Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CƠ QUAN

*

Số 117 - KH/BTCTW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

       Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

Triển khai đợt thi đua với chủ đề

“Phát huy hào khí Điện Biên và truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Thực hiện Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW, ngày 24-02-2014 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng và Công văn số 1843/BTĐKT-VIII, ngày 24/10/2013 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan Ban Tổ chức Trung ương xây dựng Kế hoạch triển khai đợt thi đua với chủ đề “Phát huy hào khí Điện Biên và truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ” như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG THI ĐUA

1. Thời gian thi đua

Đợt thi đua theo chuyên đề diễn ra trong 60 ngày, từ ngày 10-3-2014 đến ngày 8-5-2014.

Phát động thi đua tại Hội nghị giao ban trực tuyến (đầu tháng 3-2014); tổ chức tổng kết vào đầu tháng 6/2014 nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước 11/6.

2. Đối tượng thi đua

- Tập thể: các vụ, đơn vị thuộc Ban; các phòng thuộc Văn phòng Ban.

- Cá nhân: cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ban.

3. Nội dung thi đua

Đợt thi đua theo chuyên đề tập trung vào 3 nội dung sau:

3.1. Thi đua khắc phục khó khăn, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

3.2. Thi đua nêu cao tinh thần trách nhiệm và vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tích cực rèn luyện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

3.3. Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, xây dựng môi trường công tác đoàn kết, phấn khởi, giữ vững kỷ luật, kỷ cương.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THI ĐUA

1. Thời điểm đánh giá

1.1. Hằng tháng, vụ trưởng, trưởng đơn vị kiểm điểm tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch công tác và đề ra nhiệm vụ tháng tiếp theo; đánh giá kết quả thi đua đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, kịp thời biểu dương những cá nhân có thành tích tốt.

1.2. Khi kết thúc đợt thi đua, từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tự đánh giá kết quả thực hiện 3 nội dung thi đua (về tiến độ, chất lượng, hiệu quả); tập thể lãnh đạo vụ, đơn vị đánh giá, bình xét những cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc, đồng thời tự chấm điểm thi đua của vụ, đơn vị.

2. Tiêu chí đánh giá

Tiêu chí đánh giá thi đua được ban hành kèm theo Kế hoạch này.

3. Sử dụng kết quả đánh giá

3.1. Căn cứ kết quả đánh giá khi tổng kết đợt thi đua theo chuyên đề, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cơ quan xem xét, đề nghị Lãnh đạo Ban biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc ở cả 3 nội dung thi đua.

3.2. Kết quả đánh giá đợt thi đua theo chuyên đề là cơ sở quan trọng để bình xét thi đua, khen thưởng năm 2014.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các vụ, đơn vị

- Tổ chức ký giao ước thi đua giữa chi uỷ, lãnh đạo vụ, đơn vị, ban chấp hành công đoàn bộ phận, ban chấp hành chi hội CCB/chi đoàn (nếu có), lãnh đạo phòng trực thuộc (nếu có), hoàn thành trước ngày 15-3-2014.

- Căn cứ quyết định giao nhiệm vụ của Trưởng ban để xây dựng kế hoạch công tác năm 2014 của vụ, đơn vị, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; định kỳ đánh giá tình hình, kết quả triển khai công tác, tiến độ thực hiện các đề án, đề tài trong tháng và đề ra nhiệm vụ tháng tiếp theo; thực hiện nghiêm túc, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

- Lãnh đạo vụ, đơn vị phối hợp với chi uỷ, ban chấp hành các đoàn thể động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong vụ, đơn vị tiếp tục đổi mới phương pháp công tác, lề lối làm việc, tích cực, chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, triển khai kịp thời và hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ và chất lượng; có biện pháp khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2013 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng theo Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW, ngày 04-11-2013 của Ban Tổ chức Trung ương.

- Ban hành Quy chế làm việc của vụ, đơn vị; chăm lo củng cố đoàn kết nội bộ, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của vụ, đơn vị, xây dựng mô tả vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức; phát huy vai trò nêu gương theo Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành các quy chế, quy định của Trung ương và của cơ quan; thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động theo Công điện hoả tốc số 179-CĐ/TTg, ngày 10-02-2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp với chi uỷ tổ chức “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức đối với đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong vụ, đơn vị, bảo đảm yêu cầu “cụ thể, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện”, gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng vụ, đơn vị.

- Tạo điều kiện để đoàn thể tổ chức các hoạt động sôi nổi, thiết thực, tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào chung của cơ quan.

- Tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả đợt thi đua theo chuyên đề. Báo cáo tổng kết và đề nghị khen thưởng (kèm theo báo cáo thành tích cá nhân) gửi về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan (qua Phòng Thi đua, Khen thưởng, Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan) trước ngày 15-5-2014.

2. Vụ Tổ chức – Cán bộ cơ quan, thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cơ quan

Chủ trì giúp Lãnh đạo Ban, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cơ quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả triển khai đợt thi đua theo chuyên đề tại các vụ, đơn vị trong Ban; tham mưu việc tổng kết và đề nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc.

3. Văn phòng Ban

Chủ trì giúp Lãnh đạo Ban theo dõi, đôn đốc tình hình, tiến độ triển khai, chất lượng thực hiện các đề tài, đề án và các mặt công tác của Ban theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.

4. Ban Chấp hành Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cơ quan phối hợp triển khai đợt thi đua theo chuyên đề và động viên đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng tham gia.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Ban;

- Khối Thi đua các CQ Đảng Trung ương;

- Đảng uỷ, Công đoàn, Hội CCB,              Đoàn Thanh niên, Ban TTND cơ quan;

- Các vụ, đơn vị;

- Các phòng thuộc Văn phòng Ban;

- Lưu VP, Vụ TCCBCQ, Phòng TĐKT.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TĐKTCQ

 

(đã ký)

  

Trần Lưu Hải 

 

  ---------------------------------------------------------------------------------------

                                                        TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

đợt thi đua theo chuyên đề chào mừng kỷ niệm

60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

 

STT

Nội dung thi đua

Điểm tối đa

1

Thi đua khắc phục khó khăn, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm tiến độ và chất lượng

50

1.1

Chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất; triển khai kịp thời và hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ và chất lượng

35

1.2

Tiếp tục cải tiến lề lối làm việc, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy trình công tác theo quy định khi tham mưu, đề xuất hoặc giải quyết các công việc

5

1.3

Thực hiện tốt việc phối hợp công tác trong nội bộ Ban và với các cơ quan, đơn vị liên quan; không gây sách nhiễu, phiền hà đối với địa phương, cơ sở

5

1.4

Thực hiện nghiêm túc, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo

5

2

Thi đua nêu cao tinh thần trách nhiệm và vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tích cực rèn luyện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

25

2.1

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nhất là khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của vụ, đơn vị và từng cá nhân (sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2013)

10

2.2

Thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, đạt kết quả thiết thực

10

2.3

Thực hiện tốt việc nêu gương theo Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp

5

3

Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, xây dựng môi trường công tác đoàn kết, phấn khởi, giữ vững kỷ luật, kỷ cương

25

3.1

Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của vụ, đơn vị

10

3.2

Xây dựng môi trường công tác đoàn kết, phấn khởi, giữ vững kỷ luật, kỷ cương

5

3.3

Tích cực triển khai phong trào thi đua năm 2014 và đợt thi đua theo chuyên đề

5

3.4

Tích cực hưởng ứng và tham gia hoạt động chung của cơ quan, đoàn thể

(do Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan đánh giá)

5

Tổng cộng điểm tối đa: 100 điểm 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất