Bế giảng Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa V


Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Tạ Ngọc Tấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Tuấn Khanh, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương…

Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa V có 92 học viên (60 học viên công tác ở các bộ, ban, ngành Trung ương và 32 học viên công tác ở các địa phương), là nguồn cán bộ cấp chiến lược đã được các cấp ủy tín nhiệm, giới thiệu, đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các địa phương, bộ, ban, ngành Trung ương.

Sau 4 tháng, lớp học đã hoàn thành kế hoạch và chương trình đề ra. Các học viên được bổ sung, cập nhật có tính hệ thống những kết quả nghiên cứu mới về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tình hình thế giới đương đại; quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những nội dung cơ bản trong các văn kiện Đại hội XI và các Nghị quyết Trung ương khóa XI.

Học viên được đi nghiên cứu thực tế tại 5 xã nghèo của các tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Tuyên Quang, đến những nơi vùng sâu, vùng xa, nơi có nhiều khó khăn; cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân… bước đầu giúp học viên nắm bắt được tình hình, tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu cuộc sống của người dân và thực trạng đội ngũ cán bộ ở cơ sở, từ đó có những đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc, nhận thức sâu sắc về những vấn đề lý luận gắn với thực tiễn.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Tô Huy Rứa chúc mừng 92 đồng chí học viên của Lớp dự nguồn cán bộ cao cấp khóa V đã hoàn thành tốt chương trình khóa học. Đồng chí Tô Huy Rứa đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp với các cơ quan Trung ương và địa phương tổ chức thành công lớp học.


Đồng chí Tô Huy Rứa mong muốn khi trở về đơn vị công tác, các đồng chí học viên sẽ phát huy kiến thức đã thu nhận để nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và công tác chuẩn bị và tổ chức thắng lợi đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng; đồng thời là những tấm gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và tác phong công tác, xứng đáng với sự quan tâm, tin cậy của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, tổ chức đảng.

Hoa Hiền

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất