Huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc): Nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định về nêu gương
Thường trực HĐND huyện Tam Đảo họp đánh giá kết quả công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5-2020 của Thường trực HĐND, các ban của HĐND huyện.

Đảng bộ huyện Tam Đảo có 31 TCCSĐ với 3.896 đảng viên. Để nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các quy định nêu gương (Quy định số 101-QĐ/TW, Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 08-QĐi/TW) đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện bảo đảm tính đồng bộ, có tính khả thi, tác dụng kịp thời trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trên cơ sở thẳng thắn nhận diện những khuyết điểm, hạn chế của đội ngũ cán bộ, đảng viên, như trong Đảng bộ vẫn còn đảng viên chưa gương mẫu trong công tác, thiếu trách nhiệm, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao; chưa thường xuyên học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong tự phê bình, phê bình còn nể nang, ngại va chạm; hút thuốc lá nơi công cộng…

Các tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, qua đó mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp thường xuyên tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nêu cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm gương cho cán bộ cấp dưới và quần chúng nhân dân noi theo.

BTV Huyện ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động của các TCCSĐ, thông qua các ban đảng, các đồng chí ủy viên BTV, BCH Đảng bộ huyện phụ trách, các tổ công tác để nắm tình hình hoạt động của các chi, đảng bộ.

Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và củng cố tổ chức đảng trên các mặt như quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các quy định của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của các chi bộ, đảng bộ; đổi mới công tác đánh giá cán bộ, đảng viên, chú trọng chất lượng, đánh giá đúng thực chất năng lực của tổ chức đảng.

Lãnh, chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của cấp ủy cơ sở và chi bộ; trước hết là năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thực hiện nghiêm các nguyên tắc, chế độ, quy định và tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện, kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng, chi ủy các chi bộ thường xuyên đánh giá việc thực hiện cam kết của đảng viên.

BTV Huyện ủy đã phân công các đồng chí ủy viên BTV, BCH Đảng bộ huyện phụ trách các TCCSĐ, hằng tháng dự sinh hoạt đảng ủy, sinh hoạt chi bộ để chỉ đạo việc thực hiện nghị quyết và quy định. Định kỳ hoặc đột xuất, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các đồng chí ủy viên BTV, BCH Đảng bộ, các đồng chí cán bộ chủ chốt của địa phương, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm; nắm bắt tình hình từng địa phương, đơn vị.

Đặc biệt, BTV Huyện ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, rà soát chức năng, nhiệm vụ; sắp xếp, bố trí, phân công rõ trách nhiệm của từng cán bộ, công chức bảo đảm tính thống nhất. Trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ được giao, luôn lắng nghe ý kiến đóng góp từ cán bộ, đảng viên một cách chân thành, cởi mở, nghiêm túc tiếp thu, khắc phục hạn chế.

Bên cạnh đó, hằng năm, BTV Huyện ủy ban hành hướng dẫn, kế hoạch kiểm điểm đánh giá tập thể, cá nhân, phân loại TCCSĐ, đảng viên. Nội dung kiểm điểm, đánh giá tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương.

Đáng chú ý, trong quá trình kiểm điểm, đánh giá, BTV Huyện ủy thành lập các đoàn công tác của huyện đi chỉ đạo, hướng dẫn và dự kiểm điểm, bảo đảm việc kiểm điểm, đánh giá được thực hiện nghiêm túc, chất lượng. Trên cơ sở báo cáo kiểm điểm của tập thể, tự kiểm điểm của cá nhân, hội nghị thẳng thắn thảo luận, góp ý những ưu điểm cũng như hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Huyện ủy yêu cầu cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát; coi kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy.

Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành một cách toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Chú trọng kiểm tra, giám sát vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; những nơi nội bộ mất đoàn kết; lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực…

Với sự lãnh đạo của Huyện ủy Tam Đảo trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định nêu gương đã tạo sự chuyển biến sâu sắc cả về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên; làm căn cứ thực tiễn để cán bộ, đảng viên soi rọi bản thân trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và phong cách làm việc, mang lại kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện cho thấy, việc cam kết và thực hiện nêu gương của một số đảng viên còn hình thức, chưa thực chất; việc nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở một số tổ chức đảng chưa kịp thời; giải quyết một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân có nơi còn chậm, chưa triệt để…

Khắc phục hạn chế đó, Huyện ủy Tam Đảo đang tăng cường lãnh đạo tổ chức đảng giáo dục, rèn luyện cho cán bộ, đảng viên thực hiện tốt việc nêu gương, thực hiện tốt việc cam kết tu dưỡng phấn đấu, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực công tác. Nâng cao vai trò, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp; vai trò giám sát, phản biện xã hội của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với các quy định nêu gương...

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất