Bình Phước thực hiện tốt Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XII)
Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Công ty Cao su Phú Riềng ký kết giao ước thi đua năm 2022. Ảnh: TL.

Vài nét về thực trạng

Tỉnh Bình Phước hiện có 6 doanh nghiệp nhà nước là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy, trong đó có 4 công ty cao su trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (1), 2 công ty cao su trực thuộc tỉnh (2). Có 4 doanh nghiệp thuộc loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, 2 doanh nghiệp thuộc loại hình công ty cổ phần. Theo đó, tổ chức bộ máy công ty gồm các phòng, ban chuyên môn, các nông trường cao su, nhà máy, xí nghiệp chế biến mủ… được thành lập các TCCSĐ trực thuộc, hoạt động dưới sự lãnh đạo của đảng ủy công ty. Trong 6 đảng bộ công ty cao su trực thuộc Tỉnh ủy gồm có 71 TCCSĐ, 275 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, 2.792 đảng viên.

Các đảng ủy đã lãnh đạo doanh nghiệp triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, thường xuyên cập nhật các nghị quyết, chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, của tỉnh có liên quan đến định hướng hoạt động sản xuất - kinh doanh; tập trung tìm nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, đề ra chiến lược phát triển, tổ chức lại sản xuất, đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường, tạo việc làm mới. Qua đó, tình hình sản xuất - kinh doanh của các công ty đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, sản lượng do Tập đoàn và Tổng Công ty giao, hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, thu nhập của người lao động năm sau cao hơn năm trước; bảo đảm vệ sinh môi trường, chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người lao động…

Những kết quả nổi bật

BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy tổ chức quán triệt, triển khai nội dung Quy định số 69-QĐ/TW đến các TCCSĐ. Trên cơ sở đó, BTV các đảng ủy Công ty Cao su đã nghiêm túc triển khai thực hiện, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị. Các đảng ủy Công ty Cao su đã điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc, bảo đảm lãnh đạo toàn diện về thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh; công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức - cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; công tác xây dựng tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, các cấp ủy lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh theo nghị quyết đề ra; chỉ đạo xây dựng chương trình kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, cổ đông và người lao động; hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước.  

Lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong doanh nghiệp, phát huy quyền làm chủ của các thành viên trong doanh nghiệp, công khai, minh bạch về kế hoạch sản xuất - kinh doanh, hoạt động tài chính, phân phối lợi nhuận tiền lương, tiền thưởng, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng tự vệ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản của Nhà nước và doanh nghiệp.  

Các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo thực hiện đúng các quy định, quy trình về công tác cán bộ, quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và chính sách cán bộ bảo đảm đúng theo quy định, hướng dẫn của cấp trên; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về công tác cán bộ.

Thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng thành viên hoặc tổng giám đốc công ty, cấp ủy viên là thành viên ban giám đốc, hội đồng thành viên, một số trưởng các phòng, giám đốc nông trường. Đảng ủy công ty còn thành lập các ban tham mưu giúp việc cấp ủy gồm: ban tổ chức, ban tuyên giáo, ủy ban kiểm tra, ban dân vận, văn phòng đảng ủy. Lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng trực thuộc trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác quản lý đảng viên; nâng cao chất lượng đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên, kết quả đánh giá năm 2021, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", 5 đảng bộ còn lại xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ". Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động theo đúng điều lệ của tổ chức, phát huy tốt vị trí, vai trò trong doanh nghiệp.

Việc thực hiện tổ chức đảng các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc cấp ủy địa phương đã tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa tổ chức đảng doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần sắp xếp tổ chức đảng trong các doanh nghiệp phù hợp với vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và bảo đảm cho doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh. Các đảng ủy Công ty Cao su thực hiện định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng, năm báo cáo với Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, kết quả sản xuất - kinh doanh, Tỉnh ủy thường xuyên thông báo với các doanh nghiệp trên địa bàn về chủ trương, nghị quyết, quyết định liên quan đến doanh nghiệp; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, môi trường, đất đai; khuyến khích các doanh nghiệp tham gia các dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW ngày 5-10-2018 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp theo Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XII), các đảng ủy Công ty Cao su tổ chức sắp xếp nhân sự các ban tham mưu giúp việc của cấp ủy tinh gọn, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quá trình thực hiện hợp nhất, đảng ủy các Công ty Cao su đã quan tâm thực hiện công tác chính trị tư tưởng, kịp thời nắm bắt, giải quyết tâm tư của những cán bộ thuộc diện bố trí, sắp xếp; vận động nghỉ hưu trước tuổi đối với các trường hợp sắp đến tuổi hưu; tập trung thực hiện các phương án bảo đảm hợp nhất dân chủ, công khai, khách quan, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong cấp ủy khi thực hiện; quan tâm thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ sau hợp nhất theo quy định. Các đơn vị sau khi hợp nhất đã xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể, các cơ quan chuyên môn hoạt động hiệu quả theo nhiệm vụ chuyên môn được giao và tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ công tác đảng, đảm bảo đúng theo quy định của Điều lệ Đảng và chỉ đạo của cấp ủy cấp trên.

Từ những kết quả đạt được, có thể thấy các đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã nghiêm túc triển khai thực hiện Quy định 69-QĐ/TW của Ban Bí thư; phát huy được vai trò lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh; thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; làm tốt công tác kết nạp và nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên; quan tâm lãnh đạo hoạt động của các đoàn thể và chăm lo đời sống công nhân, người lao động, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

--------------------

(1): Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long, Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh, Công ty TNHH MTV Cao su Đồng Phú.
(2): Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất