Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức thi kiến thức xây dựng Đảng và quản lý nhà nước cho cán bộ lãnh đạo, quản lý
Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị triển khai kỳ thi.

Ngày 11-1, Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức kỳ thi về kiến thức xây dựng Đảng và quản lý nhà nước năm 2015. Kỳ thi có 1.235 cán bộ, công chức, viên chức tham dự. Trong đó, đối tượng 1 là 422 cán bộ, công chức, viên chức trong nguồn quy hoạch các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2010 - 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020; cán bộ, công chức, viên chức đương nhiệm các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý bổ nhiệm lại năm 2015; cán bộ, công chức, viên chức trong nguồn quy hoạch các chức danh cán bộ diện Ban Cán sự đảng UBND tỉnh quản lý nhiệm kỳ 2010 - 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đối tượng 2 là 813 cán bộ, công chức, viên chức trong nguồn quy hoạch các chức danh trưởng phòng và tương đương thuộc diện sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, ban thường vụ huyện ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2010 - 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020. Hình thức thi viết trong thời gian 150 phút. 

Kỳ thi kiểm tra kiến thức xây dựng Đảng và quản lý nhà nước là một nội dung trong công tác tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm lựa chọn những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đạt điểm thi theo quy định để tham gia tuyển chọn bổ nhiệm các chức danh quy hoạch. Kỳ thi cũng nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ, nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý toàn diện cả về kiến thức xây dựng Đảng và quản lý nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của tỉnh.

Nội dung thi gồm 2 phần:

Phần 1 thi kiến thức về công tác xây dựng đảng. Ở phần này, đề thi liên quan đến các tài liệu như: Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng (khóa XI); Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, sửa đổi năm 2011); Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng”; Kết luận số 64-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”; Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…

Phần 2 thi kiến thức về công tác quản lý nhà nước liên quan: Luật tổ chức HĐND và UBND; Luật Cán bộ, công chức; Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… 

Hội đồng thi kiểm tra kiến thức xây dựng Đảng và quản lý nhà nước năm 2015 tổ chức kỳ thi đúng quy chế, quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan để kết quả kỳ thi chất lượng.

Viết Thanh

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất