. Các đồng chí được giới thiệu đúng đối tượng, đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

 Tham mưu ban hành, triển khai thực hiện Quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH Trung ương. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã xây dựng kế hoạch thực hiện, gắn nội dung của Quy định khi tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2018. Đồng thời, bổ sung nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định vào chương trình, kế hoạch công tác năm 2019.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung của công tác cán bộ và chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Chủ động rà soát tình hình cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý nhằm kịp thời tham mưu nhân sự thay thế, bảo đảm sự kế thừa, chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ tới. Tham mưu nhân sự đại hội một số tổ chức chính trị - xã hội. Nhìn chung, việc kiện toàn, bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện theo Quy định 105-QĐ/TW ngày 19-12-2017 với quy trình “5 bước” bảo đảm khách quan, dân chủ.

Tham mưu cấp ủy các cấp thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Ban Tổ chức Trung ương chủ trì tham mưu Bộ Chính trị lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đã hoàn thành với kết quả tốt tại Hội nghị Trung ương 9 (khóa XII). Các địa phương, cơ quan, đơn vị đã hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm theo Quy định. Nhìn chung, việc lấy phiếu tín nhiệm được chuẩn bị kỹ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch, được cán bộ, đảng viên, dư luận tin tưởng, đồng tình, ủng hộ. Kết quả phiếu cơ bản phản ánh đúng tình hình, có tác dụng động viên, khích lệ đối với người có số phiếu tín nhiệm cao, đồng thời nhắc nhở đối với người có phiếu tín nhiệm thấp.

 Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với chức danh và bảo đảm sát nhu cầu thực tế. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, cử cán bộ đi nghiên cứu, học tập, công tác ở nước ngoài. Bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý, xây dựng kế hoạch về tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức với các đồng chí Ủy viên và Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nguồn. Công tác chính sách cán bộ tiếp tục được quan tâm, nhất là việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng, chăm sóc sức khỏe cán bộ các cấp.

Toàn Ngành đã nghiên cứu bổ sung, sửa đổi và xây dựng các văn bản liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, nhất là vấn đề chính trị hiện nay. Thẩm tra, xác minh và thẩm định tiêu chuẩn chính trị để phục vụ công tác quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, phát triển đảng viên.

Triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tham mưu cấp ủy hoàn thành việc tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng. Trên cơ sở tổng kết, rút kinh nghiệm, toàn Ngành tham mưu xây dựng dự thảo Chỉ thị và Hướng dẫn mới về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

 Tăng cường kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng đảng, tự kiểm tra, rà soát về công tác cán bộ,tham mưu cấp ủy thành lập các đoàn công tác, tổ kiểm tra chuyên ngành tổ chức xây dựng đảng, kịp thời chấn chỉnh những yếu kém, khuyết điểm, hạn chế trong tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận về công tác tổ chức xây dựng đảng. Kịp thời phát hiện những trường hợp thiếu tiêu chuẩn, điều kiện, sai quy trình, thủ tục, làm rõ nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân, có giải pháp khắc phục.

 Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng. Xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Tích cực chỉ đạo hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018. Giải đã được toàn Ngành quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn để cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là các cơ quan báo chí hưởng ứng tích cực, thu hút đông đảo các phóng viên, biên tập viên và người làm báo trong cả nước, kiều bào nước ngoài, trở thành một giải báo chí toàn quốc có uy tín trong hệ thống giải báo chí quốc gia. Đồng thời, tăng cường thông tin, giải đáp, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức xây dựng đảng các cấp. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng luôn chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực trong đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính theo hướng “4 hóa” (hạt nhân hóa lãnh đạo; chuẩn hóa văn bản pháp quy; đơn giản hóa thủ tục hành chính; tự động hóa trong tổ chức thực hiện). Xây dựng văn hoá công sở lành mạnh, tạo môi trường làm việc khoa học, tích cực thi đua, cạnh tranh lành mạnh để cán bộ phát huy hết khả năng của mình trong công tác. Xây dựng người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng “trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông”. Xây dựng các quy định, quy chế để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao có tính chuyên nghiệp, nền nếp, bài bản, chống tiêu cực, sách nhiễu, cửa quyền và đặc quyền, đặc lợi. Duy trì đều đặn và nâng cao chất lượng các hội nghị giao ban trực tuyến định kỳ, qua đó kịp thời nắm bắt tình hình, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, định hướng công tác có trọng tâm, trọng điểm cho toàn Ngành để tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả.

Nhiệm vụ trọng tâm năm “bứt phá” 2019 tiến tới Đại hội XIII của Đảng

Tận dụng những thuận lợi, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, toàn Ngành quyết tâm bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, căn cứ vào chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác năm, với phương châm hành động “chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả” tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tham mưu triển khai công tác chuẩn bị đại hội, tập trung tham mưu xây dựng Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Hướng dẫn về công tác nhân sự đại hội, chú trọng tham mưu xây dựng cấp uỷ các cấp, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ đảng và tính kế thừa, phát triển của đội ngũ cán bộ theo quy hoạch. Gắn công tác nhân sự cấp uỷ với chuẩn bị nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ tiếp theo. Thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội của cấp mình, đồng thời tham gia tích cực triển khai kế hoạch của các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện các nghị quyết Trung ương 4, 6, 7, 8 (khóa XII), bám sát các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kế hoạch 04-KH/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Chú trọng nhiệm vụ thường xuyên, định kỳ, coi trọng việc nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên, chủ động đề xuất sáng kiến, mô hình mới, cách làm hay gắn với thực tiễn của địa phương, đơn vị. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW của BCH Trung ương (khóa XII), Kế hoạch 07-KH/TW gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân thực hiện có hiệu quả; xử lý kịp thời những tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định, không đạt mục tiêu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và những trường hợp lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy để tham nhũng, tiêu cực. Triển khai Nghị quyết, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ thành các đề án, nhiệm vụ với lộ trình phù hợp đặc điểm, tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đưa việc thực hiện Quy định nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên và nếp văn hóa của mỗi cán bộ, đảng viên.

3. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các văn bản, quy định, quy chế; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức xây dựng đảng. Hoàn thiện các quy trình, quy định, quy chế góp phần khắc phục những hạn chế, yếu kém, nhất là cơ chế kiểm soát quyền lực, ngăn chặn, đẩy lùi và chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền. Cơ bản hoàn thành việc thực hiện giảm đầu mối trực thuộc các ban, bộ, ngành, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến địa phương và cơ cấu bên trong của từng tổ chức trực thuộc. Tham mưu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội về tổ chức bộ máy bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, liên thông trong toàn hệ thống chính trị. Quy định khung về chức năng, nhiệm vụ của một số loại hình TCCSĐ và quy chế làm việc mẫu của đảng ủy cơ sở.

4. Thực hiện tốt các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, cơ sở, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và nhiệm vụ đột xuất do BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao. Bổ sung, sửa đổi Quy định số 220-QĐ/TW ngày 27-12-2013 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy. Sửa đổi, bổ sung Quy định 338-QĐ/TW ngày 25-11-2010 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan báo chí của đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đẩy mạnh công tác bảo vệ chính trị nội bộ với trọng tâm bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng. 

5. Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ gắn với kiểm tra, giám sát về tổ chức xây dựng đảng, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định thi hành Điều lệ Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp liên quan đến công tác tổ chức xây dựng đảng, nhất là công tác cán bộ, phát triển đảng viên. Quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên, chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng.

6. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế, cơ cấu lại đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Hoàn thành và tổ chức thực hiện hiệu quả xây dựng vị trí việc làm, khung năng lực cho toàn Ngành, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ; nâng cao đạo đức nghề nghiệp, văn hoá công sở, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ. Đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính và quản lý cán bộ. Quan tâm, đổi mới tư duy đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của Ngành, lấy chất lượng sản phẩm và hiệu quả công việc làm thước đo để đánh giá cán bộ. Quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo “Suy nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, làm việc có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc nấy”. Phấn đấu rèn luyện theo tiêu chuẩn người làm công tác tổ chức - cán bộ “trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông” gắn với “4 hóa” trong cơ chế vận hành. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tạo nguồn, quy hoạch đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng ở các cấp, bảo đảm có kinh nghiệm dày dạn về xây dựng Đảng, khả năng chủ động, sáng tạo trong phát hiện, tham mưu, phẩm chất đạo đức trong sáng, công tâm, trung thực, khách quan. Có dũng khí với quyết tâm chính trị cao và ý thức cầu thị, lắng nghe, dũng cảm tiếp thu và tự sửa chữa khuyết điểm, thiếu sót, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tổ chức xây dựng đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong tình hình mới.

7. Đẩy mạnh tuyên truyền công tác tổ chức xây dựng đảng. Tiếp tục triển khai nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019, phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ đi đôi với đẩy mạnh phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu” nhằm tạo sự lan tỏa, đồng thuận sâu rộng trong toàn xã hội và trong nhân dân về công tác tổ chức xây dựng đảng.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất