Xây dựng đội ngũ cán bộ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang xem ấn phẩm của NXB Chính trị quốc gia-Sự thật.

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật (NXB) vừa sơ kết 3 năm thực hiện Chiến lược xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ giai đoạn 2009-2020. 3 năm qua, NXB đã luôn coi trọng kiện toàn tổ chức bộ máy, rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc phù hợp với yêu cầu hoạt động trong tình hình mới gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ.

Thực hiện công khai, dân chủ trong các hoạt động của cơ quan, cũng như công tác cán bộ, NXB đã ban hành nhiều quy chế như: Quy chế làm việc của Nhà xuất bản; Quy chế làm việc của Hội đồng biên tập; quy chế tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức… Xây dựng quy định tạm thời về giao quyền chủ động trong hoạt động biên tập, xuất bản.

Hằng năm các cơ quan, đơn vị thực hiện đánh giá cán bộ theo quy định của Đảng và Nhà nước. Kết quả đánh giá, nhận xét cán bộ là cơ sở cho việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Trong 3 năm qua, đã làm quy trình đề nghị bổ nhiệm 1 lãnh đạo NXB, 3 ủy viên Hội đồng Biên tập- Xuất bản; bổ nhiệm 21 cán bộ cấp vụ, 23 cán bộ cấp phòng (cơ  cấu cán bộ nữ đã được quan tâm trong số 44 cán bộ cấp vụ, cấp phòng được bổ nhiệm có 21 cán bộ nữ), tiếp nhận và tuyển dụng được 33 cán bộ.

Hiện NXB hoàn thành quy hoạch cán bộ cấp vụ và tương đương giai đoạn 2011-2016 và giai đoạn 2016-2020 với 91 lượt cán bộ được quy hoạch; quy hoạch 63 lượt cán bộ vào các chức danh cấp phòng giai đoạn 2011-2016 và 2016-2020. Từ tháng 9-2009 đến tháng 12-2012 đã cử 291 lượt cán bộ đi đào tạo bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, an ninh quốc phòng…

Hơn 3 năm qua, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của NXB đã có những chuyển biến tích cực gắn với sắp xếp cơ cấu tổ chức, củng cố bộ máy được theo hướng tinh gọn, hiệu quả; trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ được nâng lên; đội ngũ cán bộ được đề bạt, tuyển dụng, bổ nhiệm hầu hết đã phát huy được năng lực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của NXB.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ còn có một số hạn chế: cơ cấu tổ chức bộ máy còn chưa thực sự tinh gọn, hiệu quả hoạt động chưa cao; nguồn cán bộ thay thế cho số cán bộ chuyên môn giỏi, cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2016-2021 chưa được chuẩn bị; một số cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm, tuyển dụng chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Qua 3 năm triển khai Chiến lược xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, rút ra một vài kinh nghiệm:

Một là, cấp ủy, lãnh đạo NXB, các tổ chức đoàn thể phải nhận thức đầy đủ về vai trò quan trọng của công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, coi đây là nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Hai là, nắm vững quan điểm của Đảng về công tác cán bộ, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định về công tác cán bộ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, coi trọng phát huy dân chủ, công khai trong công tác cán bộ.

Ba là, xây dựng đội ngũ cán bộ sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, định hướng phát triển của NXB.

Trương Minh Nguyện

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất