Thông cáo báo chí phiên bế mạc Đại hội XI của Đảng

Dự Đại hội có các đại biểu khách mời:
Đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đồng chí Lê Đức Anh, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Trần Đức Lương nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các đồng chí nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ các khoá; các đồng chí nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng các khoá II, III, IV, V; các đồng chí Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XI; đại biểu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng; các nhân sĩ, trí thức; đại biểu các tôn giáo; đại biểu thanh niên tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Uỷ viên Đoàn Thư ký Đại hội đọc danh sách 18 đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế vừa mới gửi thư, điện chúc mừng Đại hội. Như vậy, cho đến phiên bế mạc Đại hội đã nhận được 176 điện mừng của các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết đã thay mặt Đoàn Chủ tịch và toàn thể Đại hội một lần nữa bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn đối với tình cảm hữu nghị và hợp tác của các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội coi đây là biểu hiện sinh động của mối quan hệ quốc tế của Đảng ta; là sự ủng hộ, cổ vũ, động viên to lớn đối với công cuộc đổi mới của nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo. Tại diễn đàn trọng thể này, một lần nữa, Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định sẵn sàng mở rộng quan hệ với các đảng cộng sản và công nhân, đảng cánh tả, đảng cầm quyền và các chính đảng khác, các phong trào độc lập dân tộc, cách mạng, tiến bộ và bạn bè trên thế giới, vì tình hữu nghị và hợp tác cùng phát triển giữa các dân tộc.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Uỷ viên Đoàn Thư ký Đại hội đọc Báo cáo kết quả biểu quyết một số vấn đề trong các văn kiện Đại hội.

Đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Uỷ viên Đoàn Thư ký Đại hội đọc toàn văn Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được sửa đổi, bổ sung tại Đại hội XI của Đảng để Đại hội thông qua.

Đại hội đã biểu quyết với 100% ý kiến đồng ý thông qua toàn văn Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội đọc Báo cáo kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XI.

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI ra mắt Đại hội.

Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X phát biểu ý kiến và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI tặng hoa chúc mừng đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X và phát biểu ý kiến.

Đồng chí Ngô Văn Dụ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng Đoàn Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Đại hội đã biểu quyết với 100% ý kiến đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI phát biểu bế mạc Đại hội.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất