Tăng cường truyền thông dự thảo chính sách, pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài
Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: VOV

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: VOV.

Hội thảo là diễn đàn trao đổi để các đại biểu đề xuất giải pháp nhằm tăng cường truyền thông dự thảo chính sách, pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Hiện nay, có khoảng 5,3 triệu người Việt Nam sinh sống và làm việc ở nước ngoài tại trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Do đó, nhu cầu tăng cường truyền thông Dự thảo chính sách, pháp luật là rất cần thiết. Việc truyền thông pháp luật sẽ góp phần giúp đồng bào ta ở nước ngoài hiểu đúng, hiểu rõ về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ tổ Tổ quốc.

Theo đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp, để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, thời gian tới, công tác người Việt Nam ở nước ngoài cần tiếp tục được triển khai toàn diện, mạnh mẽ hơn. Điều này đã được xác định cụ thể tại Kết luận số 12-KL/TW ngày 12-8-2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Theo đó, một trong những giải pháp quan trọng được đề ra là "đổi mới nội dung, phương thức và tư duy về công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại; kịp thời thông tin về tình hình đất nước và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta" tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và "hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử lý, phản hồi, vận dụng và phát huy hiệu quả các sáng kiến, ý kiến đóng góp của các chuyên gia, đội ngũ trí thức, cộng đồng doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài.

Thông qua việc đóng góp ý kiến đối với dự thảo chính sách, pháp luật của người Việt Nam ở nước ngoài sẽ góp phần gắn kết chặt chẽ khối đại đoàn kết toàn dân, từ đó làm cho kiều bào càng ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước, đồng thời giúp sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, thể chế. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất