Điện Biên: Nâng cao chất lượng tham mưu công tác tổ chức xây dựng đảng
Đồng chí Văn Hữu Bằng, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2019.


Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên đã thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới về công tác tổ chức xây dựng đảng. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên hiện có 26 cán bộ, công chức (nữ 11 đồng chí, chiếm 42%; dân tộc ít người 2 đồng chí, chiếm 7,7%), trong đó lãnh đạo Ban có 4 đồng chí. Đảng viên có 22 đồng chí (chiếm 84,6%), trên 80% số cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn đại học; trình độ lý luận chính trị từ cao cấp trở lên chiếm trên 70%.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thực hiện các nghị quyết về công tác tổ chức xây dựng đảng, như Nghị quyết Trung ương 4, 6,7,8 (khóa XII), cụ thể hóa thành những chương trình, kế hoạch, hướng dẫn như: Quy định và Kế hoạch về luân chuyển cán bộ; Quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Quyết định số 4275-QĐ/TU về khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ; Quy định số 04-QĐi/TU về trách nhiệm và phân công cấp ủy viên, cán bộ, chuyên viên các ban xây dựng đảng của cấp ủy dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 01- HD/TU về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ, đảng viên năm 2018... Về sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đến nay tỉnh đã thực hiện sáp nhập 15 trung tâm giáo dục thường xuyên; hợp nhất 7 đơn vị làm nhiệm vụ y tế dự phòng cấp tỉnh để thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trực thuộc Sở Y tế. Thí điểm hợp nhất các cơ quan tổ chức – nội vụ, kiểm tra – thanh tra tại huyện Điện Biên và thị xã Mường Lay; hợp nhất Văn phòng Thị ủy – Văn phòng HĐND & UBND thị xã Mường Lay; thực hiện kiêm nhiệm chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị ở 7/10 huyện, thị, thành phố; Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ ở 5/10 đơn vị cấp huyện… Tham mưu tổ chức thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39-NQ/TW từ đầu nhiệm kỳ đến nay được 2.256 người/29.257 biên chế được giao, đạt 7,73%. Tham mưu nội dung tổ chức các hội nghị về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh; kiện toàn bổ sung lãnh đạo của 14 sở, ngành, đoàn thể và cấp huyện; giải thể 4 công đoàn ngành; sáp nhập và kiện toàn các ban quản lý dự án các công trình cấp tỉnh và ban quản lý dự án khu vực cấp huyện; giải thể 7 chi bộ cơ sở, nâng cấp 2 chi bộ cơ sở lên thành đảng bộ cơ sở. Ngoài ra, công tác phát triển đảng viên không ngừng được quan tâm, năm 2018 toàn tỉnh kết nạp được 2.348 đảng viên, đạt 117,4% so với kế hoạch, nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh lên 38.806 đảng viên, trong đó tỷ lệ đảng viên kết nạp là đoàn thanh niên, nữ, người dân tộc thiểu số ngày càng tăng.

Công tác cán bộ đã có nhiều đổi mới về nội dung và cách làm, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, coi trọng việc phát huy vai trò của người đứng đầu trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị; triển khai đồng bộ các khâu: đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ chặt chẽ, bảo đảm đúng quy trình. Trong năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu tiếp nhận 39 đồng chí (trong đó có 3 đồng chí tốt nghiệp đại học chính trị chuyên ngành, 34 đồng chí tốt nghiệp cao cấp LLCT, 2 đồng chí đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài) về công tác tại các cơ quan, đơn vị; cử 4 cán bộ đi đào tạo thạc sĩ, 28 đồng chí đi nghiên cứu và bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài; 10 đồng chí đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng I, II; 48 đồng chí bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành; 46 đồng chí bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp… Đồng thời, công tác chính sách cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ được các cấp uỷ, tổ chức đảng coi trọng.

Đồng chí Văn Hữu Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Thời gian qua, với chức năng, nhiệm vụ trọng tâm là tham mưu xây dựng, kiện toàn hệ thống tổ chức, bộ máy, biên chế cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ đảng, xây dựng lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của cấp uỷ và người đứng đầu của tổ chức.

Trước yêu cầu mới của công tác tổ chức xây dựng đảng, thời gian tới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên sẽ cùng với ban tổ chức cấp ủy cấp huyện chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh Điện Biên ngày càng vững mạnh, tiếp tục nỗ lực, quyết tâm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. Nhất là tập trung tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 4, 6,7,8 (khóa XII), Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng 
“Trung thành - Trung thực - Trong sáng - Gương mẫu - Tinh thông”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất