Lạng Sơn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ
Các đại biểu và học viên dự khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị tổ chức tại tỉnh Lạng Sơn, khóa học 2017-2019

Kết quả cụ thể

Thực hiện theo Kế hoạch số 52-KH/BTCTW ngày 10-2-2017 của Ban Tổ chức Trung ương, 122 đồng chí được đào tạo cao cấp lý luận chính trị. Trong đó: Cử đi đào tạo cao cấp lý luận hệ tập trung 32 đồng chí; Phối hợp với Học viện Chính trị khu vực I mở 1 lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tại tỉnh (khóa học 2017-2019) với 90 học viên theo kế hoạch của Ban Tổ chức Trung ương giao. Tiếp tục thực hiện chương trình học tập của lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tại tỉnh (khóa học 2016-2018) với 90 học viên, dự kiến bế giảng trong Quý IV-2017.

Bồi dưỡng cán bộ: 98 đồng chí, gồm có: cử 2 đồng chí thuộc đối tượng 2 diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (theo Quy định 164-QĐ/TW) tham gia lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức. Cử 25 đồng chí là trưởng, phó phòng, ban và tương đương (hoặc quy hoạch chức danh nêu trên) của các ban đảng thuộc huyện, thành uỷ và các ban đảng thuộc Tỉnh ủy tham gia các lớp bồi dưỡng tại Học viện Chính trị khu vực I (trong đó: nghiệp vụ công tác tổ chức 7, nghiệp vụ công tác kiểm tra 6, nghiệp vụ công tác dân vận 5, nghiệp vụ công tác tuyên giáo 7). Cử 5 đồng chí là trưởng ban, phó trưởng ban của các ban xây dựng đảng, Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (trong đó: công tác tổ chức 1, công tác kiểm tra 1, công tác dân vận 2, công tác tuyên giáo 1). Cử 5 đồng chí là bí thư cấp huyện tham gia các Lớp bồi dưỡng bí thư cấp ủy cấp huyện tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Cử 9 cán bộ, công chức, viên chức đi học Lớp hoàn chỉnh kiến thức Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung năm học 2016-2017 (trong đó có 4 công chức công tác tại khối đảng, đoàn thể); đăng ký cử 15 cán bộ, công chức, viên chức đi học Lớp hoàn chỉnh kiến thức Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung năm học 2017-2018 (trong đó có 6 công chức công tác tại khối đảng, đoàn thể). Cử 40 đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 1,2 (6 đồng chí đối tượng 1; 34 đồng chí đối tượng 2). Cử 12 đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý tham gia các lớp bồi dưỡng ở nước ngoài theo Đề án 165 và kế hoạch của Ban Tổ chức Trung ương.

Thực hiện theo Quyết định số 557-QĐ/TU ngày 25-1-2017 của BTV Tỉnh uỷ về việc Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017.  

Về công tác đào tạo: 1.093 đồng chí. Trong đó: Đào tạo chuyên môn đã chọn cử 15 đồng chí đi đào tạo thạc sĩ trong nước (trong đó có 6 theo chỉ tiêu của tỉnh, 9 ngoài chỉ tiêu được tỉnh phân bổ do các cơ quan, đơn vị đã chủ động tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kinh phí tự túc). Ngoài các chỉ tiêu kế hoạch đã được phê duyệt, các cơ quan, đơn vị đã chủ động cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo khác như: Đào tạo trình độ đại học 110 đồng chí (Đảng ủy Công an tỉnh: 106; MTTQ tỉnh: 2; Tỉnh đoàn: 2); đào tạo trình độ trung cấp công an: 9.

Đào tạo lý luận chính trị: Về đào tạo sơ cấp lý luận chính trị, theo kế hoạch, mở 9 lớp đào tạo trình độ sơ cấp lý luận chính trị, đến nay đã mở 7 lớp tại các huyện với 450 học viên, dự kiến 3 tháng cuối năm 2017 mở 2 lớp với 140 học viên. Về đào tạo trung cấp lý luận chính trị, theo kế hoạch, mở 1 lớp hệ tập trung 50 học viên và 2 lớp hệ không tập trung với 160 học viên. Đến thời điểm hiện nay đã mở tất cả 9 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính với 628 học viên (trong đó 8 lớp hệ không tập trung ngoài kế hoạch với 578 học viên; 1 lớp hệ tập trung trong kế hoạch với 50 học viên). Về đào tạo trung cấp lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn - hội - đội: dự kiến cuối năm mở 1 lớp với 70 học viên. Tiếp tục duy trì 10 lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung (khóa học 2016-2018) với 699 học viên. Năm 2017, bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị, khóa học 2015-2017 tổng số 88 học viên (Xếp loại giỏi 28 học viên - 31,8%; khá 60 học viên - 68,2%); bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 304 học viên của 5 lớp lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung và không tập trung, khóa học 2015-2017 (Xếp loại giỏi 36 học viên - 11,8%; khá 195 học viên - 64,1%; trung bình 73 học viên - 24,1%). Trong năm đã tiếp nhận 27 đồng chí tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung ra trường về nhận công tác tại các cơ quan, đơn vị.

Về công tác bồi dưỡng : 23.703 đồng chí. Trong đó: Cử 70 đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý đi bồi dưỡng ngắn hạn tại Trung Quốc và Hàn Quốc (Trung Quốc: 40; Hàn Quốc: 30). Bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch hằng năm tại tỉnh, tổng cộng có 24.257 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia học tập, gồm: Mở 1 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho đối tượng 3 với 123 học viên. Mở 1 lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2017 với 101 học viên. Các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh các đối tượng 3, 4, 5 thực hiện theo kế hoạch của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, tổng số có 7.800 đồng chí tham dự. Các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác đảng, nghiệp vụ công tác đoàn thể, lý luận chính trị cho đảng viên mới, bồi dưỡng đối tượng kết nạp vào Đảng, bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở..., mở tại các huyện, thành phố, đảng ủy trực thuộc và tại các cơ quan khối đảng, đoàn thể tỉnh, tổng số đã bồi dưỡng được 16.233 lượt cán bộ, công chức tham dự.

Các lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN: Phối hợp với Sở Nội vụ cử cán bộ thuộc khối đảng, đoàn thể đi học các lớp theo kế hoạch của UBND tỉnh, trong đó chương trình chuyên viên cao cấp 2 đồng chí, chuyên viên chính 27 đồng chí, chuyên viên 55 đồng chí.

Đánh giá chung

Những mặt đạt được      

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Ban Tổ chức Trung ương, các bộ, ngành và các cơ sở đào tạo của Trung ương quan tâm, phân bổ chỉ tiêu đi học cơ bản đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh.

Các cấp uỷ đảng, chính quyền, sở, ban, ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã thường xuyên quan tâm bám sát kế hoạch của tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện; do nhu cầu đào tạo cán bộ của các huyện ủy, thành ủy lớn nên một số đơn vị đã chủ động bố trí một phần kinh phí ngoài nguồn kinh phí tỉnh giao để mở lớp; trong quá trình thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, các cơ quan đơn vị đã tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia học tập.

Tỉnh đã bố trí nguồn kinh phí tương đối kịp thời, cơ bản đáp ứng nhu cầu cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo kế hoạch.

Đội ngũ cán bộ sau khi được đào tạo, bồi dưỡng đã được củng cố, bổ sung thêm về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, quản lý nhà nước... Qua đó đã nâng cao trình độ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, từng bước đáp ứng yêu cầu về công tác cán bộ và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị trong tình hình mới.

Các cơ quan được giao quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, các cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh tổ chức triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảm bảo thời gian và theo đúng quy định.

Kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể: đào tạo được 1.204/954 học viên, đạt tỷ lệ 126,2% so với kế hoạch; về bồi dưỡng được 22.366/18.875 học viên, đạt tỷ lệ 118,5% so với kế hoạch.

Hạn chế và nguyên nhân 

Đội ngũ báo cáo viên cấp huyện đa số là các đồng chí kiêm nhiệm chưa được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm, chưa dành nhiều thời gian nghiên cứu bài giảng nên chất lượng bài giảng chưa cao.

Công tác rà soát đội ngũ cán bộ, công chức đương chức cấp xã và dự nguồn quy hoạch trong diện phải cử đi học để chuẩn hóa theo quy định và theo vị trí việc làm chưa được kịp thời.

Một số lớp bồi dưỡng ở một số đơn vị triển khai chậm, bên cạnh nguyên nhân khách quan là tháng 4-2017 UBND tỉnh mới bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 cho các đơn vị và các huyện, thành phố kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 (tại Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 4-4-2017 của UBND tỉnh), có nguyên nhân chủ quan là các cơ quan, đơn vị chưa chủ động trong thực hiện kế hoạch nên dẫn đến tình trạng các lớp bồi dưỡng dồn về thời gian cuối năm mới thực hiện, không thuận lợi cho cán bộ tham dự; số lượng cán bộ tham gia không đồng đều, trình độ học vấn của một số cán bộ cấp xã còn hạn chế nên chất lượng học tập chưa cao.                         

Ý thức học tập của một số ít cán bộ còn chưa cao, ngại học tập, nhất là cán bộ, công chức cấp cơ sở chưa chấp hành nghiêm về nội quy, chế độ học tập theo quy định, vẫn còn trường hợp bỏ học giữa chừng đặc biệt là các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Một số trung tâm bồi dưỡng chính trị của các huyện chưa được đầu tư trang bị các thiết bị giảng dạy, học tập và thiếu nơi ăn nghỉ, do vậy chưa đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu tổ chức triển khai mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch.

Vẫn còn có cán bộ, công chức thôi học sau khi có quyết định mở lớp trung cấp lý luận - hành chính.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất