Cao Bằng tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước
Đại biểu dự Hội nghị.
Cụ thể hóa nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy Cao Bằng ban hành 53 văn bản để lãnh, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác CB bảo đảm đúng theo các quy trình, quy định của Trung ương. Đến nay, tổng số CB, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh là 24.034 người; CB chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 có 18 đồng chí; CB, lãnh đạo diện Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy quản lý 436 đồng chí; lãnh đạo các huyện, thành ủy 552 đồng chí ủy viên ban chấp hành, 168 ủy viên BTV; CB lãnh đạo các xã, phường, thị trấn 2.143 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, 629 Ủy viên BTV. Công tác đánh giá CB được thực hiện theo quy trình, quy chế, công khai, theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Năm 2016, 435 CB diện BTV Tỉnh ủy quản lý được đánh giá, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 284 đồng chí, hoàn thành tốt nhiệm vụ 151 đồng chí. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện theo hướng cụ thể, thực tế, góp phần chuẩn hóa theo vị trí chức danh và nâng cao năng lực, trình độ cho CB, công chức, viên chức. Từ năm 2009 đến tháng 6-2017, đào tạo 122 đồng chí trình độ đại học, thạc sỹ 414 đồng chí, tiến sỹ 4 đồng chí; đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho 929 đồng chí, trung cấp lý luận chính trị cho 1.198 đồng chí; cử 11.218 lượt CB, công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý nhà nước.

Cấp tỉnh bổ nhiệm 202 đồng chí, giới thiệu CB ứng cử 1.037 đồng chí CB diện BTV Tỉnh ủy quản lý; bổ nhiệm 1.338 trưởng, phó phòng và tương đương. Cấp huyện bổ nhiệm 1.032 trưởng, phó phòng và tương đương, giới thiệu CB ứng cử 6.368 đồng chí diện BTV huyện, Thành ủy quản lý. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 70 đồng chí; cấp huyện, thành ủy, sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị, xã hội quy hoạch dự nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý 1.446 đồng chí. Từ năm 2009 đến nay, luân chuyển 129 CB diện BTV Tỉnh ủy quản lý; luân chuyển 82 CB diện BTV huyện, Thành ủy quản lý. Tuyển dụng 5.099 công chức, viên chức thuộc ngạch chuyên viên và tương đương; tiếp nhận 34 viên chức làm việc tại khối Đảng, đoàn thể.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu của Chiến lược CB, các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương về công tác CB; nâng cao chất lượng đội ngũ CB, công chức và đổi mới công tác CB, rà soát, sắp xếp, sử dụng hiệu quả đội ngũ CB, công chức hiện có; xây dựng nguồn CB lãnh đạo quản lý các cấp, đặc biệt là nguồn CB lãnh đạo, quản lý trẻ; tiếp tục thực hiện đề án luân chuyển CB lãnh đạo, quản lý; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng CB; hoàn thiện hệ thống chính sách CB, các quy chế về công tác CB…

Tỉnh kiến nghị Trung ương sớm hoàn thiện chế độ tiền lương đối với CB, công chức, viên chức và người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước; xem xét lại các chế độ phụ cấp để bảo đảm tính công bằng ở các ngành, lĩnh vực; quy định thống nhất số lượng cấp phó của các cơ quan, đơn vị; có chính sách ưu tiên trong đào tạo, bồi dưỡng CB dân tộc thiểu số; có cơ chế đặc thù trong tuyển dụng CB người dân tộc thiểu số; luân chuyển CB người dân tộc ở địa phương về các cơ quan Trung ương.

Tại hội nghị, các đại biểu tham luận, thảo luận, góp ý vào dự thảo đề cương Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ CB các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ” của Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 7.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Anh đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu của Chiến lược CB, các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương về công tác CB; xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định, quy chế về CB và công tác CB; cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh CB theo quy định của Trung ương phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh; đổi mới công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng CB; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về đánh giá CB ở đơn vị, địa phương mình; tăng cường luân chuyển, bố trí CB; đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng CB; tiếp tục hoàn thiện chế độ chính sách đối với CB dân tộc thiểu số ít người, CB trẻ, CB nữ; thực hiện tốt Đề án công tác CB dân tộc Mông, Dao, Sán Chỉ, Lô Lô và các dân tộc thiểu số ít người khác trên địa bàn tỉnh; khuyến khích, thu hút nhân tài đến công tác tại địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp trên về công tác CB và xây dựng đội ngũ CB; nâng cao chất lượng đội ngũ CB làm công tác tổ chức và CB.

Minh Đức

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất