Hà Tĩnh triển khai Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị

Huyện ủy Thạch Hà (Hà Tĩnh) tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, kịp thời một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gắn với việc triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt đối với các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021 nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội về chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính. 


Hai là
, bám sát Nghị quyết số 37-NQ/TW và quy định cụ thể của Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 để rà soát lại và xây dựng phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 với quyết tâm chính trị cao và khả thi nhất, trong đó lưu ý:

Đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021 là đơn vị hành chính có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25-5-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Khuyến khích việc sắp xếp các đơn vị hành chính không thuộc diện quy định để giảm số lượng đơn vị hành chính, tuy nhiên phải đảm bảo yếu tố thuận lợi và được đa số nhân dân đồng thuận.

Việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã phải đảm bảo đúng nguyên tắc: Sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thì các đơn vị hành chính được sắp xếp phải đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13, trừ trường hợp nhập từ 3 đơn vị hành chính cùng cấp trở lên hoặc nhập 2 đơn vị hành chính cùng cấp nhưng do có yếu tố đặc thù mà không thể nhập thêm đơn vị hành chính khác liền kề; đồng thời cân nhắc kỹ các yếu tố đặc thù về truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, cộng đồng dân cư, yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.

Khi xây dựng phương án cần tính đến việc sắp xếp để mở rộng thị trấn, phường (đơn vị hành chính đô thị) sau khi sáp nhập với xã (đơn vị hành chính nông thôn) trong giai đoạn này nhằm mở rộng không gian đô thị, kết nối đô thị với nông thôn, phù hợp với quy hoạch đô thị của tỉnh và địa phương.

Ba là, bảo đảm lộ trình thực hiện. Theo đó, ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy chỉ đạo rà soát lại và xây dựng phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021. Trên cơ sở kết quả phê duyệt phương án tổng thể của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với từng địa phương, tổng hợp, báo cáo phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021, gửi Bộ Nội vụ trước ngày 25-5-2019 xây dựng Kế hoạch thực hiện khi phương án tổng thể được phê duyệt, bảo đảm đúng hướng dẫn, lộ trình của Chính phủ và các ban, bộ, ngành liên quan.

Văn bản cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, trước hết là người đứng đầu đề cao trách nhiệm, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Kết quả thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã phù hợp theo quy định là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu.

Hiện nay, các huyện, thành, thị ủy đã và đang tổ chức quán triệt các nội dung Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24-12-2018 của Bộ Chính trị đến tất cả cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. Nhìn chung, bước đầu triển khai chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã đã nhận được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất