Thực hiện Quy định 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quảng Bình tạo chuyển biến trong công tác cán bộ
Một buổi lễ ký cam kết.

Việc triển khai thực hiện Quy định 01 với mục đích góp phần làm tốt công tác đánh giá cán bộ, từng bước rà soát, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ và tạo cơ chế ràng buộc trách nhiệm chính trị và pháp lý đối với cán bộ trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở quy định của Điều lệ Đảng, các nghị quyết, quy định của Trung ương, của tỉnh, xác định cụ thể trách nhiệm bản thân người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu, đặc biệt làm rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành chỉ đạo thực thi giải quyết công việc. Xác định cụ thể về xử lý người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu thiếu trách nhiệm hoặc chưa hoàn thành trách nhiệm được giao. Đây là vấn đề có tính cốt lõi, làm cơ sở cho việc đổi mới mạnh mẽ trong công tác đánh giá cán bộ.   

Triển khai Quy định 01, toàn tỉnh Quảng Bình có 1.149 người đứng đầu và 1.897 là cấp phó của người đứng đầu ký cam kết theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Qua một năm thực hiện Quy định 01 đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh; ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, năng lực công tác được nâng lên. Đồng thời, hạn chế tình trạng làm việc cầm chừng, nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm, giải quyết công việc chậm trễ, hiệu quả thấp, thiếu kiểm tra, đôn đốc, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao của một số cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Quy định số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tạo được sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Các nội dung của Quy định số 01 phù hợp với mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kế hoạch số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương thứ 4 khóa XIIvề tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Quy định số 01 đã góp phần thực hiện tốt các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong nội bộ, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, đấu tranh với những suy nghĩ và hành vi sai trái, không sâu sát cơ sở của một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Qua đánh giá, nhận xét cho thấy tỷ lệ cán bộ quản lý hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ đạt cao (89,6%). Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã nghiêm khắc xử lý và phối hợp xử lý 9 trường hợp cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 429 trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm các nội dung cam kết theo quy định, trong đó có 98 trường hợp là người đứng đầu. Các địa phương cũng đã xử lý, chuyển đổi vị trí công tác đối với 10 trường hợp cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện quản lý không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Sau một năm thực hiện, kinh nghiệm được rút ra là: Phải  quán triệt, nắm chắc những nội dung của Quy định 01, tạo sự thống nhất trong cấp uỷ, chính quyền, ban lãnh đạo và trong cán bộ, đảng viên, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Quá trình triển khai, phải nhận xét, đánh giá và theo dõi sát cán bộ để có sự bố trí, phân công phù hợp. Việc đánh giá cán bộ phải nghiêm túc, khách quan, công tâm và tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thường xuyên theo dõi việc thực hiện Quy định...

Thời gian tới, Tỉnh ủy Quảng Bình chỉ đạo, các cấp, ngành, nhất là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cần xác định rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc quán triện, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định 01. Cấp uỷ, lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị rà soát lại quy chế làm việc, phân định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, làm cơ sở để xác định rõ trách nhiệm của từng cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ tham mưu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Quy định 01, nếu phát hiện cán bộ, đảng viên có sai phạm thì xử lý hoặc đề nghị xử lý theo quy định của Điều lệ Đảng. Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh uỷ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, lan toả trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp nghiên cứu tham mưu hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thực hiện, bảo đảm khoa học, chặt chẽ, chính xác, khách quan tình hình đội ngũ cán bộ và tham mưu xử lý đúng đắn, kịp thời khi người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu vi phạm Quy định. Quá trình thực hiện, cần tiếp tục điều chỉnh một số nội dung, tiêu chí, cách thức đánh giá phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị...

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất