Về phúc khảo kết quả điểm thi nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, mặt trận và đoàn thể năm 2014

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

*

Số 7682 -CV/BTCTW

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Hà Nội, ngày  24  tháng 10 năm 2014

 

                         

Kính gửi:    Cán bộ, công chức tham dự Kỳ thi nâng ngạch cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, mặt trận và đoàn thể năm 2014

 

          Vừa qua, Hội đồng thi nâng ngạch cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, mặt trận và đoàn thể năm 2014 đã thông báo kết quả điểm thi của toàn bộ cán bộ, công chức dự thi trên website Tạp chí Xây dựng Đảng (www.xaydungdang.org.vn).

Theo quy định tại các văn bản quy định về thi nâng ngạch; cán bộ, công chức dự thi có nguyện vọng phúc khảo kết quả điểm thi, đề nghị gửi Đơn phúc khảo[1] về Hội đồng thi nâng ngạch Trung ương - Ban Tổ chức Trung ương (địa chỉ: 2A Hoàng Văn Thụ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội) trước ngày 05-11-2014 (tính theo dấu bưu điện).

 

                                                                          T/L TRƯỞNG BAN

                                                                    PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

  Nơi nhận:

- Hội đồng thi;

- Tạp chí Xây dựng Đảng (để đưa tin);

- Lưu Vụ CSCB, VP.                                              Lê Ngọc Hoan[1] Hội đồng thi không phúc khảo môn Chuyên môn nghiệp vụ và Tin học theo quy định.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất