Từ bài báo được giải, tôi trở thành cộng tác viên của Tạp chí Xây dựng Đảng

Suốt chặng đường đã qua, tôi đã, đang và tiếp tục đóng góp những ý kiến, tâm huyết của mình với công tác xây dựng đảng bằng nhiều cách khác nhau, trong đó viết và trở thành cộng tác viên của Tạp chí Xây dựng Đảng nhằm góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong sự nghiệp đổi mới.

Giới thiệu Tạp chí in số 8-2013

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 8-2013 có chủ đề trọng tâm: Phát hiện, tiến cử và sử dụng nhân tài; những ngày lễ kỷ niệm như Cách mạng Tháng Tám, Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 48 năm Tạp chí Xây dựng Đảng ra số đầu tiên… đã được phản ánh chuyên sâu, sinh động qua các tin, bài.

Giới thiệu nội dung Tạp chí in số 7-2013

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 7-2013 có chủ đề trọng tâm: Xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng; kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7… đã được phản ánh chuyên sâu, sinh động qua các tin, bài.

Mới nhất

Xem nhiều nhất