Đồng bộ

Ngày 28-12-2012, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 158-QĐ/TW về việc thành lập Ban Nội chính Trung ương; Quyết định số 159-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương. Cùng ngày, Bộ Chính trị cũng đã ban hành Quyết định số 160-QĐ/TW về việc thành lập Ban Kinh tế Trung ương; Quyết định số 161-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Kinh tế Trung ương. Đồng thời, Bộ Chính trị cũng ban hành các Quyết định số 655-QĐNS/TW về việc phân công đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Trưởng ban Nội chính Trung ương. Quyết định số 656-QĐNS/TW của Bộ Chính trị phân công đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Những quyết định trên đây rất quan trọng, là một việc làm cụ thể trong biện pháp về tổ chức, cán bộ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", đáp ứng mong mỏi, chờ đợi của nhân dân về đổi mới, chính đốn Đảng, ngăn ngừa, loại bỏ một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ.

Tuy nhiên, việc thành lập các cơ quan trên và phân công các đồng chí có trọng trách đứng đầu không phải là “chiếc đũa thần” thay đổi ngay được tình hình. thực hiện được kỳ vọng của đảng viên, nhân dân. Đồng thời với việc các cơ quan này đi vào hoạt động, thực hiện đồng bộ các giải pháp xưa nay nói mạnh nhưng làm chưa hiệu quả. Đó là xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, pháp luật là tối thượng, mọi công dân bình đẳng trước pháp luật, vi phạm đều bị xử lý, bất kỳ người đó là ai, giữ chức vụ nào. Đó là các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp độc lập, kiềm chế, kiểm soát lẫn nhau trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Đó là công khai (trừ bí mật quốc gia), minh bạch thông tin, trách nhiệm cá nhân trong các hoạt động của Nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt trong công tác cán bộ nhằm lựa chọn, đề bạt được người có đức, tài vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu. Đó là thực hiện dân chủ, giám sát (trực tiếp và gián tiếp) của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng và chính quyền các cấp. Báo chí là một kênh giám sát quan trọng được khuyến khích, tạo điều kiện hoạt động…

Thực hiện thiếu đồng bộ không thể đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đây là trách nhiệm trước hết của các đồng chí đứng đầu Đảng, Nhà nước đã nhận lỗi trước Đảng, nhân dân và hứa sửa chữa.

Phản hồi (2)

Nguyễn Văn Tấn 06/01/2013

Một ý kiến đúng đắn.

Trần Công Thành 04/01/2013

Những ngày này, không tin nào hot và được nhắc đến và bình luận nhiều như tin Nguyễn Bá Thanh là Trưởng ban Nội chính. Góc nhìn điềm tĩnh của Tạp chí là rất đúng. Một mình ông Thanh không thể xoay chuyển tình hình. Hội nghị Tư 6 cho chũng ta bài học này. Tuy nhiên tôi tin nếu làm được như Tạp chí đề xuất, chắc chắn ông Thanh sẽ có một tác phẩm tuyệt vời hơn Đà Nẵng. Đây cũng là mong ước của toàn dân. Tạp chí nên hỗ trợ ông bằng những bài viết như thế này và càng phải chiến đấu mạnh mẽ hơn.

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất