Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 11-2019

Mở đầu tạp chí số 11 có trích lời “Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về chuẩn bị đại hội đảng”, giới thiệu với bạn đọc những chỉ dẫn quan trọng của Người về tầm quan trọng của đại hội đảng và mỗi đảng viên, mỗi chi bộ cần làm gì để thiết thực chuẩn bị cho đại hội đảng. Người nhắc nhở: “Phải thật sự mở rộng dân chủ để tất cả đảng viên bày tỏ hết ý kiến của mình; phải gom góp ý kiến của đảng viên để giúp đỡ Trung ương chuẩn bị Đại hội Đảng cho thật tốt”.

Số này, tạp chí thông tin những nội dung quan trọng của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV “Đồng hành, hợp lực hoàn thành các mục tiêu đề ra”.

Nhân kỷ niệm 199 năm Ngày sinh của Ph.Ăng-ghen (28-11-1820 - 28-11-2019), chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm, Tạp chí đăng bài “Tư tưởng của Ph.Ăng-ghen về xây dựng Đảng trong tác phẩm “Về lịch sử Liên đoàn những người cộng sản” của PGS, TS. Nguyễn Minh Tuấn (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh). Tác giả khai thác những luận thuyết về xây dựng Đảng trong tác phẩm này thể hiện ở những nội dung sau: Tiếp tục khẳng định và kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; Quy luật ra đời của các chính đảng nói chung và của Đảng Cộng sản; Nguyên tắc hoạt động của Đảng Cộng sản; Vấn đề hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và chống xu hướng tả khuynh trong Đảng. Những luận điểm đó có ý nghĩa to lớn cả về lý luận và thực tiễn, góp thêm cơ sở khoa học cho công tác xây dựng Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay.

Bài Kế thừa, đổi mới để tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng” của Ngọc Thảo (Ban TCTƯ). Trên cơ sở nhìn lại một số kết quả thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị khóa XI, tác giả chỉ ra một số điểm kế thừa, điều chỉnh, bổ sung tại Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 để tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Bài Công tác cán bộ trước thềm đại hội đảng bộ các cấp ở một số địa phương” của Giang Phú. Tác giả bài viết chỉ ra những cách làm của các địa phương tích cực, chủ động triển khai công tác chuẩn bị, nhất là công tác nhân sự cho nhiệm kỳ mới: tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; tích cực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ. 

Bài 6 nội dung xây dựng vị trí việc làm của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng TP. Hải Phòng” của Thu Huyền. Bài viết khẳng định trong nhiều việc khó mà Thành ủy Hải Phòng quyết tâm làm và làm bằng được là xây dựng vị trí việc làm Ngành Tổ chức xây dựng Đảng của thành phố, đó là: bố trí cán bộ theo vị trí việc làm; xây dựng quy trình nghiệp vụ; sơ đồ hóa vị trí việc làm từng cá nhân; ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm tác nghiệp, quản lý và điều hành theo vị trí việc làm; đánh giá, phân loại cán bộ theo vị trí việc làm; đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, tuyển dụng theo vị trí việc làm.

Bài “Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy ở Bắc Kạn” của Diệp Chi. Bài viết phản ánh kinh nghiệm của Bắc Kạn.trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, với quyết tâm chính trị cao, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tỉnh Bắc Kạn đã có sự thu gọn đáng kể về đầu mối và từng bước giảm biên chế theo lộ trình.

Bài viếtTinh gọn bộ máy ở Hà Tĩnh”, tác giả Phan Nam phản ánh kinh nghiệm của Hà Tĩnh, với những bước đi vững chắc, nhiều đầu mối của cấp tỉnh, cấp huyện đã được thu gọn. Đặc biệt, trong việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh có những phương án cụ thể, phù hợp để xử lý cán bộ dôi dư.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi có bài viết Về đổi mới mô hình tổng thể hệ thống chính trị ở nước ta” của TS. Lê Quang Hoan (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh). Tác giả đề xuất một số giải pháp: Một là, đổi mới, kiện toàn bộ máy tổ chức của Đảng, khắc phục tình trạng song trùng với bộ máy Nhà nước. Hai là, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN. Ba là, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; khắc phục tình trạng hành chính hóa, công chức hóa, nâng cao hiệu quả chức năng giám sát và phản biện xã hội. Bốn là, xây dựng, hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực trong hệ thống chính trị. Hoàn thiện thể chế bảo đảm tự do, dân chủ, minh bạch trong bầu cử để thực hiện đúng sự ủy quyền của nhân dân trong việc nắm giữ và thực thi quyền lực của Nhà nước. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa tập quyền và phân quyền. Xây dựng hệ thống bộ máy theo mô hình vị trí việc làm, chuyển các đơn vị sự nghiệp sang cơ chế tự chủ về tài chính và biên chế. Coi trọng sử dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; xây dựng Chính phủ điện tử, khai thác hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin đã được đầu tư phục vụ lãnh đạo, quản lý, điều hành, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị. 

Bài “Bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương” của Bùi Văn Tiếng (nguyên UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng). Bài viết bàn về vấn đề bố trí, sắp xếp cán bộ chuẩn bị đại hội đảng gắn với bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương.

Bài “Giám sát xã hội đối với tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức” của Ngọc Hải. Tác giả nhấn mạnh đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp góp phần thực hiện thành công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bài “Để thực hiện tốt việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ đối với ban thường vụ cấp ủy cấp huyện” của ThS. Cù Huy Khang (Học viện Chính trị khu vực II). Thực hiện tốt cơ chế kiểm soát quyền lực nói chung, trong công tác cán bộ nói riêng đối với ban thường vụ cấp ủy cấp huyện sẽ giúp cho quyền lực của ban thường vụ được thực hiện đúng, đầy đủ và ngăn chặn nguy cơ lạm quyền, lộng quyền, lợi dụng, thao túng quyền lực; phòng, chống chạy chức, chạy quyền.


Trang TP. Hồ Chí Minh
số này giới thiệu với bạn đọc bài “Kinh nghiệm phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao ở TP. Hồ Chí Minh” của Thành Sáng. Bài viết khai thác kinh nghiệm của các tổ chức đảng ở cơ sở đã khẳng định sự hiện diện của mình tại các khu công nghiệp, từng bước vươn lên làm tốt vai trò hạt nhân chính trị, đoàn kết, tập hợp lực lượng lao động trong doanh nghiệp.

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống số này có bài viết “Đối thoại với dân ở Hòa Bình” của Trương Yến viết về kết quả quan trọng khi thực hiện Quyết định số 232-QĐ/TU ngày 9-6-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về “Quy định tiếp xúc, đối thoại với nhân dân”. Giữ vững phương châm “trọng dân, gần dân, học dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân”, tạo mọi điều kiện để “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, cấp ủy, chính quyền các cấp ở Hòa Bình đã đưa việc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân thành việc làm thường xuyên, có nền nếp và đạt hiệu quả ngày càng cao.

Bài “Phát triển BHXH tự nguyện - thực tế và giải pháp” của Huyền Anh phản ánh kết quả, sau 10 năm triển khai, đặc biệt là từ nửa cuối năm 2018 đến nay, việc phát triển BHXH tự nguyện đã có nhiều bứt phá.

Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giới thiệu bài “Vicem Hải Phòng thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy” của Thảo Nguyên, viết về Đảng bộ và công nhân Nhà máy Xi măng Hải Phòng (nay là Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng khắc ghi lời Bác, luôn phát huy truyền thống cách mạng, không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh  doanh, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức có bài Nghĩ về chữ khéo trong công tác cán bộ” của Vũ Lân. Tác giả suy ngẫm về việc phải hiểu biết cán bộ để sắp xếp, bố trí đúng người, đúng việc; sắp xếp, bố trí cán bộ cần hỏi ý kiến cấp dưới và hỏi ý kiến quần chúng.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên có bài “Chống chạy” của Như Lê bình luận nhân việc Tỉnh ủy Sóc Trăng quyết định kiểm điểm rút kinh nghiệm với bà Hồ Thị Cẩm Đào, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng. Bộ Nội vụ đang phối hợp với Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các ban của Đảng để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định của Đảng và của pháp luật về việc bà Đào tổ chức đãi cưới cho con 4 lần trong 3 ngày, có hàng nghìn khách đến dự.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt, bài viết “Nhánh lan rừng giữa đại ngàn Tây Nguyên”, tác giả Thanh Hồng giới thiệu về bà Ka Hiên, người dân tộc Mạ đã cùng cấp ủy, chính quyền đưa xã Phước Lộc vượt qua muôn vàn khó khăn trong những ngày đầu thành lập, từng bước vươn lên trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong công tác xóa đói, giảm nghèo.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng, có bài viết “Câu chuyện trước đại hội” của Minh Anh. Tác giả bàn chuyện nhân sự trong thời điểm trước khi diễn ra đại hội đảng là vấn đề được nhiều người quan tâm, đồng thời qua một số câu chuyện có tính điển hình, tác giả nêu những vấn đề cho các tổ chức và cá nhân cần cân nhắc để công tác chuẩn bị nhân sự trước đại hội được tốt, phát huy dân chủ nhưng cũng bảo đảm vì nhiệm vụ chung.

Chuyên mục Thông tin công tác xây dựng đảng, Tạp chí đăng tải thông tin: “Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí khu vực miền Trung - Tây Nguyên” (Mai Anh).

Nhân kỷ niệm 102 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2019), chuyên mục Quốc tế số này giới thiệu bài viết: “Nhân lên niềm tin vào Cách mạng Tháng Mười Nga” của Ngô Khiêm khẳng định Cách mạng Tháng Mười Nga thành công đã thổi “luồng ánh sáng” mới của thời đại - ánh sáng của Chủ nghĩa Mác - Lênin, truyền tỏa đến Việt Nam. Chính lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là người sớm nhận ra chân lý: Chỉ có đi theo con đường của Cách mạng Tháng Mười Nga, cách mạng Việt Nam mới giành được độc lập, tự do thật sự.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi về công tác cán bộ, công tác đảng viên…


Đọc Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 11-2019, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng đảng dưới góc nhìn chuyên ngành…

Bạn đọc có thể đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tạp chí, qua số điện thoại: 080.45356.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất