Nhìn lại một năm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
Đ/c Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Một số kết quả nổi bật

Ngay đầu năm, Ban Tổ chức Trung ương đã kịp thời xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2017 và phân bổ chỉ tiêu phù hợp cho các địa phương, cơ quan, đơn vị. Học viện Chính trị quốc gia (CTQG) Hồ Chí Minh và các địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Đến 31-12-2017 Học viện CTQG Hồ Chí Minh đã tổ chức 8 lớp (1.125 học viên) hoàn chỉnh kiến thức lý luận chính trị cao cấp (LLCTCC); 4 lớp bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương (238 học viên); 5 khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 1 (332 học viên); tổ chức được 27 đoàn (535 lượt cán bộ) đi nghiên cứu, học tập ở nước ngoài. Học viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng đều được quản lý chặt chẽ bảo đảm sự minh bạch, công bằng.

Học viện CTQG Hồ Chí Minh tiến hành xây dựng mới khung chương trình đào tạo LLCTCC và các chương trình bồi dưỡng chức danh bảo đảm hệ thống, cơ bản, thực tiễn và hiện đại phù hợp với đối tượng cán bộ lãnh đạo, quản lý. Điều chỉnh các nội dung trùng lặp, cập nhật các tri thức mới, những vấn đề mang tính toàn cầu, khu vực và trong nước. Xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định liên quan đến quản lý đào tạo, bồi dưỡng để thực hiện thống nhất và đồng bộ trong toàn hệ thống. Công nghệ thông tin được ứng dụng trong quản lý đào tạo: Sử dụng hệ thống camera, máy phá sóng điện thoại trên giảng đường, điểm danh, tăng cường chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật học đường. Đội ngũ giảng viên được quản lý bằng các quy chế mới, tăng cường kỷ luật phát ngôn và đạo đức nhà giáo.

Đổi mới chương trình, nội dung bồi dưỡng theo chức danh và chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới sát với chủ trương, đường lối Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Trung ương. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh thực hiện đúng chương trình, kế hoạch, chiêu sinh đủ số lượng (60-70 học viên/lớp), đúng đối tượng.

Hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có bước phát triển mới: Nội dung nghiên cứu, học tập được thiết kế phù hợp với đối tượng cán bộ, bảo đảm thiết thực, chất lượng, hiệu quả. Các đoàn đi nghiên cứu, học tập nước ngoài về đều có báo cáo kết quả nghiên cứu, học tập, nhiều báo cáo có chất lượng tốt, có giá trị tham khảo cao.

Hạn chế

Bất cập giữa nhu cầu và khả năng thực hiện. Học viện CTQG Hồ Chí Minh chỉ đáp ứng được trên 50% nhu cầu về đào tạo và 65% nhu cầu về bồi dưỡng cán bộ. Chưa đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất phục vụ dạy, học và chỗ ở của học viên, nhất là khi tăng số lượng cán bộ đi học LLCTCC hệ tập trung theo yêu cầu của Trung ương. Một số chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chưa hoàn thành: Đào tạo LLCTCC đạt trên 90%; đại học chính trị chuyên ngành đạt 42%; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đạt 90%. Tuyển sinh LLCTCC một số trường hợp thực hiện không đúng quy định (lớp đã khai giảng vẫn thay thế, bổ sung học viên. Việc thẩm định danh sách cán bộ gửi đi đào tạo còn hình thức, chưa thật sự có tác dụng tích cực trong quản lý đào tạo). Chiêu sinh các khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh gặp khó khăn do một số địa phương, đơn vị và cán bộ được triệu tập đi học xin hoãn. Một số đoàn cán bộ cấp cao đi nghiên cứu, học tập tại Trung Quốc không chiêu sinh được đủ chỉ tiêu. Quản lý học viên vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Rèn luyện học viên chưa được chú trọng đúng mức. Còn hiện tượng cán bộ lười học, lười nghiên cứu lý luận, chỉ quan tâm có bằng LLCTCC, không chú trọng học tập và rèn luyện về chuyên môn và phẩm chất cán bộ.

Kinh nghiệm

Thứ nhất, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh luôn quan tâm, sát sao trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Thứ hai, cần có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác tham mưu giữa Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương và Lãnh đạo Học viện CTQG Hồ Chí Minh cũng như hai vụ (Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ - Ban Tổ chức Trung ương và Vụ Quản lý Đào tạo - Học viện CTQG Hồ Chí Minh) trong thực hiện kế hoạch để giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh trong triển khai, thực hiện.

Thứ ba, các cấp uỷ đảng phải nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, đổi mới nhận thức, gắn đào tạo với các khâu khác của công tác cán bộ. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phải phù hợp với tình hình thực tiễn ở từng địa phương, đơn vị. Cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng phải đáp ứng yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn quy định.

Thứ tư, cơ sở đào tạo phải tích cực đổi mới tư duy trong quản lý và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng. Đánh giá các khâu đào tạo, bồi dưỡng phải đúng thực chất, không chạy theo thành tích.

Thứ năm, người học phải có trách nhiệm, ý thức trong học tập. Đề cao tự nghiên cứu của học viên. Cán bộ đi học phải nỗ lực khắc phục khó khăn, bố trí hài hòa công việc của cơ quan, gia đình để hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

Cùng với những kinh nghiệm trên, trong xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2018 có một số điểm mới. Một trong những điểm mới là giao kế hoạch, phân bổ chỉ tiêu căn cứ nhu cầu thực tế của các địa phương, cơ quan, đơn vị và đặc thù quy mô tổ chức, năng lực của Học viện. Chú trọng vào bồi dưỡng theo chức danh các lớp nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Điều đó sẽ giúp hoàn thành tốt hơn yêu cầu thực hiện công việc gốc của Đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất