Một số giải pháp xây dựng đội ngũ những người làm công tác cán bộ
Lãnh đạo Viện Khoa học và Công nghệ quân sự và Cục Dân vận tham quan phòng học tin học, tiếng Anh vừa được trao tặng của Trường THCS xã Tản Hồng (tháng 8-2016).
Viện Khoa học và Công nghệ quân sự (KH-CNQS) có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học kỹ thuật, công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến phục vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp CNH, HĐH đất nước; tổ chức đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; tham gia đào tạo nguồn lực khoa học cho các học viện, nhà trường Quân đội. Xây dựng đội ngũ những người làm công tác cán bộ luôn được Viện quan tâm hàng đầu.

Quán triệt sâu sắc Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ: Cán bộ là cái gốc của mọi công việc; công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém... những năm qua, Viện KH-CNQS đã quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Cơ quan cán bộ của Viện đã bám sát chỉ thị, nghị quyết về công tác cán bộ của Đảng, Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị, tích cực, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Viện thực hiện việc quy hoạch, bố trí, sử dụng, luân chuyển, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện đầy đủ chính sách cán bộ. Chính vì vậy, hiện nay Viện có 284 cán bộ đang làm công tác lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp, trong đó, 100% cán bộ có trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên;  sau đại học chiếm 87,8%, đại học 12%. Số cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 98%. Hầu hết cán bộ đều có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của Viện vẫn còn những hạn chế, bất cập: Việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quy hoạch cán bộ chưa kiên quyết; công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ chưa sát nhu cầu sử dụng, cơ cấu, số lượng, chất lượng đội ngũ chưa tương xứng. Công tác nắm, quản lý tình hình tư tưởng cán bộ có nơi chưa sâu, chưa chắc, chưa dự báo, phát hiện, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh nên vẫn còn cán bộ vi phạm kỷ luật phải xử lý. Đánh giá nhận xét cán bộ có nơi còn chủ quan, đơn giản, chất lượng đội ngũ cán bộ chưa đều; một số cán bộ có trình độ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, năng lực nghiên cứu, tham mưu đề xuất hạn chế, thiếu tự giác phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, trung bình chủ nghĩa…

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) chỉ rõ, đẩy mạnh xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó có một số ngành, lĩnh vực tiến thẳng lên hiện đại đã đặt ra những yêu cầu mới, nặng nề hơn cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ vào quản lý, khai thác, chế tạo, hiện đại hóa của Viện. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Giám đốc Viện xác định, phải xây dựng đội ngũ cán bộ  của Viện có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; có phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm; có kiến thức, năng lực toàn diện, có sức khỏe, độ tuổi phù hợp; có ý thức tự lực, tự cường, say mê học tập, nghiên cứu khoa học; có số lượng và cơ cấu hợp lý, đồng bộ; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững chắc giữa các thế hệ cán bộ, đáp ứng sự phát triển về nhiệm vụ, tổ chức biên chế, trang bị vũ khí của Quân đội trong giai đoạn mới; có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ cao, có trình độ ngoại ngữ đáp ứng nhiệm vụ, có năng lực thực tiễn tốt, có cơ cấu ngành nghề hợp lý...

Để thực hiện được điều đó, Viện phải triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó, nâng cao chất lượng tham mưu của cơ quan cán bộ, năng lực trình độ của đội ngũ làm công tác cán bộ là một trong những giải pháp quan trọng, thúc đẩy công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ của Viện phát triển. Theo đó, cơ quan cán bộ, đội ngũ làm công tác cán bộ cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về công tác cán bộ. Đặc biệt là quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết số 769-NQ/QUTW về xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo, trong đó nâng cao chất lượng quản lý, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.

Hai là, nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất cho Đảng ủy, Chỉ huy Viện về công tác cán bộ. Công tác cán bộ là của cấp ủy và người chỉ huy, tuy nhiên, với chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Viện về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ của Viện, Ban Cán bộ và đội ngũ những người làm công tác cán bộ của Viện và các đơn vị thành viên trực tiếp theo dõi, quản lý, tham mưu đề xuất quy hoạch, sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ. Công tác tham mưu, đề xuất về công tác cán bộ cần tập trung vào các nội dung sau:

Coi trọng công tác đánh giá cán bộ của Viện. Nếu đánh giá đúng, bố trí đúng người, đúng việc sẽ nhân thêm sức mạnh của các cơ quan, đơn vị, cán bộ phát huy được sở trường, phẩm chất, năng lực của mình. Ngược lại nếu đánh giá không đúng sẽ dẫn đến bố trí, sử dụng sai gây ra tâm tư, thắc mắc, ảnh hưởng đến đoàn kết nội bộ, làm mai một động lực phấn đấu, phát triển, làm mất lòng tin, thui chột tài năng của cán bộ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến bản thân cán bộ và cơ quan, đơn vị... ảnh hưởng trực tiếp đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và sự phát triển của Viện. Thực tiễn ở Viện thời gian qua cho thấy, đây cũng là khâu yếu nhất trong công tác cán bộ. Có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính là do một số cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đúng tầm quan trọng của khâu này; từ đó dẫn tới việc thực hiện một cách hình thức, đánh giá không đúng thực chất. Để làm tốt công tác đánh giá, Đảng ủy Viện cần xây dựng, hoàn thiện quy chế đánh giá cán bộ một cách khoa học, phù hợp. Trong đó, hằng năm hoặc khi chuẩn bị đề bạt, luân chuyển, điều động cán bộ, cần dựa vào các tiêu chí quan trọng để đánh giá: (1) Chương trình hành động của cá nhân. (2) Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. (3) Kết quả thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. (4) Kết quả thực hiện tự phê bình và phê bình. (5) Sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý. (6) Hiệu quả đấu tranh, khắc phục suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, đánh giá cán bộ phải bảo đảm công khai, minh bạch, trung thực, khách quan, toàn diện. Cần nhận diện đúng đắn các biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống cùng những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng tham mưu về quy hoạch cán bộ. Cơ quan cán bộ cần thận trọng, nghiên cứu kỹ cả trong tham mưu xây dựng và thực hiện quy hoạch đội ngũ cán bộ của Viện. Thực hiện việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ theo quy hoạch; vận dụng linh hoạt, tránh cả khuynh hướng cứng nhắc, máy móc và khuynh hướng không coi trọng đúng mức công tác quy hoạch, dẫn tới tùy tiện, vô nguyên tắc. Bên cạnh đó, cần tham mưu cho cấp ủy, người chỉ huy cơ cấu lại cán bộ, rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các quy định nhằm tăng cường quản lý chặt chẽ cán bộ; xây dựng chính sách tiến cử, trọng dụng nhân tài...

Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Viện về đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng đội ngũ cán bộ của Viện. Làm tốt việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ không những chỉ giải quyết được vấn đề số lượng mà còn nâng cao được chất lượng của đội ngũ cán bộ , đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài. Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Viện theo chức vụ gắn với trình độ học vấn tương ứng. Coi trọng bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, năng lực tổ chức thực tiễn, ngoại ngữ và tin học. Gắn đào tạo chuyên ngành với giáo dục pháp luật, trang bị kiến thức về chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa, khoa học, kỹ thuật cho cán bộ, phù hợp với cương vị, chức trách. Quá trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ  cần vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, biện pháp bồi dưỡng phù hợp với tình hình thực tiễn của Viện. Đi đôi với việc cử cán bộ đi học tại các trường, cần làm tốt công tác bồi dưỡng tại chức...

Ba là, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao phẩm chất và năng lực về công tác cán bộ cho đội ngũ làm công tác cán bộ

Đây là đội ngũ có vai trò rất quan trọng trong thực hiện công tác cán bộ. Người làm công tác cán bộ là công tác về con người, với con người. Do vậy, đội ngũ này phải thật sự là những người hội đủ cả đức lẫn tài, phải vừa có tâm vừa có tầm; phải hiểu biết về con người, thực sự quan tâm và yêu thương cán bộ, phải thật sự vô tư trong sáng. Trên hết, người làm công tác cán bộ phải luôn lấy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình là căn cứ quan trọng nhất để tiến hành công tác cán bộ. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ này phải vì việc mà đặt người, chứ không vì người mà đặt việc, công việc đòi hỏi đến đâu thì bố trí người đến đó. Mọi việc phải tìm được người thích hợp nhất. Chính vì vậy, đội ngũ làm công tác cán bộ của Viện phải được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ; phải thật sự công tâm, khách quan, phải xác định rõ công tác cán bộ không phải là việc riêng ai, mà là việc chung cho cơ quan, đơn vị. Những người làm công tác cán bộ phải có bản lĩnh và am hiểu, thực hiện đúng quy trình, quy chế trong. Việc lựa chọn, bố trí người làm công tác cán bộ cần bảo đảm có phẩm chất tốt, trước hết có phẩm chất chính trị vững vàng, trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có kiến thức và trình độ tổng kết, có năng lực tham mưu, có kinh nghiệm về công tác đảng, có phong cách làm việc dân chủ, khoa học, có quan điểm và tác phong công tác đúng đắn.

Kết luận Hội nghị Trung ương 9 (khóa X) nêu rõ: "Tăng cường giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực và phẩm chất, đạo đức của đội ngũ cán bộ  làm công tác tổ chức - cán bộ; phòng chống tiêu cực trong công tác cán bộ". Cần phải có kế hoạch tuyển chọn, điều động những người đủ tiêu chuẩn, có kinh nghiệm làm công tác cán bộ, đồng thời chuyển những người không đủ phẩm chất, năng lực khỏi cơ quan cán bộ; tăng cường giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm, phẩm chất và năng lực, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, hiểu biết thực tiễn  cho cán bộ làm công tác cán bộ; tăng cường quản lý về kỷ luật công tác và kỷ luật phát ngôn, các quan hệ xã hội của cán bộ. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ. Bảo đảm cơ quan cán bộ thực sự làm chuẩn mực để các đơn vị học tập noi theo; đồng thời cần trang bị các phương tiện quản lý và làm việc hiện đại cho cơ quan cán bộ.

Xây dựng đội ngũ làm công tác cán bộ vững mạnh là một nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với Viện KH-CNQS. Nếu nói xây dựng Đảng là then chốt thì công tác cán bộ là then chốt của then chốt, trong đó, đội ngũ là công tác cán bộ được coi là mắt xích quan trọng nhất của các then chốt đó. Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đây là thời cơ, động lực để đội ngũ làm công tác cán bộ của Viện đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ của Viện vừa hồng, vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất