Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc: Thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Trường Khanh

Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Trường Khanh.

Dự và chỉ đạo tại Hội nghị có đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được đổi mới theo hướng vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm, tập trung về cơ sở.

Đảng ủy Khối đã ban hành 2 nghị quyết chuyên đề và 2 đề án quan trọng về công tác xây dựng Đảng. Thường xuyên đổi mới hình thức tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai theo hướng cụ thể, thiết thực ở mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ Khối thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Công tác tổ chức, cán bộ và công tác đảng viên được quan tâm chú trọng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ Khối đã kết nạp hơn 240 đảng viên, chuyển Đảng chính thức 285 đảng viên dự bị. Hằng năm có trên 51% chi, đảng bộ cơ sở có đảng viên kết nạp.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được tăng cường, nghiêm túc, quyết liệt và có hiệu quả, trong đó, chú trọng, tăng cường chỉ đạo thực hiện kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân sau kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán và thực hiện nghiêm việc xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối đã kiểm tra 132 tổ chức đảng, 146 đảng viên; giám sát chuyên đề với 95 tổ chức đảng, 109 đảng viên, thi hành kỷ luật 32 đảng viên…

Công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng có nhiều đổi mới. Trong nửa nhiệm kỳ, Đảng ủy Khối phối hợp với Trường Chính trị tỉnh đã mở 4 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho 335 đảng viên; mở 3 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho gần 270 đảng viên mới; 4 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng với hơn 370 học viên…

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh trong nửa nhiệm kỳ qua. Nhận định thời gian tới khối lượng công việc đối với Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh rất lớn, đồng chí đề nghị Đảng bộ Khối cần nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và tầm quan trọng của mình để tập trung đẩy mạnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết của Đảng. Trong đó trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết chuyên đề của Trung ương và Tỉnh ủy, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc phải coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác chính trị tư tưởng, đổi mới công tác tuyên truyền của Đảng. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế quyết liệt và đồng bộ hơn nữa; đổi mới phương thức hoạt động; tăng cường sự phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối với các Đảng đoàn, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh.

Tiếp tục bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên, đưa công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đi vào nền nếp, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

Triển khai có hiệu quả Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25-10-2018 của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trong đó cần quan tâm đến việc xây dựng cơ chế để khuyến khích việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên và nếp văn hóa; nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên để đảm bảo thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất