Xây dựng lực lượng lao động trẻ chất lượng cao trong doanh nghiệp Nhà nước (tiếp theo và hết)
Diễn đàn Chính sách về việc làm cho thanh niên. Ảnh: Tư liệu.

Diễn đàn Chính sách về việc làm cho thanh niên. Ảnh: Tư liệu.

Bài 2: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng lực lượng lao động trẻ chất lượng cao 

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển nguồn lao động lao động trẻ chất lượng cao là đòi hỏi cấp thiết nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.

Phát huy vai trò của tổ chức cơ sở đảng

Theo Điều 21, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã xác định rõ: Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở, là nơi thể hiện toàn diện, trực tiếp và cụ thể nhất mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Tổ chức cơ sở đảng được lập tại đơn vị hành chính, sự nghiệp, kinh tế hoặc công tác, đặt dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh…. Đây là nơi trực tiếp thực hiện và lãnh đạo các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước áp dụng vào thực tiễn cuộc sống, là nơi quản lý, giáo dục và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, bao gồm cả những đảng viên đã về hưu. Chính vì vậy, vai trò của tổ chức cơ sở đảng rất quan trọng, nếu không phát huy được vai trò, sẽ bị các thế lực thù địch lôi kéo, lợi dụng, kích động “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, gây ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của đất nước và an ninh quốc gia.

Với vị trí là nền tảng của Đảng, tổ chức cơ sở đảng có vai trò rất quan trọng đối với sự vững mạnh của Đảng. Đây là cấp tổ chức sâu rộng nhất, gắn với các đơn vị cơ sở trên toàn lãnh thổ và các ngành, các lĩnh vực của đời sống xã hội, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng tới từng cơ sở, từng đảng viên và từng người dân, nhằm khơi dậy nguồn lực của nhân dân. Đồng thời qua đó góp phần kiểm nghiệm và bổ sung đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Không chỉ vậy, tổ chức cơ sở đảng còn là nơi trực tiếp tiến hành các hoạt động quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, như kết nạp đảng, quản lý, phân công nhiệm vụ đảng viên, là nơi đảng viên thường xuyên thực hành các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng.

Theo Quy định số 48-QĐ/TW, ngày 20-11-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) có chức năng: “Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong DNNN là hạt nhân chính trị, lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển doanh nghiệp, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần để DNNN giữ vững vị trí then chốt trong nền kinh tế, là lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh”. Trong các nhiệm vụ, tổ chức cơ sở đảng có nhiệm vụ “Làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, bảo đảm về tiêu chuẩn và quy trình, chú trọng đối tượng là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, đoàn viên công đoàn, những quần chúng ưu tú, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ”.

Tính đến ngày 30-6-2023, Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương có 38 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 36 đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty (TCT), ngân hàng, tổ chức tài chính; 2 đảng bộ cơ quan. Toàn Đảng bộ Khối có 1.463 tổ chức cơ sở đảng (gồm 988 đảng bộ cơ sở, 475 chi bộ cơ sở) với tổng số 129.419 đảng viên. Các tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối hoạt động rộng khắp trong toàn quốc và một số ở nước ngoài; tổ chức đảng trong các đơn vị thành viên của tập đoàn, TCT, ngân hàng, đơn vị chủ yếu thuộc Đảng bộ Khối, một số tổ chức đảng còn lại trực thuộc cấp ủy địa phương. Các tổ chức cơ sở đảng và chi bộ trực thuộc chủ yếu trong các loại hình doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối.

Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã giữ vững và phát huy tốt vai trò lãnh đạo trong doanh nghiệp, góp phần giữ được ổn định và phát triển, các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng. Trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN do Đảng lãnh đạo hiện nay, vai trò của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp là hết sức quan trọng, giúp định hướng tư tưởng chính trị, lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp phát triển. Thực tế cho thấy, sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng là nhân tố quyết định hiệu quả xây dựng lực lượng lao động trẻ chất lượng cao.

Ươm mầm hạt giống đỏ - nguồn lực cho lao động trẻ chất lượng cao

Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ yêu cầu đối với công tác thanh niên trong những năm tới : “Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên; nếu cao tinh thần đối với đất nước, xã hội; xây dựng môi trường học tập, lao động giải trí, rèn luyện để phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất và giá trị thẩm mỹ. Tạo động lực cho thanh niên xung kích trong học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp; làm chủ các kiến thức khoa học, công nghệ hiện đại, phát huy vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong DNNN là một nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Bởi vậy, thời gian qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối với nhiều giải pháp linh hoạt và hiệu quả. BTV Đảng ủy Khối đã ban hành nhiều văn bản về công tác kết nạp đảng viên, như: Kết luận số 17-KL/ĐUK ngày 19-8-2014 về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trẻ trong Khối doanh nghiệp Trung ương; Công văn số 1584-CV/ĐUK ngày 11-12-2018 về việc kết nạp lại đảng viên; Chỉ thị số 07-CT/ĐUK ngày 12-12-2018 về tăng cường công tác phát triển đảng viên; Kế hoạch số 69-KH/ĐUK ngày 4-4-2019 về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng... Đảng ủy Khối thực hiện thí điểm giao một số quyền cấp trên cơ sở, ủy quyền kết nạp và khai trừ đảng viên đối với những đảng ủy cơ sở đủ điều kiện tạo thuận lợi cho công tác phát triển đảng viên.

Trên cơ sở các văn bản của Trung ương, Đảng ủy Khối, các đảng ủy trực thuộc đã có nhiều giải pháp tích cực, phù hợp để nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng trong đảng bộ. Đảng ủy TCT Đường sắt, Đảng ủy TCT Thuốc lá, Đảng ủy TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam… đã cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của cấp trên để xây dựng và ban hành các quy chế, quy định về quy trình xem xét, kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức tại đảng bộ. Trong nghị quyết đại hội, các đảng bộ đã đề ra chỉ tiêu kết nạp đảng viên cho cả nhiệm kỳ; hằng năm có đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng để xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp. Tổ chức tuyên truyền, chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội giáo dục, lựa chọn đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu với chi bộ, trong đó chú ý các tiêu chí đánh giá quần chúng ưu tú ở mỗi doanh nghiệp khác nhau phù hợp với đặc thù sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp,.

Nhiều đảng bộ tổ chức tập huấn hằng năm cho đội ngũ bí thư, cấp ủy viên chi bộ, đa dạng hóa các hình thức tập huấn như tổ chức thi tìm hiểu về Đảng, các hội nghị trao đổi, giải đáp nghiệp vụ công tác đảng... Qua đó, thông tin, kiến thức nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng được cập nhật thường xuyên; nhiều tình huống trong công tác phát triển đảng viên đã được trao đổi, thảo luận, góp phần tháo gỡ vướng mắc, nâng cao khả năng, trình độ của người đứng đầu chi bộ. Năm 2022, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị chuyên đề “Phát triển đảng viên ở tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong Khối doanh nghiệp Trung ương”. Qua Hội nghị, nhiều kinh nghiệm, giải pháp tháo gỡ khó khăn, bất cập trong công tác phát triển đảng viên đã được giới thiệu, chia sẻ, đồng thời đề xuất những giải pháp khả thi.

Chú trọng tăng cường phát triển đảng viên trẻ là cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý doanh nghiệp, công đoàn viên, đoàn viên thanh niên, người lao động nên nhiều giải pháp về tạo nguồn phát triển đảng viên, nhất là nguồn từ tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên luôn được Đảng ủy Khối quan tâm. Các cấp công đoàn, đoàn thanh niên trong Đảng bộ Khối đã chủ động, kịp thời tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về Đảng; tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên học tập, rèn luyện, khẳng định bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên môn. Giai đoạn 2015-2021, đã có hơn 300 đợt phát động các phong trào thi đua yêu nước, thi đua sáng tạo, thi đua đảm nhận, thực hiện công trình, phần việc thanh niên..., qua đó góp phần phát hiện nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến vừa đóng góp tích cực vào sự phát triển của doanh nghiệp,  vừa tạo nguồn quần chúng ưu tú giới thiệu cho tổ chức đảng. Từ các phong trào thi đua, tổ chức công đoàn đã giới thiệu 52.182 đoàn viên ưu tú; tổ chức đoàn thanh niên giới thiệu 19.933 đoàn viên ưu tú cho tổ chức đảng xem xét kết nạp. Kết quả, giai đoạn 2015-2021 đã có 35.564 đoàn viên công đoàn và 15.689 đoàn viên thanh niên được kết nạp vào Đảng.

Với nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp, công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối đề ra chỉ tiêu kết nạp 2.200 đảng viên/năm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ Khối đã kết nạp 8.347 đảng viên; tính trung bình đạt 3.400 đảng viên/năm, vượt chỉ tiêu đề ra. Trong đó, năm 2021 kết nạp 3.199 đảng viên; năm 2022 kết nạp 3.601 đảng viên; 6 tháng đầu năm 2023 kết nạp 1.547 đảng viên mới.

Việc bồi dưỡng, kết nạp những thanh niên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng là gieo những hạt giống đỏ để có lực lượng lao động trẻ chất lượng cao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.

Giải pháp gỡ “nút thắt” xây dựng lực lượng lao động trẻ chất lượng cao

Thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong xây dựng lực lượng lao động trẻ chất lượng cao là nhiệm vụ quan trọng trong toàn Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương. Trong đó cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng thanh niên, lực lượng lao động trẻ, quan tâm giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ với mục tiêu hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực. Đổi mới phương thức tuyên truyền giáo dục, định hướng lý tưởng cho đoàn viên thanh niên trong thời đại công nghệ số. Thực hiện linh hoạt các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên. Trong đó, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phát triển đảng viên. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về Đảng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và động cơ phấn đấu vào Đảng cho lực lượng lao động trẻ.

Tiếp tục hoàn thiện mô hình các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là công đoàn, đoàn thanh niên đồng bộ với mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp để tạo thuận lợi cho tổ chức đảng, đoàn thể hoạt động, góp phần tạo nguồn phát triển đảng viên. Đây vừa là giải pháp trước mắt vừa là giải pháp lâu dài để đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ Khối. Chú trọng kết nạp đảng viên là đoàn viên thanh niên, đảng viên nữ, trẻ, cán bộ kỹ thuật, cán bộ lãnh đạo quản lý doanh nghiệp. Gắn công tác phát triển đảng viên với việc quy hoạch cấp ủy.

Các cấp uỷ đảng cần tập trung chăm lo xây dựng, phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu hội nhập, làm việc trong môi trường quốc tế. Chú trọng công tác phát triển đảng viên mới từ những nhân tố ưu tú trong sản xuất kinh doanh và phong trào thanh niên.

Tiếp tục nâng cao hàm lượng trí tuệ trong các phong trào hành động cách mạng của tổ chức đoàn. Tập trung đẩy mạnh 3 phong trào: “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Thanh niên tình nguyện”, “Xung kích bảo vệ Tổ quốc” và 3 Chương trình: “Đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ”; “Đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hoá tinh thần”; “Đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp” thực sự là trung tâm để triển khai các phong trào hành động cách mạng.

Đẩy nhanh thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó có chất lượng giáo dục đào tạo, trọng tâm là chuyển đổi số, hiện đại hóa cơ sở vật chất, thiết bị, thay đổi phương thức giáo dục đào tạo, nhất là giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Bảo đảm quy mô, cơ cấu ngành nghề đào tạo cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút các nhà đầu tư, cả doanh nghiệp, người sử dụng lao động tích cực tham gia vào hoạt động đào tạo, phát triển kỹ năng nghề. Xây dựng các mô hình gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp và thị trường lao động theo từng ngành, vùng phù hợp với từng nhóm đối tượng, trong đó chú trọng đối tượng đặc thù. Đẩy mạnh dự báo nhu cầu về đào tạo nghề nghiệp, đặc biệt là ngành nghề khoa học và kỹ thuật công nghệ, trong đó ưu tiên công nghệ thông tin, công nghệ mới, công nghệ cao. Sắp xếp tổ chức mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, linh hoạt, hiện đại, dễ tiếp cận, đa dạng về loại hình, hình thức tổ chức, phân bổ hợp lý cả về cơ cấu ngành, trình độ vùng, miền và đủ khả năng đáp ứng nhu cầu về đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Phát huy truyền thống tốt đẹp, luôn xung kích tiếp cận cái mới, không quản ngại hi sinh gian khổ của các thế hệ thanh niên, lớp lớp ông cha đi trước, chắc chắn, lực lượng lao động trẻ trong doanh nghiệp, dưới sự lãnh đạo của Đảng sẽ tiếp cận, nắm bắt những tiến bộ khoa học, công nghệ, rèn đức, luyện tài, trở thành lực lượng lao động chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu chuỗi cung ứng nguồn nhân lực toàn cầu, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, góp phần tạo chuyển biến mới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong thời đại kinh tế số.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất