Đến năm 2025, mỗi bộ, ngành chỉ có tối đa 1 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án sắp xếp lại hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng theo hướng tinh gọn, khắc phục tình trạng manh mún, phân tán, chồng chéo và trùng lắp, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và hội nhập quốc tế.

Kiên Giang: Xây dựng và thực hiện quy chế làm việc – giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của cấp ủy

Thời gian qua, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy huyện, thành phố tỉnh Kiên Giang đã kịp thời cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác bằng các quy chế cụ thể. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ luôn bám sát quy chế làm việc, tuân thủ các nguyên tắc và chức năng, nhiệm vụ được quy định và phân cấp theo thẩm quyền; thực hiện tốt mối quan hệ công tác với các ngành, cấp trên và cơ sở; duy trì tốt công tác giao ban theo quy chế, từ đó phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra.

Thái Nguyên đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu, là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa lâu dài của toàn hệ thống chính trị. Thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ trên nhiều lĩnh vực.

Kinh nghiệm của Quảng Bình trong tinh gọn bộ máy

Sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế của tỉnh Quảng Bình đạt nhiều kết quả. Quá trình thực hiện, rút ra một số kinh nghiệm bước đầu.

An Giang nhân rộng mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND

Đến nay, tỉnh An Giang đã triển khai thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở 118/156 xã, phường, thị trấn (chiếm 75,64% số xã, phường, thị trấn) và 4/11 đơn vị cấp huyện là TP. Long Xuyên, TP. Châu Đốc, huyện Châu Phú và huyện Tri Tôn. Sau một thời gian thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã, cấp huyện, vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy được phát huy; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; kịp thời, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết công việc. 

Hưng Yên nỗ lực tinh gọn bộ máy

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, ngày 5-2-2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã ban hành Kế hoạch số 88-KH/TU và Chương trình hành động số 24-CTr/TU về thực hiện nghị quyết. Sau hơn một năm thực hiện, các địa phương, cơ quan, đơn vị của tỉnh Hưng Yên đã chủ động tổ chức triển khai, cụ thể hóa bằng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với thực tế, bước đầu đã mang lại hiệu quả.

Quảng Ninh: Thành lập Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh

Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh.

TP. Hồ Chí Minh triển khai thực hiện “Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Ban Tổ chức Thành ủy”

Ban Tổ chức Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp với các cơ quan liên quan trình Ban Thường vụ Thành ủy thông qua Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy theo Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25-7-2018  của Ban Bí thư.

Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện mô hình Văn phòng huyện Côn Đảo

Vận dụng sáng tạo, linh hoạt chủ trương, đường lối của Đảng, các quy định của Nhà nước về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, mạnh dạn đổi mới tư duy, tạo bước đột phá trong xây dựng mô hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu đã chọn huyện Côn Đảo để xây dựng và ban hành Quyết định phê duyệt Đề án thí điểm hợp nhất Văn phòng huyện ủy, Văn phòng HĐND - UBND và sáp nhập phòng Tư pháp huyện thành Văn phòng huyện Côn Đảo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất