Ban hành tài liệu bồi dưỡng thi nâng ngạch công chức Ngành Kiểm tra Đảng năm 2014 của Hội đồng thi nâng ngạch Ủy ban Kiểm tra Trung ương

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

 ỦY BAN KIỂM TRA

HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH

*

Số 2075-QĐ/HĐTNN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 06 tháng 10  năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

về việc ban hành tài liệu bồi dưỡng thi nâng ngạch

công chức Ngành Kiểm tra Đảng năm 2014

---------

 

           - Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15-3-2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 13/2010/TT-BNV, ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức;

          - Căn cứ Quyết định số 6010-QĐ/BTCTW, ngày 18-8-2014 của Ban Tổ chức Trung ương về việc thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch kiểm tra viên lên ngạch kiểm tra viên chính; từ ngạch kiểm tra viên chính lên ngạch kiểm tra viên cao cấp Ngành Kiểm tra Đảng năm 2014;

          - Căn cứ Kế hoạch số 157-KH/UBKTTW, ngày 06-8-2014 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc tổ chức thi nâng ngạch cho cán bộ, công chức Ngành Kiểm tra Đảng năm 2014;

          - Theo đề nghị của Hội đồng nghiệm thu tài liệu bồi dưỡng thi nâng ngạch công chức Ngành Kiểm tra Đảng năm 2014,

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI NÂNG  NGẠCH

QUYẾT ĐỊNH

 

 Điều 1. Ban hành tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng phục vụ kỳ thi nâng ngạch công chức Ngành Kiểm tra Đảng năm 2014 gồm các nội dung sau:

1. Các cấp ủy đảng lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng.

2. Kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết tố cáo tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng.

3. Những vấn đề cơ bản về thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra của Đảng.

   Điều 2. Tài liệu bồi dưỡng này được dùng ôn thi nâng ngạch công chức từ ngạch kiểm tra viên lên ngạch kiểm tra viên chính và từ ngạch kiểm tra viên chính lên ngạch kiểm tra viên cao cấp Ngành Kiểm tra Đảng năm 2014.  

            Điều 3. Văn phòng Cơ quan, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Nghiên cứu, các đồng chí thành viên Hội đồng thi nâng ngạch công chức Ngành Kiểm tra Đảng năm 2014 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


Tải tài liệu ở đây


 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Đồng chí Chủ nhiệm UBKTTW (để b/c);

- Đồng chí Phó Chủ nhiệm Thường trực (để b/c);

- Đồng chí Phó Chủ nhiệm phụ trách TCCB;

- Các đồng chí trong Ban Biên tập tài liệu;

- Các đồng chí trong Hội đồng nghiệm thu tài liệu;

- Vụ Tổ chức - Cán bộ (3 bản);

- Lưu: VT-LT, HS thi.

T/M ỦY BAN KIỂM TRA

PHÓ CHỦ NHIỆM

 CHỦ TICH HỘI ĐỒNG THI

 

 

Đã ký

 

 

 

Bùi Thị Minh Hoài

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất