Phát biểu của đồng chí Nông Đức Mạnh tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

Thưa các đồng chí đại biểu,

Thưa các vị khách quý,

Hôm nay, chúng ta rất vui mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thành công tốt đẹp. Tôi thực sự xúc động và tin tưởng rằng thành công của Đại hội sẽ mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước ta trên con đường xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tôi nhiệt liệt chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa được Đại hội và Ban Chấp hành Trung ương bầu ra. Nhân dịp này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, các ngành, các cấp cùng toàn thể đồng chí, đồng bào, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đồng chí, bầu bạn và nhân dân các nước anh em yêu chuộng hoà bình, công lý trên thế giới trong thời gian qua đã hết lòng hợp tác và giúp đỡ Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong công cuộc phát triển và bảo vệ Tổ quốc cũng như đối với cá nhân tôi trong việc thực hiện trọng trách của mình.

Thưa Đại hội,

Kiên định con đường Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, nêu cao ý thức kỷ luật, giữ nghiêm kỷ cương và nguyên tắc sinh hoạt đảng là cơ sở bảo đảm để trong Đảng có sự đoàn kết thực sự và dân chủ thực sự, để Đảng ta ngày càng vững mạnh, hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang của mình. Đại hội của chúng ta với tinh thần đoàn kết, dân chủ, với ý chí cách mạng tiến công, đề ra đường lối trong chặng đường mới và bầu Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư sẽ đem lại sức sống mới cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam yêu quý của chúng ta. Tôi có một niềm tin mãnh liệt vào điều đó.

Thưa các đồng chí,

Trong quá trình công tác, mặc dù đã có nhiều cố gắng phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân giao phó, bản thân tôi vẫn còn những việc thực hiện chưa được như mong muốn của Đảng và của nhân dân. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X đã có Báo cáo kiểm điểm trước Đại hội. Những hạn chế và khuyết điểm nêu trong Báo cáo có phần trách nhiệm của tôi. Tôi xin hứa sẽ tiếp tục phấn đấu giữ gìn phẩm chất cao đẹp của người đảng viên cộng sản, xứng đáng với sự tin cậy, đùm bọc, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, đồng chí, đồng bào đối với tôi trong suốt nửa thế kỷ từ khi tham gia cách mạng đến ngày hôm nay.

Với tình cảm, lòng biết ơn và niềm tin vào tương lai tươi sáng của Đảng ta, dân tộc ta, xin chúc các đồng chí đại biểu, các vị khách quý sức khoẻ, hạnh phúc và thắng lợi.

Xin trân trọng cảm ơn.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất