Bầu các đại biểu xứng đáng bằng tinh thần dân chủ
Các đại biểu lắng nghe thảo luận tại Hội trường.
Theo chương trình, ngày 17-1, Đại hội tiếp tục làm việc về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
Bên lề Đại hội, đại biểu đã chia sẻ những tâm tư, kỳ vọng trước khi cầm lá phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

Đại biểu Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cho biết, các đại biểu được tiếp cận, nghiên cứu rất kỹ hồ sơ, lý lịch của từng cá nhân được đề cử tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

Bên cạnh đó, các đại biểu thảo luận, giới thiệu những ứng cử viên ngoài danh sách đề cử của Ban Chấp hành khóa X để có thể tham gia ứng cử trong danh sách bầu cử lần này, thể hiện không khí rất cởi mở, dân chủ.

Về tiêu chuẩn, theo đại biểu Đặng Thị Ngọc Thịnh có thể khái quát theo 3 nhóm, đó là những người yêu nước, trung thành tuyệt đối với Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như đường lối đổi mới của Đảng. Đó thực sự là những người có tư duy đổi mới và có năng lực tổ chức thực hiện đường lối, nghị quyết của Đảng, đồng thời là những người dám nghĩ, dám làm và thực sự có khả năng quy tụ được đội ngũ cán bộ để thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.
Tiêu chuẩn quan trọng nữa là những người có phẩm chất đạo đức trong sáng, gia đình và bản thân phải gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó phải là những người thực sự tiêu biểu, không tham ô, tham nhũng, lãng phí, có thái độ kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực và tham nhũng, lãng phí.

Về cơ cấu đại biểu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa tới, đại biểu Đặng Thị Ngọc Thịnh cho biết đại biểu rất phấn khởi thấy qua báo cáo chuẩn bị về nhân sự của Ban Chấp hành khóa X, tỷ lệ cán bộ nữ trên 10%, tuổi trẻ là trên 20%, đại biểu là người dân tộc thiểu số khoảng 10%. Đây là cơ cấu, tỷ lệ hợp lý.

Đại biểu Đặng Ngọc Thịnh tin rằng, Đại hội sẽ bầu chọn được Ban Chấp hành mới với số lượng 175 ủy viên chính thức đảm bảo được cơ cấu hợp lý của các lĩnh vực, các vùng miền và trong đó tỷ lệ trẻ cũng như tỷ lệ nữ sẽ đạt được như yêu cầu mong muốn.

Theo đại biểu Trần Hoàng Kim, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, công tác chuẩn bị về nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương khóa X rất chu đáo, thực sự phát huy dân chủ, rất trách nhiệm trước Đại hội.

Về việc chuẩn bị nhân sự, Ban Chấp hành Trung ương đã tham khảo ý kiến đóng góp của các địa phương. Đã dành thời gian cho đại biểu nghiên cứu kỹ, nắm bắt thông tin về các ứng cử viên, để lựa chọn những người có đức, có tài tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

Đại biểu Trần Hoàng Kim tin tưởng Đại hội lần này sẽ bầu được những người xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong giai đoạn 2011-2015.

Đại biểu Lê Văn Ửng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long nói: "Chúng tôi rất mừng thấy yêu cầu về cơ cấu của ngành, địa phương, trong đó có những lĩnh vực trọng yếu đều có dự kiến nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. Với tinh thần dân chủ, cởi mở, mong muốn Đại hội sẽ bầu những đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, quan điểm lập trường, đạo đức lối sống, trình độ năng lực, có tầm nhìn xa, hiểu rộng vào Ban Chấp hành Trung ương để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng".

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất