Nhận diện và nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh phản bác của thế hệ trẻ đối với những quan điểm sai trái, thù địch trên in-tơ-nét

Tuổi trẻ là những công dân ở lứa tuổi thanh niên là thế hệ măng đã sắp thành tre, là người đã đủ điều kiện, đủ ý thức để nhận biết vai trò của mình đối với bản thân, xã hội. Tuổi trẻ của mỗi thời đại là niềm tự hào dân tộc, là lớp người tiên phong trong công cuộc xây dựng, đổi mới, phát triển đất nước. Tương lai đất nước là vận mệnh, là số phận của đất nước mà mỗi công dân sẽ góp phần xây dựng, phát triển, trong đó quan trọng nhất là thế hệ trẻ.

Lịch sử cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã ghi nhận rằng: Lòng yêu nước, nhiệt huyết của tuổi trẻ, tinh thần cách mạng, sự nhiệt tình, gan dạ và những tấm gương hy sinh dũng cảm của thế hệ trẻ nước nhà đã góp phần không nhỏ vào thắng lợi của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, những dấu ấn đó đã vai trò rất to lớn của thế hệ trẻ trong các thời kỳ lịch sử của đất nước.

1. Vai trò của thế hệ trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Thế hệ trẻ có vai trò truyền bá tư tưởng, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đến các tầng lớp nhân dân góp phần đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc trên in-tơ-nét

Thế hệ trẻ Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng trong đấu tranh và phản bác quan điểm sai trái và thù địch. Nhờ vào sự thông minh, sáng tạo, và chủ động của các bạn trẻ, chúng ta có thể nắm bắt được những thông tin mới nhất và tiến bộ nhất để phản bác những ý kiến sai trái và thù địch. Vai trò này bao gồm: Truyền bá và giải thích đúng, rõ nét những tư tưởng, chủ trương, chính sách của Đảng đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ.

Việc truyền bá và giải thích các chính sách, tư tưởng và chủ trương của Đảng đến tất cả mọi người dân, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ, giúp củng cố niềm tin của dân chúng vào Đảng và Chính phủ. Nếu dân chúng được thông tin đầy đủ và chính xác, họ sẽ tin tưởng và ủng hộ các quyết định và hướng đi của Đảng. Ngoài ra, việc truyền bá và giải thích cũng giúp tăng cường sự hiểu biết của người dân về chính sách và các vấn đề quan trọng khác trong đời sống xã hội. Điều này giúp tăng cường sự tham gia của dân chúng vào các hoạt động xã hội và đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước.

Để làm tốt vai trò đó thì thế hệ trẻ cần phải hiểu rõ, học tập và tuyên truyền đúng tư tưởng của Đảng, để có thể nâng cao sức đề kháng trước những luận điệu xuyên tạc trên in-tơ-nét. Qua đó, kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng in-tơ-nét. Thế hệ trẻ còn là lực lượng đông đảo trong độ tuổi 16-30 tuổi chiếm khoảng 30% dân số nước ta, đây là lực lượng tràn đầy nhiệt huyết tham gia chủ động và tích cực vào các hoạt động phòng, chống các hoạt động phá hoại, xâm phạm tư tưởng của Đảng của các thế lực thù địch, đảm bảo an ninh, trật tự và ổn định chính trị của địa phương, đất nước.

Thế hệ trẻ cần thể hiện vai trò xung kích, kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng in-tơ-nét.

Trong xã hội hiện đại ngày nay thì vai trò, trách nhiệm của người trẻ càng được đề cao hơn. Đầu tiên, thế hệ trẻ có vai trò trong việc bảo vệ quê hương, đất nước khỏi các thế lực thù địch và xâm lăng. Ngay trong thời bình thì quê hương, đất nước vẫn bị đe dọa bởi những mối hiểm họa khôn lường như: bè lũ phản động, những thế lực xúi giục người dân gây rối, làm loạn, chống đối Đảng và Nhà nước, đặc biệt chúng đã lợi dụng sự phổ biến của môi trường mạng in-tơ-nét để tuyên truyền, chống phá, bôi nhọ nhằm thực hiện âm mưu phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng với đối tượng cụ thể mà chúng hướng đến là thế hệ trẻ, là những người am hiểu công nghệ, có giác quan nhạy bén trước những thay đổi của xã hội... Thế hệ trẻ là lực lượng xung kích, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” là nghị quyết quan trọng của Đảng để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN ở Việt Nam trong bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin hiện nay. Nghị quyết quán triệt quan điểm hài hòa, chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Đó là nhiệm vụ cấp bách, vừa thường xuyên, vừa lâu dài. Đồng thời, đây là nhiệm vụ của các cơ quan đảng, nhà nước và cả hệ thống chính trị, đồng thời cũng là trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên và tất cả quần chúng nhân dân. Trong nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, được nêu đầu tiêu của Nghi quyết chỉ ra cần: “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trên in-tơ-nét”. Từ đó cho thấy, Đảng xác định thế hệ trẻ là lực lượng nòng cốt, xung kích có vai trò quan trọng, quyết định đến sự thắng lợi trên mặt trận chính trị - tư tưởng ở nước ta.

Có thể khẳng định, thế hệ trẻ và sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh phản bác của thế hệ trẻ đối với những quan điểm sai trái, thù địch trên in-tơ-nét có vai trò vô cùng quan trọng để giữ vững mặt trận chính trị tư tưởng ở Việt Nam. Sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trên in-tơ-nét của thế hệ trẻ cũng chính là sự kết hợp giữ “xây” và “chống” theo tinh thần Nghị quyết.   

2. Nhận diện những quan điểm sai trái, thù địch trên in-tơ-nét tác động đến thế hệ trẻ

Thời gian qua, các thế lực phù địch, phản động ra sức thực hiện các hoạt động phá hoại tư tưởng, tuyên truyền các quan điểm sai sái, thù địch nhằm làm suy giảm niềm tin của quần chúng nhân dân , thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và trong nội địa. Trung bình hằng năm, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, phần tử xấu sử dụng 63 đài phát thanh có chương trình Việt ngữ, trên 400 báo, tạp chí, 88 NXB tiếng Việt, trong đó có nhiều hãng thông tấn, báo chí nước ngoài chống Việt Nam (RFA, BBC, VOA, RFA...) và hàng chục nghìn trang web, blog, trang mạng xã hội để biên soạn, tán phát trên 80.000 đầu tài liệu có nội dung xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trong điều hành quốc gia, đả phá nền tảng tư tưởng của chế độ XHCN, tấn công trực diện vào vai trò lãnh đạo của Đảng, hệ thống pháp luật. Phương thức, thủ đoạn chủ yếu và nguy hiểm mà chúng thực hiện đó là khai thác, sử dụng triệt để không gian mạng, nhất là mạng in-tơ-nét với tính lan tỏa nhanh, dễ sử dụng, tính ẩn danh, bảo mật để tiến hành phá hoại tư tưởng, tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch.

Một trong những đối tượng chủ chốt mà các thế lực thù địch, phản động hướng tới đó chính là thế hệ trẻ, những người giữ vai trò quyết định đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để nâng cao sức đề kháng trước những hoạt động tuyên truyền phá hoại của các thế lực thù địch, đối tượng chống đối, thế hệ trẻ cần nhận diện đầy đủ về các quan điểm sai trái, thù địch trên in-tơ-nét, bao gồm:

Một là, tuyên truyền, xuyên tạc về nền tảng tư tưởng của Đảng, trọng tâm là phản kích, phủ định nhằm xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tới thế hệ trẻ. Với những luận điệu sai trái như “Chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời, lạc hậu”, “Chủ nghĩa Mác - Lênin đối lập với tư tưởng Hồ Chí Minh”, xuyên tạc, phủ nhận lý luận về “hình thái kinh tế - xã hội” của chủ nghĩa Mác - Lênin, tuyên truyền xuyên tạc lịch sử cách mạng… được các đối tượng biến tướng bằng nhiều hình thức khác nhau và tán phát trên các hội, nhóm trên in-tơ-nét. Trong đó, chúng cũng tập trung vào những hội, nhóm, diễn đàn thu hút đông đảo thế hệ trẻ tham gia. 

Hai là, lợi dụng triệt để các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trong nước, nhất là những vấn đề nóng để khoét sâu, tô đậm những bức xúc trong xã hội. Thực tế thời gian qua cho thấy khi đất nước diễn ra các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng hoặc phát sinh những vụ việc, những vấn đề nóng được đông đảo quần chúng nhân dân quan tâm thì sẽ xuất hiện những “chiến dịch” tuyên truyền phá hoại tư tưởng, những quan điểm sai trái, thù địch. Những thông tin chúng tuyên truyền bị xuyên tạc, thổi phồng, bóp méo, tạo dựng thông tin sai sự thật, pha trộn thông tin thật - giả nhằm làm nhiễu loạn thông tin, gây sự hoài nghi trong dư luận nhân dân, từng bước tạo ra những bất ổn, những mâu thuẫn sâu sắc trong xã hội, tiến đến hình thành những xu hướng phản kháng, chống chính quyền ngay trong lòng xã hội. Trọng tâm của hoạt động này chính là hướng tới tấn công vào tư tưởng của thế hệ trẻ, những người thường xuyên, liên tục tiếp cận với các thông tin trên in-tơ-nét, có sự “nhiệt tình tuổi trẻ”, có tâm lý muốn “hành động” trước những chuyện bất bình. Điển hình, liên quan đến công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng trên các diễn đàn, hội, nhóm có đông đảo thế hệ trẻ tham gia tràn lan các tin, bài viết lợi dụng các vụ án tại Công ty Việt Á, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao để quy kết chế độ gắn liền với tham nhũng có tổ chức, mang tính Nhà nước, công cuộc phòng, chống tham nhũng không thể mang lại kết quả do bản chất thể chế tất yếu sinh ra tham nhũng…

Ba là, lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” và những vấn đề liên quan trực tiếp tới quyền lợi, cuộc sống của thế hệ trẻ để tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch. Các thế lực thù địch, các đối tượng sử dụng in-tơ-nét để đăng tải tin, bài, công bố “báo cáo”, “thư ngỏ”, đề xuất giải thưởng…để vu cáo, xuyên tạc tình hình nhân quyền và cách Chính phủ Việt Nam thực thi các biện pháp bảo vệ dân chủ, nhân quyền như Tổ chức “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam” công bố “Báo cáo nhân quyền Việt Nam”, đồng thời đăng tải thông báo kêu gọi đề cử ứng viên “Giải nhân quyền Việt Nam” trên trang web “vnhrnet.org”, facebook “Fb/mlnqvn”. Lợi dụng các vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” các thế lực thù địch, các đối tượng còn tiến hành tuyên truyền trên in-tơ-nét nhằm gây áp lực dư luận đối với các đối tượng chống đối chính trị bị bắt, xử lý như Mai Phan Lợi, Lê Văn Dũng, Trịnh Bá Phương, Nguyễn Lân Thắng… Đồng thời, đối với thế hệ trẻ, các thế lực thù địch, các đối tượng còn tập trung khai thác, tung tin giả, tin sai sự thật về những vấn đề liên quan trực tiếp tới quyền lợi, cuộc sống của thế hệ trẻ như một số tiêu cực trong giáo dục, đào tạo, vấn đề bất cập trong định hướng nghề nghiệp, chế độ, chính sách của người lao động hay các trào lưu văn hóa trong giới trẻ để tuyên truyền phá hoại tư tưởng, khiến cho thế hệ trẻ có thể có góc nhìn sai lệch về các vấn đề chính trị, văn hóa, xã hội. 

Bốn là, thông qua in-tơ-nét tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch nhằm tìm chọn, liên lạc, tác động, lôi kéo thế hệ trẻ tham gia các hoạt động phức tạp liên quan đến an ninh quốc gia. Bên cạnh mục tiêu tấn công vào diễn biến tư tưởng, nhận thức của thế hệ trẻ, các thế lực thù địch, các đối tượng còn hướng tới mục tiêu tìm kiếm, xây dựng “ngọn cờ” chống đối trong giới trẻ, thanh niên Việt Nam ở trong nước. Chúng thiết lập rất nhiều trang web, diễn đàn, hội, nhóm trên các mạng xã hội để thu hút đối tượng là thế hệ trẻ tham gia như tuoitreyeunuoc.com, ykien.net… Thông qua những kênh thông tin này để lôi kéo, kích động giới trẻ tham gia các hoạt động phức tạp liên quan đến an ninh quốc gia. Điển hình, thời gian vừa qua, liên quan đến sự cố môi trường biển ở miền Trung, việc Quốc hội khóa XIV họp về Dự luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, trên in-tơ-nét xuất hiện nhiều bài viết, video có nội dung kích động thế hệ trẻ Việt Nam phải xuống đường để thể hiện lòng yêu nước, yêu môi trường, thể hiện trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quốc gia, dân tộc…, thực tế là một bộ phận giới trẻ đã bị tác động bởi những luận điệu này, thậm chí nhiều người tham gia các hoạt động biểu tình trái pháp luật và có những hành vi quá khích, gây rối an ninh, trật tự. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch cũng đẩy mạnh việc tuyên truyền quảng bá về các hoạt động hợp tác trên in-tơ-nét nhằm thu hút, lựa chọn, xây dựng nhân tố trong giới trẻ, đặc biệt là đối tượng học sinh, sinh viên.

Bên cạnh những quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch, các đối tượng chống đối chính trị tác động đến tư tưởng thế hệ trẻ thì trên in-tơ-nét, mạng xã hội cũng tồn tại rất nhiều thông tin tiêu cực có thể tác động đến đạo đức, lối sống, thói quen, văn hóa của thế hệ trẻ. Điều này có thể làm phai nhạt các giá trị văn hóa truyền thống, tha hóa, băng hoại đạo đức của một bộ phận giới trẻ, làm suy yếu sức đề kháng của thế hệ trẻ.

3. Một số kiến nghị, đề xuất góp phần nâng cao nhận thức, chủ động đấu tranh đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Trong giai đoạn hiện nay, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, đã tác động trực tiếp, tiêu cực đến công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Cùng với đó là bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng ở nước ta. Cùng với sự bùng nổ của in-tơ-nét, mạng xã hội, và những thủ đoạn, luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, các đối tượng chống đối trên in-tơ-nét thì việc nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác của thế hệ trẻ đối với những quan điểm sai trái, thù địch là hết sức cần thiết. Để thực hiện tốt yêu cầu này, trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Thứ nhất, tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ về nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trước âm mưu, thủ đoạn phá hoại tinh vi, thâm độc của các thế lực thù địch, cấp ủy đảng các cấp cần đẩy mạnh công tác nghiệp vụ, tích cực tuyên truyền, vạch trần rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá mà các thế lực thù địch đang tiến hành. Cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin chính thống, khoa học, để cho thanh niên thấy được nhiệm vụ chống “diễn biến hòa bình”, “cách mạng màu”, “bạo loạn lật đổ”... là một công việc thường xuyên, toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Các cấp ủy, tổ chức đoàn thanh niên cần đa dạng hóa hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục với những nội dung gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với tâm lý thanh niên và điều kiện thực tiễn. Tăng cường bồi dưỡng kiến thức lịch sử, truyền thống anh hùng, tinh thần bất khuất, kiên trung của cha ông ta, từ đó bồi dưỡng, vun đắp lòng yêu nước, ý thức tự hào, tự tôn dân tộc, gia tăng sức mạnh chính trị và tinh thần, để đây thực sự trở thành động lực giúp thanh niên thực hiện thắng lợi trọng trách xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy vai trò của cơ sở giáo dục, gia đình và toàn bộ hệ thống chính trị trong công tác giáo dục pháp luật, định hướng tư tưởng cho thế hệ trẻ, điều này đòi hỏi mỗi chủ thể cần nêu cao trách nhiệm và khả năng của mình. Trong đó, các cơ sở giáo dục cần không ngừng cải tiến nội dung và biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự tôn, tự hào dân tộc, nhận diện rõ nét những âm mưu, phương thức chống phá của các thế lực thù địch. Mặt khác, các tổ chức đoàn thể cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng các hoạt động thanh niên vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xã hội. Đồng thời, gia đình phải tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ sở giáo dục để quản lý, giáo dục thế hệ trẻ chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước góp phần xây dựng xã hội Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công băng, văn minh”.

Hai là, tổ chức quán triệt, phổ biến sâu rộng nội dung, nhận thức, trách nhiệm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW sâu rộng trong thế hệ trẻ.

Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cần triển khai việc nghiên cứu những vấn đề mới, những vấn đề có tính thống nhất trong nhận thức và cách thức triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” trong thực tế phù hợp với nhiệm vụ, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên, yêu cầu các tổ chức đoàn quán triệt, triển khai nghiêm túc, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ. Việc tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Nghị quyết, xác định đây là cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm của công tác này phải là nghiên cứu, nắm vững lý luận, tuyên truyền, nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cần quán triệt, động viên đoàn viên thanh niên tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, chủ động đề xuất nghiên cứu, nhận diện những vấn đề mới nảy sinh của các quan điểm sai trái, thù địch, các giải pháp tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị.

Thứ ba, nêu cao ý thức chính trị, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay

Kế thừa truyền thống của thế hệ cha anh đi trước, thế hệ trẻ Việt Nam luôn phát huy tinh thần sáng tạo, xung kích tình nguyện, vì cuộc sống cộng đồng và thực hiện hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Trong giai đoạn mới, cần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, đảng viên trẻ về công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm cho mỗi cá nhân tự ý thức được rằng việc xung kích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên, đảng viên trẻ.

Để thực hiện tốt nội dung này, mỗi đoàn viên thanh niên cũng cần tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng như: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Đoàn viên phấn đấu sớm trở thành đảng viên”, gắn liền cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp" kết hợp với Chiến dịch "Think Before you share" (Suy nghĩ trước khi chia sẻ) nhằm tăng cường hơn nữa việc chia sẻ, lan tỏa các thông tin tích cực, những câu chuyện đẹp, những việc làm tốt và tạo cho thanh thiếu nhi tâm thế chủ động trong chia sẻ thông tin tích cực và đấu tranh, phê phán các nguồn tin xấu, độc trên mạng xã hội…

Thứ tư, chủ động, tích cực tổ chức nghiên cứu, nhận diện những biểu hiện mới nảy sinh của các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại tư tưởng đảng viên, nhân dân và thế hệ trẻ trên không gian mạng

Cần tổ chức tốt công tác nắm tình hình, chủ động, tích cực phát hiện sớm và chính xác các quan điểm sai trái, thù địch đang lan tuyền trên mạng xã hội cũng như các vấn đề nổi cộm, có ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Tìm hiểu hình thức tuyên truyền, phát tán thông tin để đưa ra đánh giá khái quát được tính chất, mức độ tác động ảnh hưởng của các quan điểm sai trái, thù địch để xác định hướng phản bác và phạm vi phản bác phù hợp.

Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác, cần thiết phải nghiên cứu dự báo được những vấn đề, những luận điệu mà trong thời gian tới các đối tượng thù địch sẽ tuyên truyền để chủ động đưa thông tin trước nhằm định hướng dư luận, giúp định hình nhận thức đúng đắn của quần chúng đối với các vấn đề, sự kiện sắp diễn ra, hạn chế điều kiện xuyên tạc của các đối tượng thù địch.

Thứ năm, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách trong nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay của Đảng ta. Các cấp bộ Đoàn cũng cần tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, phối hợp xây dựng lực lượng chuyên trách trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng tinh gọn, hiệu quả, gồm xây dựng cơ quan chủ quản chỉ đạo và đội ngũ chuyên trách có trình độ, năng lực đảm nhận công tác trên như thành lập các Câu lạc bộ lý luận trẻ, Câu lạc bộ thanh niên tham gia đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; Câu lạc bộ truyền thông; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp thông tin, cập nhập nội dung, phương pháp, trang bị công nghệ, phương tiện đấu tranh trên không gian mạng cho lực lượng tác chiến trên không gian mạng; áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết, thích hợp trên không gian mạng để phòng ngừa, nhận diện, phát hiện, ngăn chặn, xử lý và gỡ bỏ thông tin xấu độc trên in-tơ-nét, mạng xã hội.

Có thể khẳng định rằng, nhận diện và đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng của các thế lực thù địch là cuộc chiến đầy khó khăn, thách thức đối với thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay. Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo và bản lĩnh chính trị vững vàng, thế hệ trẻ Việt Nam cần và sẵn sàng là tuyến đầu trong nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Chính trị (2018), Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Hà Nội.

2. Cục An ninh chính trị nội bộ (2022), Báo cáo tổng kết công tác năm 2022, Hà Nội.

3. Hồ Chí Minh: Toàn tập (2011), Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

Phản hồi (2)

Nguyễn Thị Hương 08/06/2023

Bài viết vô cùng ý nghĩa!

Nguyễn Gia Minh 08/06/2023

Bài viết thực sự quá chất lượng. Cảm ơn tác giả, mong tác giả thường xuyên ra bài nhiều hơn để tôi có cơ hội đọc và bổ sung thêm nhiều kiến thức còn chưa biết.

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất