Ban Tổ chức Trung ương thông báo mời thầu

BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG

VĂN PHÒNG

*

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 12  năm 2013

Căn cứ Quyết định số 3010-QĐ/VPTW, ngày 04-11-2013 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu gói thầu số 1 mua sắm thiết bị lắp đặt và chạy thử Dự án “Xây dựng hệ thống thông tin chuyên ngành tổ chức xây dựng Đảng giai đoạn 2008-2011” của Ban Tổ chức Trung ương”, Ban Tổ chức Trung ương thông báo mời thầu:

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 - Tên Bên mời thầu: Ban Tổ chức Trung ương

 - Tên gói thầu Mua sắm thiết bị, lắp đặt, chạy thử thuộc Dự án Xây dựng hệ thống thông tin chuyên ngành tổ chức xây dựng Đảng giai đoạn 2008-2011. 

 - Tên dự án Xây dựng hệ thống thông tin chuyên ngành tổ chức xây dựng Đảng giai đoạn 2008-2011.

 - Nguồn vốn: Kinh phí thường xuyên ngân sách đảng năm 2013.

 - Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

 - Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ, ngày 23 tháng 12 năm 2013 đến trước 14 giờ, ngày 11 tháng 02 năm 2014 (trong giờ làm việc hành chính).

 - Địa điểm bán HSMT: Phòng Tài vụ, Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương (Phòng 403, tầng 4), số 2A Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 080.45359; Fax:  080.44158.

 - Giá bán 1 bộ HSMT: 800.000 đồng (Tám trăm ngàn đồng).

 - Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Tài vụ, Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương (Phòng 403, tầng 4), số 2A Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 080.45359; Fax:  080.44158.

 - Thời điểm đóng thầu: 14 giờ, ngày 11 tháng 02 năm 2014.

 - Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng hoặc nộp tiền mặt tại Phòng Tài vụ, Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương.

HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 11 tháng 02 năm 2014, tại Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương (số 2A Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Thành phố Hà Nội).

Ban Tổ chức Trung ương kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./

Nơi nhận:

- Như trên;

- Tổ chuyên gia đấu thầu;

- Tổ thẩm định đấu thầu;

- P.Tài vụ (02 bản), P.CNTT (01 bản);

- Lưu VP.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Doanh

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất