Quảng Ngãi phát động phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt, đảng bộ cơ sở bốn tốt” giai đoạn 2022-2027

Phạm Tiến Dũng Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương

Kế hoạch phát động phong trào thi đua xây dựng "chi bộ bốn tốt, đảng bộ cơ sở bốn tốt” giai đoạn 2022-2027 nhằm nâng cao nhận thức và hành động của các cấp uỷ đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tổ chức thực hiện có hiệu quả theo tinh thần của Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ tỉnh để phát huy ngày càng nhiều mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo của tập thể và cá nhân nhằm góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

BTV Tỉnh uỷ yêu cầu phong trào thi đua phải được tổ chức triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh, tác động đến từng đảng viên, nhằm nâng cao nhận thức "kết quả của cá nhân là thành quả của tổ chức"; với phương châm: “thiết thực, hiệu quả, vững chắc”; bảo đảm dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả; phải thực hiện thường xuyên, liên tục, tạo khí thế thi đua sôi nổi, sự đồng thuận cao của cấp ủy các cấp; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình của từng tổ chức đảng trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 21 nhằm phát huy được sức mạnh tổng hợp của tập thể trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên; gắn kết quả thực hiện phong trào thi đua với công tác khen thưởng; việc khen thưởng phải bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời.

Phong trào thi đua xây dựng "chi bộ bốn tốt, đảng bộ cơ sở bốn tốt” giai đoạn 2022-2027 với bốn nội dung thi đua như sau:

1. Thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị: Việc cụ thể hóa, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm để thực hiện nhiệm vụ được giao; kết quả lãnh đạo thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, cơ quan, đơn vị phải đạt và vượt chỉ tiêu được giao; lãnh đạo, chỉ đạo việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; kết quả lãnh đạo thực hiện công tác tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ; công tác xây dựng chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, nhất là công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của chính quyền; kịp thời xem xét, giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh (nếu có) ở cơ sở, không để vụ việc tồn đọng. Không để khiếu nại phức tạp đông người và vượt cấp; kết nạp đảng viên đạt số lượng, chất lượng và vượt chỉ tiêu được giao.

2. Chất lượng sinh hoạt tốt: Thực hiện đầy đủ các nội dung Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; thực hiện đầy đủ, chất lượng các kỳ họp theo quy định và Quy chế làm việc, nhất là các kỳ sinh hoạt chuyên đề theo chủ điểm hằng quý; thực hiện tốt Hướng dẫn số 06-HD/BTCTU ngày 8-10-2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về nội dung, khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ cho các loại hình chi bộ.

3. Đoàn kết, kỷ luật tốt: Xây dựng, tổ chức thực hiện theo đúng quy chế làm việc của cấp uỷ, chi bộ; thực hiện đầy đủ các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, làm tốt việc mở rộng dân chủ để tất cả cán bộ, đảng viên bày tỏ được ý kiến của mình; không có đảng viên vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm; thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ, nâng cao đạo đức, văn hoá, tính chuyên nghiệp của cán bộ, đảng viên; lãnh đạviệc xây dựng mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh; phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, xem xét, giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh ở địa phương, cơ quan, đơn vị; kết quả phối hợp công tác; phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội.

4. Cán bộ, đảng viên tốt: Đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở tiến hành phát động và duy trì phong trào rèn luyện của cán bộ, đảng viên trong chi bộ, đảng bộ theo tiêu chí 4 tốt, cụ thể: Nêu gương tốt về đạo đức, lối sống, phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nêu gương tốt về nói đi đôi với làm; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nêu gương tốt về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tích cực học tập, nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn công tác, hoàn thành đúng tiến độ, yêu cầu đề ra; nêu gương tốt về chấp hành kỷ luật, kỷ cương, tự phê bình và phê bình, đoàn kết, gắn bó với nhân dân, thương yêu đồng chí, kính trọng nhân dân, sống có nghĩa, có tình; làm tốt công tác phát triển đảng viên; hằng năm có 100% đảng viên chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; đối với đảng bộ có từ 90% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch đề ra, sáng ngày 9-11-2022, BTV Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức lễ phát động phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” giai đoạn 2022-2027. Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất nhiều lần khẳng định vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Người chỉ rõ tổ chức gốc rễ của Đảng là chi bộ. Chi bộ là tổ chức hạt nhân, quyết định chất lượng lãnh đạo của Đảng, là môi trường tu dưỡng, rèn luyện và cũng là nơi giám sát đảng viên. "Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy". "Các chi bộ mạnh thì Đảng mạnh, các chi ủy vững tức là chi bộ mạnh". Người khẳng định "trong công tác xây dựng Đảng, cái gốc của chi bộ phải làm sao cho chi bộ vững để lúc thuận lợi, cũng như lúc gặp khó khăn, họ biết phát huy thắng lợi, khắc phục trở ngại, vững vàng tiến lên". "Chi bộ là nền tảng của Đảng, chi bộ tốt, thì mọi việc sẽ tốt", "thực tế cho thấy, chỗ nào chi bộ tốt, công việc trôi chảy, chỗ nào chi bộ yếu công việc xộc xệch".

Thấm nhuần lời dạy của Bác, việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng luôn được Đảng ta coi trọng và được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Vào đầu những năm 60 của thế kỷ trước, sau khi tổng kết 30 năm công tác xây dựng Đảng, tiến hành đường lối cách mạng của thời kỳ mới, Đảng ta đã phát động thi đua xây dựng đảng bộ, chi bộ "bốn tốt". Từ đó, trên toàn miền Bắc đã dấy lên phong trào thi đua yêu nước với những ngọn cờ đầu như: "Sóng Duyên Hải", "Cờ Ba Nhất", "Gió Đại Phong". Đến nay, phong trào thi đua xây dựng đảng bộ, chi bộ "bốn tốt" đã trở thành bài học quý trong xây dựng Đảng, tiếp tục được các cấp ủy vận dụng sáng tạo, góp phần làm nên sức mạnh của Đảng; phong trào thi đua xây dựng đảng bộ bốn tốt, chi bộ bốn tốt tiếp tục được phát động và duy trì thường xuyên ở nhiều nơi trong cả nước.

Những năm qua, thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, BTV Tỉnh ủy đã chủ động cụ thể hóa phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Tổ chức cơ sở đảng được tập trung củng cố, kiện toàn, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, gắn với xây dựng tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy cơ sở được quan tâm. Nhờ vậy, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình, chất lượng sinh hoạt đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý đảng viên... của nhiều cấp ủy, đảng bộ, chi bộ cơ sở được nâng lên. Những kết quả đạt được trong việc xây dựng chi bộ, tổ chức cơ sở đảng trong tỉnh có nhiều ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Đến nay, toàn tỉnh có 55.693 đảng viên, sinh hoạt ở 784 tổ chức cơ sở đảng; trong đó có 293 đảng bộ và 491 chi bộ cơ sở. Kết quả xếp loại trong 3 năm gần đây, tổ chức cơ sở đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên chiếm tỷ lệ cao. Cụ thể: Năm 2019, tổ chức cơ sở đảng được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 17,97%, tổ chức cơ sở đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 74,70%; năm 2020, tổ chức cơ sở đảng được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 17,35%, tổ chức cơ sở đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 75,03%; năm 2021, tổ chức cơ sở đảng được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm tỷ 17,87%, tổ chức cơ sở đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 76,30%.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế. Phương thức lãnh đạo chậm được đổi mới; chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ có lúc có nơi chưa nghiêm. Chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ cơ sở, sinh hoạt cấp ủy, tinh thần tự phê bình và phê bình, công tác đánh giá, xếp loại còn hạn chế, chưa thực hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng trong giải quyết khó khăn, bức xúc của nhân dân ở cơ sở. Một số cấp ủy cơ sở chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu; chưa chủ động, kịp thời kiện toàn tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; cá biệt còn mất sức chiến đấu, để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật, làm giảm niềm tin của Nhân dân với Đảng. Trường hợp tổ chức cơ sở đảng bị đánh giá, xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ trong ba năm gần đây vẫn còn, cụ thể: năm 2019, có 3 tổ chức (chiếm 0,47%); năm 2020, có 1 tổ chức (chiếm 0,12%); năm 2021, có 2 tổ chức (chiếm 0,25%).

Để phong trào thi đua xây dựng "chi bộ bốn tốt, đảng bộ cơ sở bốn tốt” giai đoạn 2022-2027 sôi nổi,, thiết thực, hiệu quả, BTV Tỉnh ủy giao BTV huyện ủy, thị ủy, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức đăng ký thi đua "chi bộ bốn tốt, đảng bộ cơ sở bốn tốt". Đối với đảng bộ cơ sở chọn ít nhất 10%; đối với chi bộ chọn ít nhất 15% để chỉ đạo làm điểm. Hằng năm rút kinh nghiệm tiếp tục nhân rộng. Đồng thời sẽ tổ chức sơ kết phong trào thi đua xây dựng "chi bộ bốn tốt, đảng bộ cơ sở bốn tốt” giai đoạn 2022-2027 vào tháng 11-2025; tổng kết phong trào thi đua xây dựng "chi bộ bốn tốt, đảng bộ cơ sở bốn tốt” giai đoạn 2022-2027 vào tháng 10-2027 và tổ chức khen thưởng cho chi bộ, đảng bộ cơ sở có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng "chi bộ bốn tốt, đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Tại lễ phát động, 17 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ngãi ký kết giao ước thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt, đảng bộ cơ sở bốn tốt”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất