Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ phường diện ban thường vụ quận ủy quản lý ở Tp. Hà Nội
Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội thảo luận về đổi mới sinh hoạt chi bộ.

Đội ngũ cán bộ phường thuộc diện ban thường vụ quận ủy (BTVQU) quản lý là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của cấp ủy đảng, chính quyền cấp phường, có vai trò đặc biệt quan trọng, có ảnh hưởng to lớn đến chất lượng lãnh đạo của cấp ủy và hiệu quả quản lý của chính quyền cơ sở. Từ lý luận và thực tiễn cho thấy, chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị cấp phường phụ thuộc rất lớn vào trình độ, năng lực và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ này.

Nhận thức rõ quan điểm đó, thời gian qua, quán triệt, vận dụng các nghị quyết, chỉ thị của Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ, các quận ủy ở thành phố Hà Nội đã quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, trong đó có đội ngũ cán bộ phường. Nhờ vậy, đội ngũ cán bộ phường luôn có đủ số lượng, cơ cấu có sự tiến bộ theo hướng trẻ hoá, tỷ lệ cán bộ có trình độ lý luận chính trị và chuyên môn ngày càng tăng, tỷ lệ cán bộ nữ từng bước được nâng lên; phẩm chất chính trị, đạo đức được giữ vững; chất lượng, hiệu quả công tác cơ bản đáp ứng yêu cầu chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, đứng trước yêu cầu và nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, chất lượng đội ngũ cán bộ phường ở Hà Nội vẫn còn những hạn chế nhất định. Cơ cấu, nhất là cơ cấu độ tuổi chậm được cải thiện, còn tình trạng hẫng hụt cán bộ. Chất lượng đội ngũ cán bộ phường diện ban thường vụ quận ủy quản lý nhìn chung chưa cao, chưa đồng đều, chưa đáp ứng tốt yêu cầu của công cuộc đổi mới ở các quận hiện nay, cũng như trong những năm tới. Đặc biệt đáng chú ý là một số cán bộ còn có biểu hiện suy thoái, tham nhũng, lợi dụng chức vụ để vụ lợi, thu vén cá nhân, quan liêu, xa dân, thậm chí có cán bộ vi phạm pháp luật.

Trước thực trạng đó, việc nghiên cứu tìm ra các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp phường thuộc diện BTVQU quản lý là đòi hỏi cấp bách trong giai đoạn hiện nay.

Những giải pháp chủ yếu

1. Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ các cấp từ quận tới cơ sở về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ phường diện ban thường vụ quận ủy quản lý.

Trước hết cần tăng cường quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy về công tác cán bộ nói chung, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cấp phường diện BTVQU quản lý nói riêng. Đa dạng hóa các hình thức học tập, sinh hoạt, giáo dục chính trị, tư tưởng trong đảng bộ, chi bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên. Kiên quyết phê phán những biểu hiện của " tư duy nhiệm kỳ", "tuần tự” trong công tác cán bộ.

2. Cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh cán bộ phường diện BTVQU quản lý.

Khi cụ thể hoá các tiêu chuẩn cán bộ phường diện BTVQU quản lý, cần đảm bảo tính thống nhất của hệ thống tiêu chuẩn chung do Trung ương quy định. Tránh tình trạng phiến diện, khi thì đề cao quá mức yêu cầu phẩm chất chính trị, khi thì chỉ nhấn mạnh đến kiến thức, bằng cấp, kinh nghiệm. Tiêu chuẩn cụ thể phải vừa có sự kế thừa, vừa có sự phát triển, đồng thời bảo đảm tính pháp lý, chặt chẽ của việc ban hành tiêu chuẩn cán bộ.

3. Hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình thực hiện các khâu trong công tác cán bộ.

Cần đảm bảo đồng bộ tất cả các khâu trong công tác cán bộ, thực hiện tốt từng khâu như đánh giá, quy hoạch; đào tạo, bồi dưỡng; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu cán bộ ứng cử; điều động, luân chuyển cán bộ; thực hiện chính sách cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát cán bộ …. Đảm bảo khách quan, công tâm trong công tác đánh giá cán bộ, lấy chất lượng, hiệu quả hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ phường diện BTVQU quản lý làm thước đo để đánh giá. Trong quy hoạch cán bộ cần chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả trước mắt và lâu dài, khắc phục hiện tượng cục bộ, khép kín trong qui hoạch. Chú trọng tạo nguồn cán bộ cho quy hoạch. Có cơ chế phát hiện người có đức, có tài để quy hoạch vào vị trí lãnh đạo các cấp. Đào tạo, bồi dưỡng trên cơ sở quy hoạch cán bộ, gắn với sử dụng cán bộ; cần xác định rõ chính sách đào tạo, bồi dưỡng đối với mỗi loại cán bộ căn cứ vào sở trường, năng lực thực tế của cán bộ sao cho có hiệu quả, tránh gây lãng phí trong thực hiện nhiệm vụ này. Việc bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử phải xuất phát từ nhu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; phải căn cứ vào tiêu chuẩn, vị trí công tác để lựa chọn, đề xuất cán bộ phù hợp, đáp ứng được yêu cầu trước mắt và lâu dài. Thực hiện có hiệu quả công tác điều động, luân chuyển cán bộ.

4. Xây dựng ban tổ chức quận ủy thực sự vững mạnh, tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ diện phường BTVQU quản lý.

Xây dựng ban tổ chức quận uỷ thật sự vững mạnh là các hoạt động tác động vào cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ nhằm đạt được mục tiêu tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, ban tổ chức các quận uỷ cần tập trung vào việc xác định rõ lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của ban chấp hành đảng bộ, BTVQU, thường trực quận ủy; giữa lãnh đạo ban và các vị trí công tác thật sự rõ ràng, tránh quy định chung chung, dễ dẫn tới tình trạng chồng chéo, phân tán, chia cắt trong thực hiện nhiệm vụ, gây khó khăn, trở ngại cho hoạt động của tổ chức bộ máy, ảnh hưởng đến hoạt động xây dựng và nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ nói chung, đội ngũ cán bộ phường diện BTVQU quản lý nói riêng.

5. Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ phường diện BTVQU quản lý và kịp thời khen thưởng, xử lý vi phạm của cán bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát cán bộ phường diện BTVQU quản lý là một nhiệm vụ không thể thiếu trong hoạt động lãnh đạo của tổ chức đảng, đồng thời cũng là một biện pháp quan trọng để tăng cường quản lý cán bộ nhằm nâng cao chất lượng cán bộ phường diện BTVQU quản lý. Có kiểm tra, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của cán bộ phường diện BTVQU quản lý mới có nội dung, biện pháp giáo dục đúng, làm cho đội ngũ cán bộ nêu cao tính tự giác, tự điều chỉnh bản thân. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ sẽ giúp cho cán bộ phường diện BTVQU quản lý tránh vi phạm kỷ luật, là cơ sở để tổ chức đảng nắm chắc thông tin về cán bộ và nhận xét, đánh giá cán bộ chuyên trách chính xác. Nội dung kiểm tra, giám sát bao gồm việc chấp hành Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ chuyên trách; việc thực hiện nhiệm vụ được phân công; đạo đức, tư cách, lối sống và vấn đề rèn luyện, tự học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức năng lực của cán bộ cán bộ phường diện BTVQU quản lý.

6. Tăng cường sự quan tâm của cấp trên và hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với cán bộ phường.

Để làm tốt công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ phường diện BTVQU quản lý, phải thực hiện đồng bộ hệ thống những chính sách cán bộ như chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chính sách sử dụng và quản lý cán bộ; chính sách bảo đảm lợi ích vật chất và động viên tinh thần đối với cán bộ. Căn cứ vào tiêu chuẩn và quy hoạch cán bộ, quận ủy và đảng ủy các phường có kế hoạch cử cán bộ phường diện BTVQU quản lý đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Trung ương, thành phố và quận tổ chức nhằm tạo điều kiện cho cán bộ được nâng cao kiến thức, năng lực, trình độ, phương pháp, phong cách công tác, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hóa cán bộ và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Sau khi đã đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ tiêu chuẩn, căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ của địa phương và quy hoạch cán bộ, cần bố trí, sử dụng, đề bạt cán bộ đúng lúc, đúng người, đúng việc, tạo điều kiện cho cán bộ phấn đấu, cống hiến, trưởng thành và phát triển. Đồng thời, thực hiện chế độ, chính sách quản lý cán bộ chặt chẽ, sâu sát; có chính sách đãi ngộ vật chất và động viên tinh thần đối với cán bộ để thu hút những người thực sự có năng lực cống hiến cho địa phương.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất