Một năm thực hiện quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu ở Quảng Bình

Từ nhận thức đúng về công tác đánh giá cán bộ

Bước vào nhiệm kỳ mới, Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp nhận thức rằng, cần phải đánh giá lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh một cách nghiêm túc, tạo động lực mới trong công tác cán bộ, qua đó nâng cao hơn nữa trách nhiệm của đội ngũ cán bộ của tỉnh. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 cũng xác định chủ đề xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng là “Tạo chuyển biến tích cực, tạo sức bật mới trong công tác cán bộ”. Để tiếp tục xiết chặt kỷ luật, tăng cường kỷ cương, đặc biệt là trong công tác cán bộ và thực hiện chủ đề năm 2016 là “Tăng cường xiết chặt kỷ luật kỷ cương, biến lời nói thành hành động”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã ban hành Quy định số 01-QĐ/TU về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Quy định số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình ra đời đã tạo được sự đồng tình cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân trng và ngoài tỉnh Quảng Bình.

Đây là bước tiến mới trong công tác cán bộ nhằm cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; là cách làm sáng tạo với mục đích tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu trong quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, từng bước soát xét, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, tạo chuyển biến tích cực và sức bật mới trong công tác cán bộ.
 
Đây cũng là lần đầu tiên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình ban hành quy định để làm cơ sở, căn cứ xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, tạo sự ràng buộc trách nhiệm chính trị và pháp lý đối với cán bộ các cấp trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tại các buổi công bố quyết định bổ nhiệm, bố trí cán bộ, các cá nhân đều ký cam kết thực hiện quy định với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đến những kết quả bước đầu

Sau khi tổ chức hội nghị quán triệt quy định và tổ chức ký cam kết tại tỉnh (ngày 08-3-2016), các địa phương, cơ quan, đơn vị đã tổ chức nghiêm túc việc phổ biến, quán triệt quy định đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tổ chức ký cam kết cho đội ngũ cán bộ các cấp phó thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; cụ thể hóa quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xây dựng quy định của cơ quan, địa phương, đơn vị và ký cam kết về trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc diện cấp mình quản lý bảo đảm nghiêm túc, đúng quy định. Theo đó, đã có 1.149 trường hợp là người đứng đầu và 1.897 trường hợp là cấp phó của người đứng đầu ký cam kết theo tinh thần chỉ đạo chung của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các địa phương, đơn vị chủ động tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động biết và giám sát việc thực hiện của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cấp. Căn cứ hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện việc đánh giá, nhận xét về trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu một cách nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo về thời gian theo kế hoạch đề ra.

Việc lấy phiếu được thực hiện sau khi địa phương, cơ quan, đơn vị đã tổ chức kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc lấy phiếu đánh giá được tiến hành trên tinh thần dân chủ, khách quan, trung thực, thực hiện theo đúng quy định. Căn cứ vào nhiệm vụ được giao và mức độ hoàn thành nhiệm vụ, cá nhân tự làm bản kiểm điểm, nêu rõ những ưu điểm, khuyết điểm, báo cáo kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và tự đánh giá mức độ đạt được trên 4 tiêu chí (tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; ý thức tổ chức kỷ luật); hội nghị tham gia ý kiến góp ý và tiến hành ghi phiếu đánh giá. Kết quả phiếu đánh giá được công bố công khai ngay tại hội nghị lấy phiếu đánh giá của cơ quan, đơn vị.

Đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình quản lý, năm 2016, có 400 trường hợp cán bộ là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu (115 trường hợp là cấp trưởng và tương đương, 285 trường hợp là  cấp phó của người đứng đầu và tương đương) được lấy phiếu đánh giá, đạt tỷ lệ 100% (02 trường hợp không lấy phiếu đánh giá do nghỉ hưu và mới nhận công tác). Các tiêu chí về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, 400 trường hợp được đánh giá đạt mức tốt, đạt tỷ lệ 100%; về ý thức tổ chức, kỷ luật, có 399 trường hợp được đánh giá đạt mức tốt, đạt tỷ lệ 99,7% (01 trường hợp được đánh giá đạt mức khá, chiếm tỷ lệ 0,3%; về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, 359 trường hợp được đánh giá đạt mức xuất sắc, chiếm tỷ lệ 89,6% (41 trường hợp được đánh giá đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 10,4%).

Theo quy định, hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành bỏ phiếu kín để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với người đứng đầu; tiến hành miễn nhiệm, điều chuyển hoặc phân công công tác khác đối với cán bộ có 1/3 số phiếu trở lên đánh giá ở mức hoàn thành và không hoàn thành nhiệm vụ. Đối với người đứng đầu, trên cơ sở đánh giá của cơ quan, đơn vị đối với từng cá nhân và đề xuất của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành đánh giá, nhận xét về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao năm 2016 đối với 114 trường người đứng đầu. Kết quả, 81 trường hợp được đánh giá “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, đạt tỷ lệ 71,1%; 30 trường hợp được đánh giá “hoàn thành tốt nhiệm vụ”, đạt tỷ lệ 26,3% và 3 trường hợp được đánh giá “hoàn thành nhiệm vụ”, đạt tỷ lệ 2,6%. Các trường hợp cán bộ không thực hiện nghiêm nội dung cam kết theo quy định hoặc vi phạm kỷ luật được các cấp ủy, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc chuyển đổi vị trí công tác và thi hành kỷ luật.

Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiêm khắc xử lý và phối hợp xử lý 09 trường hợp cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; chỉ đạo các cấp ủy xử lý các trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm quy định trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 429 trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm các nội dung cam kết theo quy định; trong đó, 98 trường hợp là người đứng đầu. Các địa phương cũng đã xử lý, chuyển đổi vị trí công tác đối với 10 trường hợp cán bộ thuộc diện ban thường vụ cấp ủy cấp huyện quản lý không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Và những tác động không nhỏ

Một là, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh Quảng Bình; ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, năng lực công tác được nâng lên. Đã hạn chế được các tình trạng sau: Làm việc cầm chừng, nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm; giải quyết công việc chậm trễ, trì trệ, hiệu quả thấp; thiếu kiểm tra, đôn đốc; không nắm chắc tình hình ở địa phương, đơn vị mình; thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân, không đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao của một số cán bộ.

Hai là, đã thu hút, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và nhân dân trong và ngoài tỉnh Quảng Bình. Việc ban hành quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như của các địa phương, cơ quan, đơn vị đã thực sự phù hợp “ý Đảng, lòng dân”, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Ba là, các nội dung của quy định phù hợp với mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của Trung ương, nhất là Nghị quyết Hội nghị TW4 (khóa XII) và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bốn là, việc thực hiện quy định góp phần thực hiện tốt các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong nội bộ; đồng thời cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh với những suy nghĩ và hành vi sai trái, không sâu sát cơ sở của một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Năm là, việc ban hành, triển khai thực hiện quy định thể hiện sự quyết tâm cao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thực hiện chủ trương đổi mới công tác cán bộ. Trong quá trình thực hiện, đã xử lý kiên quyết những trường hợp có hành vi nhũng nhiễu, vi phạm nguyên tắc, quy định trong sinh hoạt đảng, những trường hợp vi phạm pháp luật, có biểu  hiện mất đoàn kết nội bộ. Chấn chỉnh tình hình nội bộ một số địa phương, đơn vị. Đặc biệt, bước đầu đã đạt được mục tiêu xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, điều hành và thực hiện chức trách, nhiệm vụ; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu; từng bước rà soát, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ; thay thế những cán bộ làm việc kém hiệu quả, yếu về năng lực và trách nhiệm.

Tuy nhiên, đây là nội dung mới, vấn đề mới lần đầu tiên thực hiện ở tỉnh Quảng Bình nên việc triển khai còn có những vướng mắc nhất định. Như một số cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện quy định, chưa xem đó là tiền đề quan trọng để đánh giá đúng cán bộ; còn lúng túng trong triển khai thực hiện; việc tổ chức lấy phiếu đánh giá có nơi chất lượng chưa cao; còn có biểu hiện làm lướt; thời gian dành cho hội nghị thảo luận, góp ý kiến chưa nhiều; đánh giá còn định tính là chính; tư tưởng nể nang, ngại va chạm nên việc đánh giá còn chung chung, chưa phản ánh đúng thực chất; tình trạng “dĩ hòa vi quý” trong góp ý và đánh giá, nhận xét vẫn còn diễn ra.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình chủ trương tiếp tục xiết chặt kỷ luật, tăng cường kỷ cương, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Theo đó, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 01-QĐ/TU và ký cam kết về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Điều chỉnh một số nội dung, tiêu chí, cách thức đánh giá cho phù hợp với đặc điểm, tình hình của các địa phương, cơ quan, đơn vị cũng như lĩnh vực, đối tượng công tác. Đồng thời, gắn với các nội dung thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng chỉ đạo các cấp ủy, lãnh đạo các địa phương, đơn vị tiến hành soát xét lại quy chế làm việc, phân định rõ trách nhiệm của tập thể và trách nhiệm mỗi cá nhân, làm cơ sở để xác định trách nhiệm của từng cán bộ lãnh đạo, quản lý; thực hiện nghiêm túc chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu phải có chương trình, kế hoạch hành động thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao hằng năm và trong cả nhiệm kỳ công tác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã giao cho Ủy ban Kiểm tra và các ban Tỉnh ủy tham mưu tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, lan tỏa đến từng cán bộ, đảng viên và mỗi người dân, huy động mọi tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện quy định; xử đúng đắn, kịp thời khi người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu vi phạm quy định, không thực hiện đúng cam kết. Điều này cho thấy, cần phải có quyết tâm chính trị cao và cách làm quyết liệt, sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và sự tham gia giám sát của nhân dân thì quy định mới thực sự hiệu quả, đi vào cuộc sống, đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất