Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XVIII
Quang cảnh Đại hội.

Trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thiện, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định nhấn mạnh: 5 năm qua, kinh tế Bình Định tiếp tục tăng trưởng với tổng sản phẩm (GDP) bình quân 5 năm đạt khoảng 10,9%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng (đến năm 2010: nông-lâm-ngư nghiệp chiếm 35,7%, công nghiệp-xây dựng chiếm 27,2%, dịch vụ chiếm 37,1%); sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện và đạt mức tăng trưởng cao; kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được tập trung đầu tư đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của tỉnh. Tổng vốn đầu tư huy động trên địa bàn tăng nhanh và chiếm tỷ trọng bình quân 40,3%/GDP, tốc độ tăng bình quân hằng năm gấp 2,63 lần tổng vốn đầu tư của 5 năm trước. Các hoạt động giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, văn hóa-thể thao, chăm sóc sức khỏe nhân dân có tiến bộ. An sinh xã hội cơ bản được đảm bảo; đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng được củng cố; an ninh chính trị được giữ vững; trật tự an toàn xã hội cơ bản đảm bảo ...

Đặc biệt, sau 4 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, ý thức học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân có chuyển biến tốt. Từ Cuộc vận động, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập, công tác, lao động sản xuất, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, bão lũ, gặp khó khăn trong cuộc sống... Công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đạt được những kết quả tích cực. Nhiều tổ chức cơ sở đảng phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh bình quân 70,6%; số tổ chức cơ sở đảng yếu kém giảm bình quân 1,8%/năm; kết nạp đảng viên mới đạt tỷ lệ bình quân 5,6%/năm so với tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ qua vẫn còn nhiều hạn chế như: Phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, thiếu bền vững; một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu chưa đạt được mức Nghị quyết đề ra; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa chậm; kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; trên lĩnh vực văn hóa, xã hội còn nhiều vấn đề bức xúc; đời sống một bộ phận nhân dân, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn; trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi diễn biến phức tạp; công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Trong 5 năm qua, Bình Định đã có những bước phát triển mới, khá toàn diện, thế và lực của tỉnh ngày càng được tăng cường. Đây là những tiền đề cần thiết, những thuận lợi rất cơ bản để tỉnh Bình Định phát triển mạnh mẽ, vững chắc hơn trong những năm tới. Thay mặt Bộ Chính trị, Đại tướng Lê Hồng Anh biểu dương, chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, quân và dân tỉnh Bình Định đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời Đại tướng đề nghị 6 vấn đề để Đại hội nghiên cứu, thảo luận. Bên cạnh các vấn đề cần thảo luận để phát triển kinh tế - xã hội và an ninh chính trị, Đại tướng lưu ý Bình Định cần đặc biệt quan tâm công tác xây dựng đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có vai trò quyết định để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. Trong đó, cần thực hiện đồng bộ và có chất lượng công tác xây dựng đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trước hết phải chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, gắn với đổi mới hệ thống chính trị ở cơ sở. Coi trọng việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; thực sự dân chủ trong sinh hoạt đảng, sinh hoạt cấp ủy, trong tự phê bình và phê bình, tăng cường đoàn kết nội bộ trong các tổ chức đảng. Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với công tác xây dựng đảng, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên và của mỗi tổ chức đảng. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên gia giỏi trên các lĩnh vực. Trên cơ sở làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải không ngừng củng cố, xây dựng hệ thống chính trị; coi trọng việc xây dựng bộ máy chính quyền các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh, thật sự là của dân, do dân và vì dân; nâng cao vai trò của mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội…

Đại hội đã bầu 55 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa XVIII (2010-2015). Phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Tùng tiếp tục giữ chức vụ Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lê Hữu Lộc, Phó chủ tịch UBND tỉnh, giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XI của Đảng gồm 16 đại biểu chính thức và 1 đại biểu đương nhiên.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất