Đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện chính sách cán bộ
 

Năm 2014, đồng thời với thực hiện chính sách cán bộ Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu về chính sách cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Hoàn thành Đề án “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong Đảng theo Luật Thi đua - Khen thưởng”, Ban Bí thư đã ban hành Quyết định 267-QĐ/TW ngày 3-11-2014 về sửa đổi một số nội dung khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên trong Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 5-1-2012 của Ban Bí thư. Thực hiện chủ trương hỗ trợ đối tượng nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu có khó khăn trong cuộc sống. Ban hành hướng dẫn về cấp bù chênh lệch phụ cấp công tác đảng đối với cán bộ, công chức, người lao động làm việc tại ủy ban kiểm tra các cấp. Bổ sung một số đối tượng được xếp lương theo ngạch, bậc đối với cán bộ cấp xã có văn bằng lý luận chính trị. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia nghiên cứu, xây dựng nhiều chính sách, chế độ đối với cán bộ trong hệ thống chính trị.

Tiếp tục hoàn thiện và đổi mới cơ bản công tác tổ chức thi nâng ngạch theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ và hiệu quả, rút ngắn thời gian tổ chức thi, tiết kiệm chi phí. Lần đầu tiên, kết thúc năm đã có các quyết định bổ nhiệm ngạch cao cấp và thông báo để các địa phương, đơn vị có quyết định bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính. Chủ động phối hợp với các ngành liên quan xây dựng bộ tiêu chí và Quy chế xét thăng hạng viên chức thay cho thi nâng ngạch ở khối viên chức...

Đánh giá, báo cáo kết quả hoạt động của Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (Đề án 165) giai đoạn I (từ 2008 đến 2013), đề xuất phương hướng hoạt động trong thời gian tới và được Bộ Chính trị kết luận tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý bằng ngân sách Nhà nước. Đề án đã kết thúc việc tuyển chọn mới loại hình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ. Thực hiện chủ trương mới, Đề án đã tổ chức 2 khóa bồi dưỡng trung hạn (3 tháng) về năng lực lãnh đạo, quản lý và kiến thức hành chính công, chính sách công; đối tượng là cán bộ quy hoạch vào các chức danh thuộc diện Bộ Chính trị và Ban Bí thư quản lý. Việc tổ chức bồi dưỡng ngắn hạn đã thay đổi căn bản về đối tượng, nội dung, chương trình, quy trình. Đã tổ chức 53 đoàn cho 1.060 cán bộ, trong đó có 23 đồng chí ủy viên Trung ương Đảng, 78 đồng chí cấp thứ trưởng, lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và quy hoạch các chức danh chủ chốt, 139 bí thư, chủ tịch cấp huyện, còn lại là cấp vụ, sở.

Phối hợp tham mưu cho Ban Bí thư ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương. Việc thăm khám và kiểm tra sức khỏe định kỳ của đội ngũ cán bộ đã có chuyển biển tích cực. Tổ chức 7 đợt nghỉ dưỡng kết hợp điều trị bệnh lý cho cán bộ cao cấp theo Kết luận số 127-TB/TW ngày 3-4-2013 của Ban Bí thư về Đề án Chương trình mục tiêu bảo vệ sức khỏe cán bộ lãnh đạo...

Năm 2015, năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng, cũng là năm có khối lượng lớn công tác nghiên cứu, xây dựng và thực hiện chính sách cán bộ theo lộ trình thực hiện Hiến pháp 2013. Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác này của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao với tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất