Ban hành tạm thời danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và nhiệm vụ do Thường trực Ban Bí thư giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì tổng hợp, xây dựng, ban hành hệ thống danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm công chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội, ngày 29-1-2019, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã quyết định ban hành tạm thời danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Dưới đây là danh mục vị trí việc làm của 12 cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội:

Ban Doi ngoai Trung uong.doc
Ban Kinh te Trung uong.doc
Doan TNCS HCM.doc
Hoi LHPN VN.doc
Hoi nong dan VN.doc
Lien doan Lao dong VN.doc
Mat tran To quoc VN.doc
Nganh Dan van.doc
Nganh Kiem tra Dang.doc
Nganh Tuyen giao.doc
Nganh Noi chinh.doc
Van phong cap uy.doc


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất