Bạc Liêu sắp xếp một số cơ quan chuyên môn

Tại kỳ họp, các đại biểu xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung: Xem xét thông qua báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của 3 dự án sử dụng vốn dự phòng ngân sách Trung ương giai đoạn trung hạn 2016 - 2020; bãi bỏ Nghị quyết số 25 của HĐND tỉnh “về việc ủy quyền Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến, quyết định chủ trương đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh”; xem xét cho miễn nhiệm 1 ủy viên UBND tỉnh do chuyển công tác khác và Nghị quyết “về việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh”.

Theo Nghị quyết “về việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh” thì một số đơn vị sẽ được hợp nhất, cụ thể như: hợp nhất Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch với Sở Thông tin và Truyền thông, thành lập Sở Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch; hợp nhất Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Khoa học và Công nghệ, thành lập Sở Giáo dục - Khoa học và Công nghệ; chuyển Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ hợp nhất với Ban Dân tộc, thành lập Ban Dân tộc - Tôn giáo; kết thúc hoạt động của Sở Ngoại vụ, chuyển chức năng, nhiệm vụ công tác đối ngoại về cho Văn phòng UBND tỉnh thực hiện.

Sau khi sắp xếp lại các cơ quan trên, giảm được 22 tổ chức bên trong, giảm 3 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, giảm 1 đơn vị trực thuộc sở. Về biên chế, sau khi tiến hành sắp xếp, giảm được 19 biên chế. Số lượng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh sau khi sắp xếp còn 16 sở, ngành, giảm 3 sở.

Việc HĐND tỉnh Bạc Liêu thống nhất thông qua nghị quyết về việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh sẽ góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế của một số sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh theo tinh thần Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kế hoạch 60 của Tỉnh ủy Bạc Liêu.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất