167 đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi Điện mừng tới Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam


Sau đây là danh sách các đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế đã gửi Điện mừng: 

I. Từ các đảng cộng sản cầm quyền và đảng cầm quyền ở các nước láng giềng và các nước bạn bè truyền thống, có điện mừng của:

1.    Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

2.    Đảng Cộng sản Trung Quốc

3.    Đảng Nhân dân Cam-pu-chia

4.    Đảng Cộng sản Cu-ba

5.    Đảng Lao động Triều Tiên

II. Từ các nước châu Á và châu Đại Dương, có điện mừng của:

1.    Đảng Cộng sản Ấn Độ (CPI)

2.    Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác-xít (CPI-M)

3.    Đảng Quốc đại Toàn Ấn (INC)

4.    Khối Tiến lên Toàn Ấn (AIFB)

5.    Đảng Công nhân Băng-la-đét (WPB)

6.    Đảng Cộng sản Băng-la-đét (CPB)

7.    Đảng Cộng sản Nhân dân Ca-dắc-xtan

8.    Đảng FUNCINPEC, Cam-pu-chia

9.    Đảng Mặt trận Cách mạng Đông-ti-mo Độc lập (FRETILIN)

10. Đảng Se-nu-ri (Đảng Thế giới mới), Hàn Quốc

11. Đảng Gôn-ka In-đô-nê-xi-a

12. Đảng Tổ chức Thống nhất Dân tộc Mã-lai (Ma-lai-xi-a)

13.  Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang Mi-an-ma (USDP)

14. Đảng Dân chủ Mông Cổ

15. Đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ

16. Đảng Nhân dân Mông Cổ

17. Công đảng Niu Di-lân

18. Đảng Công minh (Cô-mây) Nhật Bản

19. Đảng Cộng sản Nhật Bản

20. Đảng Dân chủ Nhật Bản

21. Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản

22.  Đảng Xã hội Dân chủ Nhật Bản

23.  Công đảng Ô-xtrây-li-a

24.  Đảng Cộng sản Ô-xtrây-li-a (CPA)

25.  Đảng Cộng sản Pa-ki-xtan

26.  Đảng Cộng sản Xri Lan-ca (CPSL)

27.  Mặt trận Giải phóng Nhân dân Xri Lan-ca (JVP)

III. Từ các nước châu Âu, có điện mừng của:

1.    Đảng Cộng sản Ai-len (CPI)

2.    Đảng Cộng sản Anh

3.    Đảng Cộng sản nước Anh Mác-xít Lê-nin-nít

4.    Đảng Cộng sản Anh mới (NCP)

5.    Đảng những người cánh tả Bê-la-rút “Thế giới Công bằng”

6.    Đảng Lao động Bỉ (PTB)

7.    Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha (PCP)

8.    Đảng Cộng sản Bun-ga-ri

9.    Đảng Lao động Bun-ga-ri (Những người cộng sản)

10.  Liên minh những người cộng sản tại Bun-ga-ri

11.  Đảng Xã hội Chủ nghĩa Bun-ga-ri

12.  Đảng Cộng sản của Đan Mạch (DKP)

13.  Đảng Cộng sản Đan Mạch (KP)

14.  Đảng Cộng sản tại Đan Mạch (KPiD)

15.  Liên danh thống nhất đỏ-xanh Đan Mạch (Red-Green Alliance)

16.  Đảng Cánh tả Đức (Die Linke)

17.   Đảng Cộng sản Đức (DKP)

18.  Đảng Dân chủ Xã hội Đức

19.   Đảng Cộng sản Guy-a-đơ-lúp

20.    Đảng Công nhân Hung-ga-ri

21.    Đảng Xã hội Hung-ga-ri

22.    Đảng Cộng sản Hy Lạp (KKE)

23.    Đảng Dân chủ I-ta-li-a (PD)

24.    Đảng Cộng sản I-ta-li-a (PCdI)

25.   Đảng bộ Đảng Cộng sản I-ta-li-a tại Vơ-ni-dơ

26.    Đảng Cộng sản Na Uy (NKP)

27.     Đảng Chính trị toàn Nga "Nước Nga thống nhất"

28.    Đảng Chính trị Nước Nga công bằng

29.    Đảng Cộng sản Những người Cộng sản Nga

30.    Đảng Cộng sản Liên bang Nga

31.    Đảng Cộng sản Liên Xô

32.   Đảng Cộng sản Pháp

33.   Đảng Công nhân Cộng sản Phần Lan (KTP)

34.   Đảng Cộng sản Rê-uy-ni-ông

35.    Đảng Cộng sản Séc - Mô-ra-va

36.   Đảng Tiến bộ của Nhân dân lao động Síp (AKEL)

37.    Đảng Cộng sản các dân tộc Tây Ban Nha (PCPE)

38.    Đảng Cộng sản Tây Ban Nha (PCE)

39.    Đảng Cộng sản Thổ Nhĩ Kỳ

40.    Đảng Cộng sản Thụy Điển

41.    Đảng Lao động Thụy Sỹ

42.    Đảng Cộng sản U-crai-na

43.    Đảng Cộng sản Nam Tư Mới, Xéc-bi-a

IV. Từ các nước châu Mỹ, có điện mừng của:

1.    Đảng Cộng sản Bra-xin (PCB)

2.    Đảng Cộng sản Bra-xin (PCdoB)

3.    Đảng Lao động Bra-xin (PT)

4.    Đảng Cộng sản Mác-xít Lê-nin-nít Ca-na-đa (MLPC)

5.    Đảng Cộng sản Cô-lôm-bi-a (PCB)

6.    Đảng Mặt trận Rộng rãi (FA) Cốt-xta Ri-ca

7.    Đảng Tiền phong Nhân dân Cốt-xta Ri-ca

8.    Đảng Cộng sản Lao động (PCT), Đô-mi-ni-ca-na

9.    Đảng Giải phóng Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na

10.   Đảng Những người lao động Đô-mi-ni-ca-na

11.   Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất (MIU), Đô-mi-ni-ca-na

12.   Đảng Phong trào Tổ quốc cho Tất cả (MPT), Đô-mi-ni-ca-na

13.    Đảng Thay đổi và Cải biến Quốc gia (PCTN), Đô-mi-ca-na

14.    Liên đoàn Công đoàn đoàn kết (CNUS) Đô-mi-ni-ca-na

15.    Đảng Liên minh Đất nước (AP), Ê-cu-a-đo

16.    Đảng Cách mạng Thể chế (PRI), Mê-hi-cô

17.    Đảng Lao động (PT), Mê-hi-cô

18.    Đảng Nhân dân Xã hội Chủ nghĩa (PPSM) Mê-hi-cô

19.    Đảng Nhân dân Xã hội Chủ nghĩa (PPS) Mê-hi-cô

20.    Đảng Nhân dân Xã hội chủ nghĩa - Tổ chức Chính trị Toàn quốc (Mê-hi-cô)

21.    Đảng Cách mạng Dân chủ (PRD) Mê-hi-cô

22.    Đảng Cộng sản Mỹ

23.    Đảng Nhân dân Pa-na-ma (PPP)

24.    Đảng Cộng sản Pê-ru - Tổ quốc đỏ (PCP-PR)

25.    Mặt trận Cánh tả Giải phóng, U-ru-goay

26.     Đảng Phong trào Tuyển cử Nhân dân (MEP), Vê-nê-xu-ê-la

27.     Đảng Xã hội Chủ nghĩa thống nhất Vê-nê-xu-ê-la (PSUV)

V. Từ các nước Trung Đông - châu Phi, có điện mừng của:

1.    Đảng Cộng sản Ai Cập

2.    Đảng Liên minh Nhân dân Xã hội Chủ nghĩa, Ai Cập

3.    Đảng Xã hội Chủ nghĩa Ai Cập

4.    Đảng Tập hợp Quốc gia vì Dân chủ (RND), An-giê-ri

5.    Đảng Phong trào Nhân dân  Giải phóng Ăng-gô-la (MPLA)

6.    Đảng Diễn đàn Dân chủ Tiến bộ Ba-ranh

7.    Đảng Mặt trận Cách mạng Dân chủ Ê-ti-ô-pi-a (EPRDF)

8.    Đảng Cộng sản của Người Cuốc, I-rắc

9.    Đảng Cộng sản I-rắc

10.  Đảng Likud, I-xra-en

11.  Đảng Cộng sản Li-băng

12.  Đảng Mặt trận Giải phóng Mô-dăm-bích

13.  Đảng Cộng sản Nam Phi (SACP)

14.   Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC), Nam Phi

15.   Tổ chức Giải phóng Dân tộc (PLO), Pa-le-xtin

16.   Phong trào Giải phóng Dân tộc Pa-le-xtin (FATAH)

17.   Mặt trận Dân chủ Giải phóng Pa-le-xtin (DFLP)

18.   Mặt trận Nhân dân Giải phóng Pa-le-xtin      (PFLP)

19.    Đảng Cách mạng Tan-da-ni-a (CCM)

20.    Đảng Mặt trận Pô-li-xa-ri-ô, Xa-ra-uy

21.    Đảng Quốc đại Xu-đăng (NCP)

VI. Từ các tổ chức quốc tế, có điện mừng của:

1.    Hội nghị quốc tế các chính đảng châu Á (ICAPP)

2.    Diễn đàn Xao Pao-lô

3.    Tổ chức đoàn kết nhân dân Á - Phi - Mỹ La-tinh (OSPAAAL)

4.    Hội nghị thường trực các chính đảng Mỹ La-tinh và Ca-ri-bê (COPPAL)

VII. Từ các tổ chức hữu nghị, có điện mừng của:

1.    Viện Văn hóa Ác-hen-ti-na - Việt Nam

2.    Ủy ban Đoàn kết Ấn-Việt

3.    Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết Toàn Ấn

4.    Hội Hữu nghị Bun-ga-ri - Việt Nam

5.    Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam

6.    Viện Văn hóa Chi-lê - Việt Nam

7.    Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP)

8.    Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Đô-mi-ni-ca-na với Việt Nam

9.    Hội Hữu nghị I-ta-li-a - Việt Nam

10.   Hội Hữu nghị Lào - Việt

11.   Hội Hữu nghị Nga - Việt

12.   Hội Hữu nghị Nhật - Việt

13.   Hội đồng hòa bình và hữu nghị Nhật - Việt

14.   Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt

15.   Hội Cựu chiến binh Cộng hòa (ARAC), Pháp

16.   Hội Hữu nghị Pháp - Việt

17.   Hội Người Việt Nam tại Pháp

18.   Hội Hữu nghị Úc - Việt

19.   Hội Thụy Sỹ - Việt Nam

20.    Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc

21.   Hội Hữu nghị Trung - Việt

22.    Nhà Đoàn kết và Hữu nghị Vê-nê-xu-ê-la

23.    Liên hiệp công đoàn thế giới

24.    Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới

25.    Liên đoàn Phụ nữ dân chủ quốc tế

26.    Hội đồng Hòa bình thế giới

27.   Ủy ban đoàn kết nhân dân Á - Phi (AAPSO)

28.   Ủy ban Liên lạc văn hóa đối ngoại Triều Tiên và Hội Hữu nghị Triều - Việt

VIII. Từ Đoàn Ngoại giao, có điện mừng của:

1.    Đại sứ quán I-xra-en tại Việt Nam

2.    Đại sứ quán Pa-lét-xtin tại Việt Nam

3.    Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam

4.    Đại sứ quán Ma-rốc tại Việt Nam

5.    Đại sứ quán Bra-xin tại Việt Nam

6.    Đại sứ quán Nam Phi tại Việt Nam

7.    Đại sứ quán Ca-ta tại Việt Nam

8.    Đại sứ quán I-rắc tại Việt Nam

9.    Đại sứ quán Các Tiểu Vương quốc Ả-rập thống nhất tại Việt Nam

10.   Đại sứ quán Xu-đăng tại Việt Nam

11.   Đại sứ quán Bê-la-rút tại Việt Nam

12.  Đại sứ quán A-déc-bai-gian tại Việt Nam.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất