"Chi bộ điểm toàn diện" ở Cô Tô
BCH Đảng bộ huyện Cô Tô tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Nhằm đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Huyện ủy Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) đã triển khai xây dựng mô hình “Chi bộ điểm toàn diện” trên địa bàn huyện từ tháng 8-2017. Sau gần một năm thực hiện, mô hình đang từng bước phát huy tính tích cực, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2018 của huyện về “Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị; tăng cường công tác quản lý tài nguyên, môi trường và trật tự đô thị”.

Mô hình “Chi bộ điểm toàn diện” được triển khai thí điểm tại 12/59 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và Đảng bộ huyện. Huyện ủy chỉ đạo việc xây dựng “Chi bộ điểm toàn diện” phải gắn với nhiệm vụ triển khai Chỉ thị 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đồng thời, phải bám sát theo yêu cầu, hướng dẫn của Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 09-HD/BTC ngày 2-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”.

Một buổi sinh hoạt chi bộ của Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cô Tô.
Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện uỷ là chi bộ đăng ký thí điểm xây dựng "Chi bộ điểm toàn diện" trong Đảng bộ Khối đảng, đoàn thể huyện Cô Tô.

Các “Chi bộ điểm toàn diện” đã đề ra những giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng hoạt động trên các nội dung: Nâng cao vai trò của tập thể và người đứng đầu đơn vị; tạo chuyển biến trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Trên cơ sở đó, các bí thư, phó bí thư các chi bộ đã phát huy tinh thần nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ được giao và trong việc giao nhiệm vụ, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao của mỗi cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Đồng thời, vận dụng nội dung kế hoạch xây dựng “Chi bộ điểm toàn diện” vào công tác kiểm tra, giám sát, để kịp thời động viên khích lệ, thẳng thắn phê bình cán bộ, đảng viên thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, không để cán bộ, đảng viên nào vi phạm các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên.

Bên cạnh đó, các chi bộ đã tập trung lãnh đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Xác định lấy đảng viên là hạt nhân, trong đó nòng cốt là đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, các chi bộ tăng cường việc quán triệt, theo dõi sát sao việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của mỗi cán bộ, đảng viên. Đồng thời, thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật những kiến thức, vấn đề mới về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đảng viên. Ngoài ra, chủ động phân công nhiệm vụ cho đảng viên theo tuần, theo tháng và đột xuất theo yêu cầu công tác để thông qua đó đánh giá khả năng, mức độ hoàn thành nhiệm vụ và kịp thời định hướng, giúp đỡ nâng cao năng lực cho từng đảng viên.

Đồng chí Đặng Quang Ngạn, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Bí thư Chi bộ Ban Tuyên giáo, chia sẻ: Ngay khi Huyện ủy ban hành kế hoạch 64-KH/HU về “Triển khai thực hiện xây dựng mô hình Chi bộ điểm toàn diện”, Chi bộ Ban Tuyên giáo đã đăng ký với Đảng bộ Khối Đảng, đoàn thể huyện thí điểm xây dựng mô hình trong Đảng bộ. Mặc dù chi bộ chỉ có 4 đảng viên, song việc triển khai mô hình rất bài bản, nghiêm túc. Ngay từ nội dung sinh hoạt hàng tháng chi bộ chủ động khắc phục ngay tình trạng chồng chéo trong đánh giá, triển khai nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ công tác Đảng. Đặc biệt, chú trọng đến đánh giá cụ thể việc thực hiện nhiệm vụ của từng đảng viên trong tháng. Từ đây, tiến hành kiểm điểm, xếp loại đảng viên ngay trong tháng chứ không để đến cuối năm mới đánh giá chung tránh tình trạng đảng viên chậm khắc phục những hạn chế, yếu kém của mình. Nhờ đó, không chỉ tạo cho buổi sinh hoạt chi bộ một không khí thật sự dân chủ, cởi mở trong phê bình, tự phê bình mà còn giúp mỗi đảng viên tự giác nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.

Việc xây dựng và triển khai mô hình “Chi bộ điểm toàn diện” trong Đảng bộ huyện Cô Tô đã và đang tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng hoạt động của mỗi chi bộ đảng, làm cho chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Nguyễn Dung

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất