Về việc triệu tập công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2017 và danh sách cán bộ, công chức được triệu tập dự thi

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH

*

Số 4270  - CV/BTCTW

V/v triệu tập công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2017

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 

Hà Nội, ngày  22  tháng 12 năm 2017

               

                                          Kính gửi:  - Các tỉnh uỷ, thành uỷ,

                                                           - Các ban đảng, đảng ủy khối Trung ương,

                                                          - Cơ quan Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

                                                              và các tổ chức chính trị - xã hội.

Thực hiện Kế hoạch số 99-KH/BTCTW, ngày 30-8-2017 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017 (sau đây viết tắt là Kế hoạch số 99-KH/BTCTW); căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký dự thi, Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017 (sau đây viết tắt là Hội đồng thi) quyết định triệu tập công chức dự thi như sau:

1. Triệu tập công chức có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn dự thi (có danh sách kèm theo).

2. Đề nghị cơ quan, đơn vị thông báo đến công chức dự thi các nội dung:

2.1. Thời gian thi

- Ngày 08-01-2018 (14h30): Công chức dự thi có mặt tại địa điểm thi (sảnh Hội trường 1 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) để làm thủ tục dự thi;

- Ngày 09-01-2018 (từ 08h30): Khai mạc kỳ thi, hướng dẫn quy chế thi và trao đổi, giải đáp;

- Từ ngày 10 đến ngày 14-01-2018: Thi các môn (sẽ có lịch thi cụ thể).

2.2. Địa điểm thi

- Tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (địa chỉ: số 135 đường Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội).

2.3. Lệ phí thi

Mức thu: 1.200.000đ/người (Một triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn) theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11-11-2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng và phí dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Hình thức thanh toán: Nộp một lần, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản về Ban Tổ chức Trung ương, số tài khoản 37111.1058587 tại Kho bạc Nhà nước Ba Đình, Hà Nội, nội dung: (tên cơ quan hoặc tên cá nhân) chuyển khoản phí dự thi nâng ngạch CVCC 2017.

2.4. Lịch thi và văn bản giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, đơn vị (nếu có) … sẽ được đăng trên website Tạp chí Xây dựng Đảng (địa chỉ: www.xaydungdang.org.vn; mục Văn kiện-Tư liệu) trước ngày 05-01-2018.

2.5. Công chức được miễn thi môn Ngoại ngữ, Tin học mang theo bản chính và 01 bản sao văn bằng, chứng chỉ để nộp cho Hội đồng thi khi đến làm thủ tục dự thi.

2.6. Hội đồng thi đã đăng tải 10 nhóm đề án trên website Tạp chí Xây dựng Đảng. Đề nghị công chức dự thi đăng ký 01 nhóm đề án để làm căn cứ bốc thăm viết đề án. Danh sách đăng ký nhóm đề án gửi qua hòm thư điện tử btctw.cs@gmail.com và bằng văn bản về Ban Tổ chức Trung ương (qua Vụ Chính sách cán bộ) trước ngày 01-01-2018.

2.7. Công chức dự thi phải xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác (có dán ảnh) trước khi vào phòng thi.

3. Đề nghị cơ quan, đơn vị cử Trưởng đoàn để quản lý đoàn và đại diện cho đoàn đề xuất, kiến nghị các nội dung liên quan đến kỳ thi với Hội đồng thi.

Quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị phản ánh về Ban Tổ chức Trung ương (qua Vụ Chính sách cán bộ: Đồng chí Đỗ Phương Đông, Vụ trưởng, số điện thoại liên hệ 080.45522, 0982.067999; đồng chí Trương Quốc Bảo, Phó Vụ trưởng, số điện thoại liên hệ 080.45077, 0904.314525).

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Ban;

- Vụ Tổ chức –Cán bộ (Ban Tổ chức) các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và cấp ủy trực thuộc TW;

- Các thành viên Hội đồng thi;

- Ban Giám sát;

- Các vụ: I, II, III, IV, TC-CBCQ, ĐT&BDCB;

- Văn phòng Ban: Phòng Tài vụ, Phòng CNTT;

- Tạp chí Xây dựng Đảng;

- L­ưu VP, Vụ CSCB (6b).

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG


(Đã ký)

Nguyễn Thanh Bình


* Danh sách cán bộ, công chức được triệu tập dự thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất