Kết quả nổi bật thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Nguyễn Đình Trung Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Đồng chí Nguyễn Đình Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 70.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 70.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, xây dựng tỉnh phát triển

Trên cơ sở 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều giải pháp để đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, kết hợp có hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, đẩy mạnh phát triển chiều sâu ở một số ngành, lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh, tiềm năng của tỉnh để hình thành các ngành, sản phẩm chủ lực, đảm bảo nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Giai đoạn 2021-2023 tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân tăng 7,07%/năm (KH: giai đoạn 2021-2025 bình quân tăng 7,01%/năm); quy mô nền kinh tế năm 2023 cao gấp 1,23 lần so với năm 2020; tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 4.301 triệu USD; huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 112.965 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 62,41 triệu đồng/người; 10/16 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh đã đạt và vượt kế hoạch đề ra; cơ cấu kinh tế chuyển dịch cơ bản đúng định hướng, tập trung chuyển dịch mạnh ở 2 khu vực: nông, lâm nghiệp, thủy sản và công nghiệp - xây dựng.

Phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tỉnh ưu tiên đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, phát triển nông nghiệp hữu cơ, gắn với du lịch, từng bước dịch chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, tạo bước phát triển đột phá cho lĩnh vực nông nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững. Trên địa bàn tỉnh, đã hình thành được một số khu, vùng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ có vốn đầu tư lớn, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển. Đặc biệt, trong năm 2022, đã triển khai thành công xây dựng mã vùng trồng sầu riêng, xuất khẩu sầu riêng, mắc ca chính ngạch sang thị trường Trung Quốc, Nhật Bản…, ghi dấu thành tựu vượt bậc ngành nông nghiệp của tỉnh trong xây dựng nền nông nghiệp chất lượng cao, bền vững, trách nhiệm.

Bên cạnh lợi thế phát triển nông nghiệp, tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển nguồn năng lượng tái tạo nhằm tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh; góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, tăng nguồn thu cho ngân sách, tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập cho người dân…; đồng thời, thực hiện các mục tiêu đảm bảo môi trường bền vững, phát triển nền kinh tế xanh theo Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 15-7-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đến nay, toàn tỉnh có 2 dự án điện gió với tổng công suất 428,8 MW, 10 dự án điện mặt trời nối lưới điện quốc gia với tổng công suất 1.024 MWp và 5.379 công trình điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 650,17 MWp đã phát điện thương mại.

Trong giai đoạn 2021-2023, nhiều dự án kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, hạ tầng đô thị được tập trung đầu tư để sớm đi vào khai thác, vận hành hiệu quả. Tỉnh đã và đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan triển khai các giải pháp để khẩn trương hoàn thành tuyến đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột theo kế hoạch; đẩy nhanh tiến độ Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột; Dự án đường Đông Tây thành phố Buôn Ma Thuột; Dự án Hồ Krông Pách Thượng; Dự án Hồ thủy lợi Ea Tam...; các dự án này khi hoàn thành, đi vào sử dụng sẽ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong những năm tới.

Việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc được quan tâm. Tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều chính sách, giải pháp để giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn. Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội được quan tâm, triển khai đồng bộ; thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng dịch COVID-19 và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, góp phần giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống; các hộ nghèo, hộ cận nghèo có thêm điều kiện để phát triển kinh tế, tăng thu nhập, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

Cùng với việc lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt, đồng bộ được thực hiện, qua đó đã đạt được những kết quả cụ thể, rõ nét, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, phát triển, niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân đối với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh được nâng lên.

Công tác phát triển Đảng hằng năm đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra; 100% thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đều có chi bộ. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ theo hướng “cầm tay chỉ việc” gắn với xây dựng địa phương, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân và củng cố hệ thống chính trị cơ sở được chú trọng. Công tác cán bộ được triển khai đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực, tạo được sự chuyển biến tích cực, hiệu quả; đồng thời, tỉnh cũng luôn quan tâm việc xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lễ hội cà phê lần 8 năm 2023 với chủ đề “Buôn Ma Thuột – điểm đến của cà phê thế giới”.

Lễ hội cà phê tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Trên cơ sở đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế, tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, nhất là Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 6-10-2022 của Bộ Chính trị về“Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trước mắt cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đó là:

Thứ nhất, tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị v“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng về hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””. Đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc phù hợp với tình hình thực tiễn. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 27-7-2022 của Tỉnh ủy về “Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 19-5-2022 của Tỉnh ủy về “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chỉ đạo nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính của cán bộ, công chức; chấn chỉnh tư tưởng sợ sai, đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng của một số cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Thứ hai, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Duy trì, phấn đấu nâng cao kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đạt và vượt; xác định rõ nguyên nhân các chỉ tiêu đạt thấp, dự báo khó đạt, thực hiện các giải pháp căn cơ, đột phá và tập trung mọi nguồn lực, biện pháp, cách làm, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra. Trước mắt, tập trung giải pháp thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, đề án về phát trin kinh tế - xã hội, đặc biệt là công tác thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công. Ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; giải quyết có hiệu quả những khó khăn, hạn chế cả trước mắt và lâu dài; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện 3 khâu đột phá: Cải cách hành chính; phát triển nguồn nhân lực; đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ”.

Thứ ba, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức... gắn với tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Tổ chức công bố và kịp thời triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để sử dụng hiệu quả nguồn lực của địa phương phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột theo Nghị quyết số 72/2022/QH15 của Quốc hội và các nhiệm vụ tại Kết luận số 67-KL/TW của Bộ Chính trị. Tập trung triển khai, hoàn thành đúng tiến độ các dự án trọng điểm, tạo động lực mới để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ tư, quan tâm phát triển văn hoá, xã hội hài hòa, tương xứng, ngang tầm với phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ người dân, người lao động mất việc làm và doanh nghiệp gặp khó khăn. Chăm lo đời sng người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn; giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện các chương trình, đề án, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, qua đó củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; xác định đây là nhiệm vụ chung của toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Thứ năm, căn cứ kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh cán bộ, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 đảm bảo theo quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Với truyền thống đoàn kết, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, hướng đến mục tiêu xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc, trên cơ sở những kết quả tích cực đạt được sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, cùng với một số dư địa tăng trưởng tốt ở lĩnh vực kinh tế - xã hội, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, nỗ lực thi đua sáng tạo trong công tác, lao động, sản xuất, học tập, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra, đưa Đắk Lắk phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế, là trung tâm liên kết vùng và cực tăng trưởng chính của toàn vùng Tây Nguyên.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất