Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
Toàn cảnh Hội nghị tại Hội trường Bộ Quốc phòng.

Toàn cảnh Hội nghị tại Hội trường Bộ Quốc phòng.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Hoài Trung, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.

Năm 2023, toàn Ngành tập trung tham mưu, nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ các đề án, nhiệm vụ trình cấp ủy các cấp; cơ bản hoàn thành 21 đề án (đạt 100%) theo Chương trình, Kế hoạch làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương. Tính chung từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay, toàn Ngành đã hoàn thành 90 đề án, nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 60 văn bản và chủ trì ban hành 25 hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Chú trọng hoàn thiện hệ thống văn bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng góp phần cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo hướng đồng bộ, thống nhất, tổng thể, liên thông trong hệ thống chính trị; chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương tại Hội nghị.

Các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương tại Hội nghị.

Chủ động tham mưu việc chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; tham mưu Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương thống nhất thành lập 5 tiểu ban. Tiến hành khảo sát kết quả thi hành Điều lệ Đảng từ năm 2011 đến nay; triển khai hoạt động của Tiểu ban Điều lệ Đảng; quán triệt, hướng dẫn xây dựng Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025) và Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025), bảo đảm dân chủ, đồng bộ, thống nhất. Công tác quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 được tiến hành khoa học, chặt chẽ, thận trọng, dân chủ, khách quan, minh bạch, bảo đảm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị trên cơ sở phát huy đầy đủ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan chức năng, góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng.

Công tác cán bộ tiếp tục được Bộ Chính trị quan tâm, coi trọng, chỉ đạo hoàn thiện thể chế, gắn với thực hiện hiệu quả Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phân công, phân cấp, phân quyền, nêu gương của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu và đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu về công tác cán bộ. Đã tham mưu ban hành một số văn bản quan trọng như: Quy định số 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ với một số điểm mới, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Đảng, góp phần làm tốt công tác cán bộ, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 96-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị đã thêm một kênh thông tin để đánh giá cán bộ, góp phần bảo đảm chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; Quy định số 124-QĐ/TW về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị đã nêu cao tinh thần tự phê bình, phê bình, tự soi, tự sửa, nâng cao tính thực chất trong công tác đánh giá, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới, xây dựng theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Tham mưu công tác giao, quản lý biên chế trong hệ thống chính trị bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, tổng thể, thống nhất. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên từng bước được nâng lên. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã triển khai các giải pháp phát triển đảng viên theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII bước đầu có chuyển biến.

Công tác thẩm định, thẩm tra, rà soát thông tin liên quan đến nhân sự, nhất là tiêu chuẩn chính trị của cán bộ được tiến hành chặt chẽ, thận trọng, khách quan; tăng cường phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan chức năng; chủ động phát hiện, thể hiện rõ chính kiến trong tham mưu, đề xuất, phối hợp xử lý những việc phức tạp, nhạy cảm, những vấn đề nổi lên tại một số địa phương, đơn vị, góp phần ổn định tình hình, định hướng dư luận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. 

Tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023, bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng và tập huấn kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng cho một số cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, góp phấn nâng cao chất lượng tác phẩm tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023. Tham mưu triển khai nhiều đề tài, đề án khoa học về công tác tổ chức xây dựng Đảng và nhiệm vụ cấp ủy các cấp giao, đóng góp nhiều ý kiến sát với thực tiễn, nhất là kết quả thực hiện các chủ trương thí điểm, vấn đề mới, các nhiệm vụ quan trọng trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.  

Tăng cường đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối, tác phong làm việc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; cải cách thủ tục hành chính. Chú trọng tổng hợp mô hình mới, cách làm hay trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Năm 2023, Hội đồng thi đua khen thưởng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã đề xuất khen thưởng Cờ thi đua của Ngành đối với 4 tập thể; Bằng khen của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đối với 25 tập thể và 65 cá nhân; 634 cán bộ, công chức được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Đ/c Trương Thị Mai phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị.

Đ/c Trương Thị Mai phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai biểu dương, đánh giá cao những kết quả Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đạt được trong năm qua. Năm 2024, phát huy ưu điểm, kết quả tích cực đã đạt được, khắc phục những hạn chế, bất cập, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đột phá chiến lược về công tác xây dựng Đảng trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó cần tập trung một số nhiệm vụ: 

Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2024 bảo đảm tiến độ, chất lượng gắn với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về tổ chức xây dựng Đảng. Trong đó, thực hiện đồng bộ nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận số 21-KL/TW tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII); nhóm nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 21-NQ/TW và đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng theo Nghị quyết số 28-NQ/TW. Tham mưu nghiên cứu, xây dựng, sơ kết, tổng kết, sửa đổi, bổ sung một số quy định, đề án của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; thực hiện nền nếp việc giao, quản lý biên chế của hệ thống chính trị năm 2024.

Đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu Ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải tham mưu thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ; hoàn thiện và sửa đổi, bổ sung các văn bản của Đảng về công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới. Tham mưu bố trí, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ theo thẩm quyền phân cấp. Đồng thời, tiếp tục triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ bảo đảm chất lượng, đúng quy định.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu theo hướng sát thực, xây dựng Đảng vững mạnh. Đối với công tác phát triển đảng viên, một số địa phương có khó khăn cần xây dựng mục tiêu sát thực, nỗ lực, đạt kết quả cao nhất; phát triển đảng viên cũng phải gắn với chất lượng. Xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu cần tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính trong quản lý, điều hành. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Nhấn mạnh công tác tổ chức xây dựng Đảng đã đi qua nửa nhiệm kỳ, thời gian còn lại không nhiều, đồng chí Trương Thị Mai mong muốn các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cần nêu cao quyết tâm, nỗ lực hơn nữa để việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cao nhất; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, toàn tâm toàn ý để xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Đảng và Nhân dân. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất