Đà Nẵng ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên trong sắp xếp tổ chức bộ máy

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 4-1-2017 của Thành ủy Đà Nẵng về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, nhà nước, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố”, Đảng ủy Khối Các cơ quan thành phố đã làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Kinh nghiệm qua việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã ở Hà Nội

Vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội có báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TU ngày 24-12-2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về việc “sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã” thuộc TP. Hà Nội. Theo đó, Hà Nội tiến hành sắp xếp 10 đơn vị hành chính cấp xã và sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, người không hoạt động chuyên trách cấp xã tại các các đơn vị hình thành sau khi sắp xếp.

Một số kết quả bước đầu trong việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 12-4-2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, qua khảo sát, tỉnh Bắc Kạn không có đơn vị hành chính cấp huyện nào có 2 tiêu chí là diện tích và dân số dưới 50% theo quy định, chỉ có 23 đơn vị hành chính cấp xã có 2 tiêu chí diện tích và dân số dưới 50%.

Nghệ An triển khai sáp nhập trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình vào trung tâm y tế cấp huyện

Hiện nay, Nghệ An có 21 trung tâm y tế, trong đó có 12 trung tâm y tế thực hiện 2 chức năng (dự phòng và khám chữa bệnh), 9 trung tâm y tế thực hiện 1 chức năng (dự phòng). 21 trung tâm y tế huyện có 480 trạm y tế cấp xã, 169 khoa, 62 phòng; có 21 trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình huyện. Tổng số biên chế, công chức, viên chức, hợp đồng lao động của 21 trung tâm y tế và 21 trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình được giao năm 2019 là 5.102 người, hiện có 4.806 người.

Kết quả sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã ở Thanh Hóa

Ngày 24-12-2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 37-NQ/TW về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Đây là chủ trương lớn, quan trọng, nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước; bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; góp phần phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh.

8 sở, ngành được thực hiện thí điểm hợp nhất

Bộ Nội vụ vừa ban hành văn bản số 5898/BNV-TCBC về việc đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. UBND các tỉnh, thành phố đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện về Bộ Nội vụ trước 15-12-2019 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Hà Nội thí điểm chính quyền đô thị không có HĐND phường

Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội vừa được Quốc hội thông qua chiều nay, 27-11 với tỷ lệ 81,16% đại biểu tán thành.

Quốc hội quyết định giảm số lượng phó chủ tịch HĐND huyện

Chiều 22-11, với 431/448 đại biểu Quốc hội bấm nút tán thành (chiếm 89,23%), Quốc hội chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiêp tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận tổ chức đảng tại chi cục thuế cấp huyện

Thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức đảng chi cục thuế cấp huyện, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh vừa tiếp nhận 13 tổ chức đảng với 389 đảng viên tại chi cục thuế các huyện, thành phố, thị xã về Đảng bộ Cục Thuế tỉnh thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Mô hình văn phòng chung cấp xã ở Tây Giang: Hiệu lực, hiệu quả

Thực hiện mô hình văn phòng chung ở một số xã ở huyện Tây Giang (Quảng Nam) bước đầu cho thấy hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, giúp công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ chung các hoạt động của đảng ủy, UBND xã tập trung vào một đầu mối, khắc phục được tình trạng chồng chéo công việc giữa lãnh đạo đảng ủy, UBND xã, cán bộ làm việc có trách nhiệm và sáng tạo, linh hoạt hơn trong giải quyết và xử lý văn bản.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất