Kế hoạch tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TỔ CHỨC
*
Số 30 - KH/BTCTW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên chính lên ngạch

chuyên viên cao cấp đối với cán bộ, công chức cơ quan của Đảng,

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021

-----

- Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

- Căn cứ Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

- Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và các văn bản có liên quan khác của Đảng, Chính phủ[1].

Sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Nội vụ và một số cơ quan có liên quan, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp đối với cán bộ, công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức thi nâng ngạch công chức nhằm tuyển chọn những cán bộ, công chức có đủ năng lực, tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm vào ngạch cao hơn theo vị trí việc làm phù hợp được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bảo đảm cơ cấu ngạch công chức và phân công, phân nhiệm trong cơ quan, đơn vị.

- Tạo động lực để cán bộ, công chức tiếp tục phấn đấu, nâng cao trình độ, năng lực của bản thân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

2. Yêu cầu

Việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức phải căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm còn thiếu của ngạch chuyên viên cao cấp trong từng cơ quan, đơn vị; bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, minh bạch.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Cán bộ, công chức đang công tác, làm việc ở trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh), có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Mục III của Kế hoạch này và có vị trí việc làm ở ngạch chuyên viên cao cấp (do cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc phê duyệt tạm thời phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW, các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về xây dựng vị trí việc làm). Cụ thể:

1. Ở các cơ quan Trung ương

Cán bộ, công chức đang làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu tại các cục, vụ (ban), đơn vị có vị trí việc làm của ngạch chuyên viên cao cấp.

2. Ở địa phương

- Cán bộ, công chức đang giữ chức vụ đứng đầu ban, ngành của tỉnh.

- Cấp phó của người đứng đầu được quy hoạch cấp trưởng hoặc là tỉnh ủy viên.

- Riêng cán bộ, công chức lãnh đạo ở cấp tỉnh (là cấp trưởng, phó sở, ban, ngành) luân chuyển về công tác tại cấp huyện thì được xem xét dự thi (nếu có vị trí của ngạch chuyên viên cao cấp).

III. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ THI

1. Điều kiện dự thi

1.1. Đối với cơ quan quản lý cán bộ, công chức

Các cơ quan quản lý cán bộ, công chức cử người tham dự kỳ thi nâng ngạch phải có nhu cầu về vị trí việc làm của ngạch chuyên viên cao cấp (dựa trên số lượng vị trí việc làm còn thiếu so với cơ cấu ngạch chuyên viên cao cấp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt của từng cơ quan, đơn vị).

Trường hợp cơ quan, tổ chức chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt vị trí việc làm thì bộ phận tham mưu (Vụ, Ban) tổ chức có trách nhiệm xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị trình Lãnh đạo cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội hoặc cấp ủy trực thuộc Trung ương ký, ban hành quyết định tạm thời về vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị mình để làm căn cứ giao chỉ tiêu và xác định số người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi (theo Mục III của Kế hoạch này), gửi về Ban Tổ chức Trung ương theo quy định.

1.2 Đối với cán bộ, công chức dự thi

 Cán bộ, công chức đăng ký dự thi nâng ngạch phải có đủ điều kiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức; Nghị định số 138/2020/NĐ-CP 27/11/2020 của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn luật (tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi) và bảo đảm các điều kiện sau đây:

- Được cơ quan sử dụng cán bộ, công chức đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm công tác liền kề trước năm dự thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đang thực hiện việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền.

- Có thời gian giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương từ đủ 06 năm (72 tháng) trở lên. Trường hợp có thời gian tương đương với ngạch chuyên viên chính thì trong đó có ít nhất 01 năm cuối (đủ 12 tháng) liên tục giữ ngạch chuyên viên chính tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch.

- Trong thời gian giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương đã chủ trì hoặc tham gia xây dựng ít nhất 02 văn bản (Nghị quyết, Quy định, Chỉ thị, Văn kiện Đại hội Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ cấp tỉnh trở lên) và được cấp có thẩm quyền ban hành (nghiệm thu). Cụ thể: Có quyết định tham gia ban soạn thảo, tổ biên tập; trường hợp không thành lập ban soạn thảo, tổ biên tập thì phải có văn bản giao nhiệm vụ hoặc giấy xác nhận của người có thẩm quyền.

2. Tiêu chuẩn dự thi

Cán bộ, công chức dự thi cần đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ.

Cơ quan, đơn vị cử cán bộ dự thi chịu trách nhiệm về hồ sơ cán bộ, công chức dự thi theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn hiện hành.  

IV. CÔNG TÁC TỔ CHỨC KỲ THI

1. Thành lập Hội đồng thi

Hội đồng thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021 do Ban Tổ chức Trung ương thành lập (đại diện của Bộ Nội vụ tham dự), có trách nhiệm thay mặt Ban Tổ chức Trung ương tổ chức kỳ thi; trong đó, có trách nhiệm:

- Phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là thành viên Hội đồng, chuẩn bị: Cơ sở vật chất, địa điểm tổ chức thi và một số nội dung phục vụ kỳ thi.

- Bộ phận giúp việc Hội đồng thi([2]) có trách nhiệm tổng hợp danh sách cán bộ, công chức đăng ký dự thi của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các cấp ủy địa phương cùng một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Hội đồng thi.

- Chuẩn bị chương trình kiến thức cho thí sinh dự thi.

2. Hình thức, nội dung và thời gian thi

Việc tổ chức thi nâng ngạch công chức được thực hiện theo Nội quy, Quy chế ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ. Theo đó, các môn thi, hình thức thi, nội dung và thời gian thi được quy định cụ thể như sau:

2.1. Môn kiến thức chung:

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

b) Nội dung thi: 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, hiểu biết về Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chức trách, nhiệm vụ của công chức cơ quan Đảng, đoàn thể tương ứng với yêu cầu của ngạch dự thi.

c) Thời gian thi: 60 phút.

2.2. Môn ngoại ngữ:

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

b) Nội dung thi: 30 câu hỏi về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc theo yêu cầu của ngạch dự thi do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch quyết định.

c) Thời gian thi: 30 phút.

2.3. Môn chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Thi viết đề án, thời gian tối đa 08 tiếng.

b) Thi bảo vệ đề án, thời gian tối đa 30 phút.

3. Xác định chỉ tiêu

Chỉ tiêu nâng ngạch của mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị được xác định theo vị trí việc làm còn thiếu của ngạch chuyên viên cao cấp, bảo đảm đúng đối tượng quy định tại Mục II của Kế hoạch này.

Ban Tổ chức Trung ương sẽ phân chỉ tiêu đối với các cơ quan, đơn vị chưa xác định xong vị trí việc làm hoặc chưa thực hiện đúng tinh thần của Nghị quyết số 39-NQ/TW và các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về xây dựng vị trí việc làm. Trường hợp số lượng cán bộ, công chức thực tế của từng cơ quan, địa phương, đơn vị cử dự thi bằng hoặc thấp hơn chỉ tiêu nâng ngạch được giao (hoặc theo vị trí việc làm còn thiếu) thì không phải thực hiện nguyên tắc cạnh tranh.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức thi

Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Nội vụ và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2021 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (địa chỉ: số 135 Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội). Thời gian dự kiến: Khoảng giữa Quý IV/2021.

Thời gian cụ thể sẽ căn cứ vào tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên phạm vi cả nước và có văn bản thông báo cụ thể sau.

5. Kinh phí dự thi nâng ngạch

Kinh phí dự thi nâng ngạch của cán bộ, công chức thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị căn cứ Kế hoạch này, chịu trách nhiệm quyết định, rà soát số lượng cán bộ, công chức ứng với ngạch dự thi còn thiếu theo yêu cầu vị trí việc làm, đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi và có văn bản cử cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp kèm danh sách tổng hợp trích ngang (theo Mẫu), hồ sơ đăng ký dự thi, gửi về Ban Tổ chức Trung ương (qua Vụ Chính sách cán bộ) trước ngày 30/9/2021 (đồng thời gửi tệp điện tử qua hòm thư: btctw.cs@gmail.com). Sau thời hạn nêu trên, nếu các cơ quan, đơn vị chưa có văn bản cử cán bộ, công chức dự thi thì được hiểu là không có nhu cầu thi.

2. Ban Tổ chức Trung ương sẽ thông báo chương trình ôn tập và kiến thức cần thiết phục vụ kỳ thi trên Website: xaydungdang.org.vn; thông báo công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch (do Hội đồng thi báo cáo).

3. Các cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức có trách nhiệm ban hành quyết định bổ nhiệm ngạch chuyên viên cao cấp và xếp lương đối với từng cán bộ, công chức trúng tuyển theo phân cấp thẩm quyền.

4. Kế hoạch này được đăng tải trên Website: xaydungdang.org.vn (Mục Văn kiện - Tư liệu). Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Thường trực Hội đồng thi Trung ương (qua số điện thoại: 080.45522; 080.45077) để xem xét, giải quyết.

 Nơi nhận:
- Đồng chí Trưởng Ban (để b/c),
- Các đồng chí Phó Trưởng ban,
- Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW,
- Các ban Đảng ở TW,
- Cơ quan TW của MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội,
- Học viện CTQGHCM (để p/h),
- Bộ Nội vụ (để p/h),
- Các cục, vụ, đơn vị trong Ban,
- Lưu VP, Vụ CSCB (4b).

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN


(Đã ký)


Hoàng Đăng Quang[1] Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư;  Quyết định số 2474-QĐ/BTCTW ngày 15/3/2018 và các Quyết định số: 2471, 2418, 4130, 4131, 4132, 4133, 4134, 4135, 4136, 4137, 4138, 4139-QĐ/BTCTW ngày 29/01/2019 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn về xây dựng vị trí việc làm

[2] Là những cán bộ, công chức cơ quan Đảng, đoàn thể do Hội đồng thi thành lập.

Mẫu tổng hợp công chức dự thi nâng ngạch cho các cơ quan, đơn vị: mautonghop.docx

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất