Công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định nhân sự Đảng ủy Công an Trung ương

Ngày 4-6-2021, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định nhân sự Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương lần thứ nhất.

5 kinh nghiệm của Đắk Lắk trong sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế

Đắk Lắk nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên, có diện tích tự nhiên là 13.125km2, dân số gần 1,9 triệu người với 49 dân tộc anh em, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 35,7% dân số toàn tỉnh. Đảng bộ tỉnh có 20 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 13 đảng bộ huyện, 1 đảng bộ thành phố, 1 đảng bộ thị xã; 1 đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; 3 đảng bộ lực lượng vũ trang và 1 đảng bộ cơ sở Trường Đại học Tây Nguyên; có 701 tổ chức cơ sở đảng (với 409 đảng bộ và 292 chi bộ). Thời gian qua, Đắk Lắk triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW rất bài bản, khoa học, cẩn trọng và đã đạt được những kết quả bước đầu.

Tiếp tục xây dựng bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã xác định: “Xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch. Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”. Để thực hiện thành công nhiệm vụ trọng tâm này, đòi hỏi Ngành Nội vụ, Bộ Nội vụ cần chủ động nghiên cứu, đánh giá những kết quả và hạn chế trong tổ chức, hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước thời gian qua; trên cơ sở đó tham mưu cho Đảng và Nhà nước những giải pháp tiếp tục xây dựng bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thành lập các ban Thành ủy, Văn phòng Thành ủy TP. Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh)

Ngày 1-2-2020, Thành ủy TP. Thủ Đức đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập các ban Thành ủy, Văn phòng Thành ủy TP.Thủ Đức và trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp phó các ban Thành ủy và Văn phòng Thành ủy. Đến tham dự có các đồng chí lãnh đạo TP. Thủ Đức: Nguyễn Phước Hưng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Hoàng Tùng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố; Thái Mỹ Diện, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

Bộ Nội vụ với việc xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), các nội dung hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, tinh giản biên chế và vị trí việc làm đã được Chính phủ thảo luận và Bộ Chính trị cho ý kiến, bảo đảm triển khai có lộ trình, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24-1-2018 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 3-2-2018 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Kế hoạch số 07-KH/TW và Nghị quyết số 56/2017/QH14. Việc Bộ Nội vụ tham mưu cho Chính phủ ban hành 2 nghị quyết trên đã tạo cơ sở để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp và đã tạo chuyển biến rõ rệt.

Những dấu ấn trong sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Những năm qua, Đảng ta đã ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết, kết luận về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, đầu mối; hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Đảng bộ Ngân hàng Công thương Việt Nam: Hợp nhất các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng - Dấu ấn của nhiệm kỳ 2015-2020

Nhiệm kỳ 2015-2020, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đã triển khai thực hiện đúng tinh thần, đúng nguyên tắc, có kết quả Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII và đặc biệt là một trong những đảng bộ trong Khối DNTW tổ chức thực hiện sớm nhất Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW ngày 5-10-2018 của Ban Tổ chức Trung ương về việc thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp.

Nghệ An hoàn thành sắp xếp 39 đơn vị hành chính cấp xã

Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24-12-2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã sớm triển khai tổ chức hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết đến cán bộ chủ chốt toàn tỉnh và 21 huyện, thành phố, thị xã.

Thành lập Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công thương tại TP. Hồ Chí Minh

Thành ủy TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thành lập Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công thương tại TP. Hồ Chí Minh, trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Khối Doanh nghiệp công nghiệp Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thương mại Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất