Ra mắt cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Xuyên 1945-2020”
Lễ phát hành cuốn sách

Lễ phát hành cuốn sách "Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Xuyên (1945 - 2020)" (Ảnh: Phạm Tú).

Cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Xuyên 1945 – 2020” (Nhà xuất bản Hà Nội) với hơn 600 trang chia làm 7 chương. Đây là kết quả từ sự chỉ đạo sát sao, thường xuyên của Ban Chỉ đạo xuất bản cuốn sách; sự phối hợp tích cực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị huyện Phú Xuyên; sự tham gia cung cấp tư liệu, góp ý của các cán bộ nguyên là lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Phú Xuyên qua các thời kỳ; sự ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện; sự quan tâm, giúp đỡ của nhiều cơ quan Trung ương, thành phố Hà Nội, trực tiếp là Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; sự cộng tác tích cực của các nhà khoa học thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cuốn lịch sử tập trung phản ánh trung thực, khách quan quá trình 75 năm (1945-2020) Đảng bộ huyện Phú Xuyên lãnh đạo nhân dân trong huyện phát huy truyền thống và những giá trị tốt đẹp của quê hương vào thực tiễn đấu tranh giải phóng và xây dựng quê hương giàu đẹp. Trong đó, chương 1: Phú Xuyên - Vùng đất, con người và truyền thống; chương 2: Đảng bộ huyện Phú Xuyên thành lập, lãnh đạo xây dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954); chương 3: Lãnh đạo nhân dân xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội, tham gia sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước (1954 - 1975); chương 4: Phú Xuyên cùng cả nước tiến hành sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (1975 - 1986); chương 5: Đảng bộ huyện Phú Xuyên lãnh đạo nhân dân thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1986 - 1996); chương 6: Phú Xuyên cùng với cả nước tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; chương 7: Hội nhập cùng Thủ đô, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội theo hướng phát triển bền vững, tập trung thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (2008 - 2020).

Sự ra đời của Nông hội đỏ, tổ chức cách mạng đầu tiên của Đảng ở Phú Xuyên (đầu năm 1930) là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của phong trào cách mạng ở địa phương. Trong những ngày Cách mạng Tháng Tám diễn ra sôi động, Tỉnh ủy Hà Đông tăng cường cho Phú Xuyên nhiều đảng viên dày dạn kinh nghiệm. Sự kiện chi bộ đảng của các cơ quan huyện được thành lập (ngày 28-11-1945) và Ban Huyện ủy lâm thời ra đời (cuối tháng 3-1946) là dấu mốc quan trọng đối với sự ra đời và phát triển của Đảng bộ huyện Phú Xuyên, phong trào cách mạng ở Phú Xuyên đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ huyện.

Trong giai đoạn từ năm 2008 - 2020, sau khi trở thành đơn vị hành chính cấp huyện của Thủ đô Hà Nội, Phú Xuyên có nhiều điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh chuyển dịch kinh tế - xã hội. Cuộc vận động xây dựng nông thôn mới được thực hiện thành công (năm 2020, Phú Xuyên vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới) đã làm bức tranh nông thôn của huyện có nhiều khởi sắc. Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, 25/25 xã của huyện đều đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và huyện đạt 9/9 tiêu chí. Đặc biệt, đến hết năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/người/năm (tăng 3,5 lần so với năm 2010) và năm 2021 đạt 55 triệu đồng/người/năm.

Chặng đường hơn 10 năm Phú Xuyên trở thành đơn vị hành chính cấp huyện của Thủ đô Hà Nội chưa phải là dài, nhưng đã có sự phát triển vượt bậc về mọi mặt. Viết tiếp những trang lịch sử cách mạng anh hùng, kế thừa và phát huy cao độ những giá trị truyền thống để tiếp thêm động lực và khát vọng vươn lên, Đảng bộ và nhân dân Phú Xuyên quyết tâm tiếp tục xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị của huyện trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu đến năm 2030, huyện trở thành đô thị vệ tinh phía Nam Thủ đô, là khu vực phát triển mới về đô thị, kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững theo tinh thần Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Xuyên lần thứ XXV đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Văn Cương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Xuyên nhấn mạnh: Cuốn sách đã được Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc dày công sưu tầm tư liệu, tham gia nhiều ý kiến tâm huyết xây dựng để hoàn thiện. Việc nghiên cứu, biên soạn cuốn lịch sử Đảng bộ huyện có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; là văn kiện, tài sản tinh thần của quê hương Phú Xuyên, giáo dục lịch sử và phát huy truyền thống cách mạng cho đảng viên và nhân dân Phú Xuyên trong thời kỳ mới. Đồng chí đề nghị lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở nghiên cứu, phổ biến, tuyên truyền rộng rãi cuốn sách đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trên địa bàn. Các trường học cấp Tiểu học, THCS, THPT nghiên cứu cuốn sách, biên soạn thành tài liệu lịch sử truyền thống để đưa vào giảng dạy tại nhà trường.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất