"Những việc cần làm ngay về xây dựng Đảng"
Để giúp bạn đọc thuận tiện trong việc theo dõi, nghiên cứu những bài viết trong chuyên mục Những việc cần làm ngay về xây dựng Đảng của báo Nhân Dân, đồng thời cung cấp thêm cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" có hiệu quả, chất lượng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Báo Nhân dân xuất bản cuốn sách: Những việc cần làm ngay về xây dựng Đảng.

Cuốn sách tập hợp 66 bài viết đăng trong chuyên mục cùng tên của báo Nhân Dân; được chia thành bốn phần chính: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, đưa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) vào cuộc sống; Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên; Đổi mới công tác tổ chức, cán bộ; Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích và cần thiết đối với các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên để tiếp tục triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng trong thời gian tới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất