Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 8-2014

Trang 1, Tạp chí trích lời "Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về chính sách cán bộ", giúp bạn đọc nắm được tư tưởng của Bác về những quan điểm, nội dung cơ bản trong công tác chính sách cán bộ, về mục đích, ý nghĩa, cách thực hiện chính sách đối với cán bộ… Những tư tưởng của Người về công tác chính sách cán bộ vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn trong giai đoạn hiện nay.

Kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm có bài “Phát triển tinh thần yêu nước trong tình hình mới” của PGS. Trần Đình Huỳnh và ThS. Lê Quang Đồng. Bài viết đã khẳng định nguyên nhân thành công cuộc Cách mạng Tháng Tám xuất phát từ tinh thần yêu nước và phong trào yêu nước của các tầng lớp nhân dân tập hợp, đoàn kết trong Mặt trận Việt Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng nổi dậy giành chính quyền. Trong lịch sử nước ta có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại đã tập hợp và thổi bùng lên tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam. Từ đó, tác giả đã khái quát 3 vấn đề lớn cần phải làm tốt để tinh thần yêu nước đó tiếp tục được phát triển trong tình hình mới hiện nay. Kỷ niệm 50 năm Ngày Hải quân Việt Nam đánh thắng trận đầu (2 và 5-8-1964 – 2 và 5-8-2014), bài viết “Bài học về sức mạnh chính trị - tinh thần của bội đội Hải quân trong chiến đấu” của Chuẩn đô đốc Đặng Minh Hải đã khẳng định ý nghĩa lịch sử của trận đầu đánh thắng vẫn còn nguyên giá trị đến ngày nay. Tác giả rút ra một số bài học kinh nghiệm lớn: Khẳng định đường lối đúng đắn, sáng tạo, chủ động về chiến lược của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là chiến thắng của trí tuệ và nghệ thuật quân sự Việt Nam; tạo niềm tin, động viên khí thế tiến công của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ sau này. Từ đó, tác giả nêu 5 nội dung cần thực hiện để phát huy truyền thống chiến thắng trận đầu trong xây dựng Hải quân Nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Bài viết “Những điểm mới của quy chế bầu cử trong Đảng” của đồng chí Nguyễn Hoàng Việt, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã nêu ra những điểm mới về quan điểm chỉ đạo và nguyên tắc xây dựng Quy chế bầu cử trong Đảng; về bố cục, đối tượng, phạm vi; các trường hợp ứng cử và thủ tục ứng cử; đề cử và thủ tục nhận đề cử của đảng viên, cấp uỷ viên, uỷ viên ban thường vụ; danh sách nhân sự do cấp uỷ triệu tập đại hội chuẩn bị là danh sách đề cử chính thức của đoàn chủ tịch đối với đại hội; quy định số dư tối đa và các trình tự, thủ tục bầu cấp ủy... Với chủ đề trọng tâm về công tác chính sách cán bộ, chuyên mục Lý luận - Thực tiễn – Kinh nghiệm có bài viết “Tuổi nghỉ hưu và chính sách bảo hiểm xã hội” của Đỗ Phương Đông, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương đã chỉ rõ sau 6 năm thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã đạt được kết quả như: nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động có chuyển biến tích cực; Luật BHXH đã tạo điều kiện để người lao động tham gia vào hệ thống BHXH với việc bổ sung hình thức BHXH tự nguyện; các chế độ bảo hiểm phù hợp hơn; việc chi trả các chế độ BHXH đảm bảo đầy đủ hơn… Để thực hiện BHXH thời gian tới tốt hơn với người nghỉ hưu, theo tác giả, Chính phủ cần có đánh giá sự tác động toàn diện về chính trị, kinh tế, xã hội, tài chính, thị trường lao động; mở rộng đối tượng và hình thức đóng BHXH tự nguyện; phối hợp thu đúng, thu đủ, kịp thời số tiền cần phải nộp của người sử dụng lao động. Bài viết “Đổi mới việc thực hiện chế độ nghỉ dưỡng đối với cán bộ” của Trương Quốc Bảo, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương đã phản ánh tình hình, kết quả thực hiện chính sách này thời gian qua. Tác giả chỉ rõ điểm còn hạn chế, khó khăn, đồng thời đưa ra 6 đề xuất về cơ chế, phương thức hoạt động; đối tượng nghỉ dưỡng; địa điểm nghỉ dưỡng; chương trình hoạt động; chế độ, chính sách; cơ sở vật chất để quan tâm chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần người có công với cách mạng ngày càng tốt hơn. Bài viết “Chính sách cán bộ trong lực lượng Công an nhân dân” của Lê Văn Hạnh, Văn phòng Bộ Công an đã phản ánh cách làm của các cấp uỷ trong lực lượng Công an nhân dân thời gian qua như xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp quy; hoàn thiện chính sách tiền lương, cấp bậc hàm và chế độ phụ cấp; xây dựng và ban hành chính sách về thu hút nhân tài; chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội… Tuy nhiên, vẫn còn những bất cập, hạn chế cần khắc phục. Tác giả nêu ra 5 vấn đề trọng tâm để thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ trong lực lượng Công an nhân dân thời gian tới. Bài viết “Chính sách xây dựng đội ngũ cán bộ xã là người dân tộc thiểu số” của Thu Thuỷ đã phản ánh những cách làm, kinh nghiệm tốt của một số tỉnh trong cả nước trong việc tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng để từng bước xây dựng được đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số đảm bảo về số lượng và chất lượng. Bài viết “Chính sách với cán bộ trẻ về cơ sở ở một số tỉnh phía Nam” của Song Thái đã phản ánh về chủ trương, các biện pháp thực hiện hiệu quả của một số tỉnh như Bạc Liêu, Kiên Giang, Tiền Giang, Đồng Nai trong việc tạo môi trường rèn luyện và phát triển cũng như chính sách đãi ngộ trong thu hút cán bộ trẻ về cơ sở.

Thiết thực đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống đã phản ánh cách làm hay, những kinh nghiệm quý về xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ tỉnh Bắc Giang qua bài viết “Cấp uỷ và đảng viên ở Bắc Giang trong xây dựng nông thôn mới” của Nguyễn Thị Vân. Bài viết “Đắk Lắk gắn luân chuyển với quy hoạch cán bộ” của Nguyễn Hoàng Giang đã phản ánh về thực tế đội ngũ cán bộ và những cách làm, kết quả của tỉnh Đắk Lắk trong những năm qua về công tác cán bộ, nổi bật ở việc luân chuyển cán bộ gắn với quy hoạch cán bộ, nhờ đó đội ngũ cán bộ các cấp đã có sự đồng đều hơn về chất lượng. Tác giả đã rút ra 3 bài học kinh nghiệm cụ thể, có ý nghĩa tham khảo tốt.

Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tác giả Diệp Chi giới thiệu về tập thể đoàn viên, thanh niên Quận đoàn Hoàng Mai đã thường xuyên học và làm theo Bác góp phần làm nên nét đẹp văn hoá của tuổi trẻ Hoàng Mai qua bài viết “Dấu ấn tuổi trẻ Hoàng Mai”. Bài “Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam: Ba giải pháp đột phá để phát triển” của đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giới thiệu ba giải pháp đột phá về con người, về khoa học - công nghệ và về quản lý của Tập đoàn. Từ đó, tác giả nêu ra 5 nội dung cần tập trung thực hiện để xây dựng ngành Dầu khí Việt Nam ngày càng lớn mạnh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi bài viết “Vượt qua thách thức, trở ngại đối với giảng viên trường chính trị” của TS. Nguyễn Văn Biết. Từ kinh nghiệm của bản thân, tác giả đã trao đổi về những thách thức, trở ngại cần phải được nhận diện đối với đội ngũ giảng viên các trường chính trị, đó là: Công tác nghiên cứu lý luận chưa theo kịp thực tiễn; sự vô hạn của tri thức trong thời đại  thông tin bùng nổ; sự giới hạn của chính giảng viên; những bất cập liên quan đến môi trường hoạt động. Từ đó, tác giả đã đề xuất 5 giải pháp mang tính đồng bộ để giúp cho đội ngũ giảng viên các trường chính trị có thể vượt qua thách thức, trở ngại đó.   

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức có bài “Làm công tác tổ chức nhiều điều hứng thú” của Đặng Đình Lựu, nguyên Vụ trưởng, Thư ký Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, từ kinh nghiệm tích luỹ được của bản thân trong nhiều năm làm công tác tổ chức đã khẳng định nếu luôn nắm bắt được những vấn đề của thực tiễn để suy nghĩ sâu hơn, rộng hơn sẽ càng thấy lôi cuốn, thích thú, đam mê với nghề tổ chức.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên có bài “Ý chí Cách mạng Tháng Tám” của Hồng Phúc bày tỏ những suy nghĩ của mình nhân sự kiện kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám. Bài viết khẳng định ý chí bất diệt của Cách mạng Tháng Tám về độc lập dân tộc, tự do và dân chủ, về tự lực, tự cường luôn trường tồn cùng dân tộc. Ý chí đó sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng, phát huy dưới sự lãnh đạo của Đảng và phải xây dựng Đảng ta thật sự là đội quân tiên phong, gương mẫu, tiêu biểu cho ý chí, khát vọng của toàn dân tộc.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt, tác giả Phạm Minh Hoàng giới thiệu về đảng viên Nguyễn Văn Quynh, người đã luôn học và làm theo Bác trong công việc và cuộc sống qua bài viết “Chiến công nhỏ, niềm tin lớn”.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng bài viết “Chung một lý tưởng” của Ma Văn Kháng đã nhắc nhớ lại một giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta là lòng yêu nước và tự tôn dân tộc đã trở thành một hệ giá trị cao nhất, sợi chỉ đỏ xuyên suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, là một dòng chảy liên tục giữa các thế hệ người Việt Nam. Và ngày nay, dù trong hoàn cảnh nào, người Việt Nam, vì người trước, người sau luôn chung một ý tưởng cao đẹp: Sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc trường tồn.

Nhân kỷ niệm 49 năm Tạp chí Xây dựng Đảng ra số đầu tiên (8-1965 – 8-2014), chuyên mục Bạn đọc với Tạp chí - Tạp chí với bạn đọc có bài viết “Tạp chí Xây dựng Đảng và đại hội Đảng” của Bùi Đức Lại nhấn mạnh vai trò của Tạp chí trong nghiên cứu, hướng dẫn, tuyên truyền về công tác xây dựng đảng qua nhiều kỳ đại hội của Đảng, nhất là chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Từ đó, tác giả đề xuất, thời gian tới Tạp chí Xây dựng Đảng nên tập trung vào thực hiện những nội dung: Tạo diễn đàn công tác tổ chức xây dựng đảng và công tác cán bộ trong suốt quá trình đại hội, ngay từ khâu chuẩn bị; tăng cường công tác thông tin về đại hội đảng bộ các cấp; tổ chức một hình thức diễn đàn phù hợp để đảng viên và nhân dân tham gia… Cùng chuyên mục, bài “Đáp ứng tốt hơn yêu cầu bạn đọc” của Bảo Yến đã phản ánh những tình cảm, góp ý và mong muốn của bạn đọc với Tạp chí. Đồng thời, Tạp chí luôn mong muốn đáp lại tình cảm, niềm tin của bạn đọc dành cho Tạp chí trong thời gian qua bằng việc nâng cao chất lượng tin, bài và đi sâu vào những vấn đề về công tác tổ chức xây dựng đảng mà bạn đọc đang quan tâm. Bài viết “Nhớ những ngày đầu làm Tạp chí Xây dựng Đảng” là bài viết của đồng chí Hà Thuật, hội viên Chi hội Nhà báo Tạp chí Xây dựng Đảng. Bài viết là những tình cảm, những hồi ức đáng trân trọng của tác giả nói về những năm tháng, những kỷ niệm gắn bó, làm việc tại Tạp chí.

Trong Chuyên mục Thông tin công tác xây dựng đảng, Tạp chí phản ánh về “Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thăm và làm việc tại 6 tỉnh miền Bắc và Tây Nguyên”. Tạp chí thông tin về “Đảng uỷ Khối Các cơ quan Trung ương: Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm”.

          Chuyên mục Quốc tế, tác giả Đon Phay Vông có bài viết “Như anh em một nhà” đầy cảm xúc, đã viết về sự hợp tác, trao đổi 20 năm qua giữa Tạp chí Kosang Phăk của Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với Tạp chí Xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. 20 năm ấy được xây dựng trên cơ sở hữu nghị, hợp tác giữa hai Tạp chí, hai Ban Tổ chức và cùng nhau phát triển. Mối quan hệ này được tác giả trân trọng và mong muốn tiếp tục mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Cùng chuyên mục có bài viết  “Chế độ công vụ ở một số quốc gia” của Trần Thiết đã tổng hợp về chế độ công vụ chức nghiệp và chế độ công vụ việc làm của một số quốc gia trên thế giới để bạn đọc tham khảo.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi về thành lập đảng bộ cơ sở; bổ sung cấp uỷ; tổ chức đảng; chuyển sinh hoạt đảng; sử dụng huy hiệu đảng; cách tính nhiệm kỳ đại hội; kỷ luật đảng viên…

Đọc Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 8-2014, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin, kinh nghiệm thực tiễn về chính sách cán bộ… dưới góc nhìn sâu của những người làm công tác xây dựng đảng.

Bạn đọc có thể đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống các bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tạp chí, qua số điện thoại: 080.45356.

Xây dựng Đảng

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất