Vĩnh Phúc: Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và hơn 44.000 cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh.

Đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc phát biểu khai mạc tại Hội nghị. Ảnh: Trường Khanh.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh nhấn mạnh: Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xây dựng trên cơ sở quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người; quan điểm “Lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam làm nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững” của Đảng.

Nội dung chuyên đề nhằm cụ thể hóa chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” cũng như quan điểm, mục tiêu mà Đảng bộ tỉnh đang đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện, đó là vấn đề văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội; lấy trọng tâm là chăm lo xây dựng con người Vĩnh Phúc mang đầy đủ phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam và phát huy các đặc điểm nổi trội: tiên phong, sáng tạo, khát vọng, đổi mới; với quan điểm người dân Vĩnh Phúc đều được hưởng thành quả từ sự phát triển.

Vì vậy, việc triển khai học tập và thực hiện các nội dung của chuyên đề năm 2023 trong toàn Đảng bộ tỉnh rất cần thiết và cần triển khai thực hiện nghiêm túc.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị sau hội nghị này, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các quy định nêu gương của Đảng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và người dân thấm nhuần sâu sắc hơn nữa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước và tỉnh phồn vinh, hạnh phúc; coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị trong tỉnh.

Đồng thời, triển khai thực hiện học tập và làm theo Bác phải bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; quan tâm chỉ đạo theo dõi, xây dựng các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo Bác.

Cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị cần tập trung tuyên truyền nhân rộng và biểu dương, khen thưởng kịp thời những mô hình, điển hình hiệu quả và những cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác; lựa chọn các vấn đề trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo giải quyết, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết số 15 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và Nghị quyết số 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu.

Tiếp tục quan tâm đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả giảng dạy, học tập, vận dụng nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm việc xây dựng kế hoạch hằng năm của tập thể cơ quan, đơn vị và của cá nhân cán bộ, đảng viên gắn với chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2023; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề gắn với nội dung sinh hoạt chính trị, tư tưởng của yêu cầu "tự soi, tự sửa".

Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về nội dung và kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị; đa dạng hóa các hình thức học tập và làm theo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, nền nếp, thực chất và hiệu quả.

Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không có điều kiện tham dự hội nghị trực tuyến hôm nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh đề nghị cấp ủy, cơ quan, đơn vị chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2023 xong trước ngày 10-4-2023, đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên, công chức viên chức được học tập.

PGS.TS. Nguyễn Toàn Thắng truyền đạt các nội dung tại hội nghị. Ảnh: Trường Khanh

PGS, TS. Nguyễn Toàn Thắng truyền đạt các nội dung tại Hội nghị. Ảnh: Trường Khanh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe PGS, TS. Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt một số nội dung: Khái quát về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, hướng tới sự phát triển toàn diện, bề vững; quan điểm của Đảng về xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người trong giai đoạn hiện nay, hướng tới sự phát triển toàn diện, bền vững; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người vì một Vĩnh Phúc phát triển toàn diện, bền vững.

Thông qua Hội nghị, giúp các đại biểu tiếp thu đầy đủ các nội dung của chuyên đề, ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống, công việc, góp phần phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người trong giai đoạn hiện nay, vì một Vĩnh Phúc phát triển toàn diện, bền vững.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất