Hoãn thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

                                     *

Số 13030 - CV/BTCTW

V/v hoãn thi nâng ngạch

Chuyên viên cao cấp năm 2020

    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

    Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2020

                                      

              Kính gửi: - Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc TW,

                               - Các ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng,

                               - Ủy ban TW MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội ở TW,

                               - Học viện CTQGHCM, Bộ Nội vụ,

 

Ngày 26/8/2020, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Kế hoạch 270-KH/BTCTW về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp đối với cán bộ, công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2020 (Kế hoạch 270). Theo đó, dự kiến tổ chức kỳ thi vào Quý IV/2020, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (địa chỉ: số 135 Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

Tuy nhiên, trong điều kiện các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020; tích cực chuẩn bị và tổ chức Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Trung ương cũng đang hoàn thiện Đề án “xây dựng vị trí việc làm của hệ thống chính trị” trình Bộ Chính trị, trong đó có nội dung về điều kiện, tiêu chuẩn bố trí chuyên viên cao cấp.

Từ tình hình trên, Ban Tổ chức Trung ương xin thông báo tạm dừng thực hiện Kế hoạch 270. Việc thi nâng ngạch từ chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp đối với cán bộ, công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội sẽ được tổ chức với nội dung, điều kiện và thời gian thích hợp, sẽ được thông báo sau.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận

- Đồng chí Trưởng Ban (để b/cáo),

- Các đ/c Phó Trưởng Ban,

- Các cục, vụ, đơn vị,

- Lưu VP, Vụ CSCB (4b).

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thanh Bình


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất