Mong muốn và hy vọng từ mảnh đất cực Nam

* Đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau: Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng là sự kiện chính trị, xã hội vô cùng quan trọng đối với Đảng và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, đưa đất nước tiến lên. Tôi mong muốn Đảng ta tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, tạo niềm tin vững chắc của quần chúng nhân dân vào tổ chức đảng. Bên cạnh việc trẻ hoá đội ngũ cán bộ, đảng viên, các cấp uỷ đảng nên tạo điều kiện hơn nữa trong việc phát triển đảng viên trẻ, nhất là trong lực lượng học sinh, sinh viên và thanh niên ở khu vực nông thôn, bởi đây là nguồn tạo nên sinh lực trẻ cho Đảng. Các cấp uỷ cần quan tâm hơn nữa về chất lượng cán bộ đoàn thể ở cơ sở và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ phục vụ xây dựng nông thôn mới.
Tôi cũng mong muốn Đại hội lần này sẽ có những quyết sách sáng suốt, tạo ra sự phát triển bền vững cho đất nước. Nhưng cần sử dụng hợp lý thành tựu trong kinh tế cho đầu tư, chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là đời sống của thanh niên - lực lượng được xác định là rường cột của nước nhà. Đảng, Nhà nước cần có những chính sách đầu tư hệ thống công trình, thiết chế văn hoá phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh của thanh thiếu niên cấp huyện, nhất là cấp xã vì hiện nay chưa có sự đầu tư thoả đáng. Thiếu chỗ vui chơi giải trí cho thanh thiếu niên là một trong những nguyên nhân dẫn đến những bất cập trong đời sống của thanh, thiếu niên.

* Đồng chí Phạm Thuận Hà, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Cà Mau: Đại hội sẽ chọn ra những người có đức, có tài để bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khoá mới. Trước hết, tôi xin chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thành công tốt đẹp. Tôi tin tưởng rằng, Đại hội sẽ chọn ra những người có đức, có tài, trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lênin để bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khoá mới, tiếp tục lãnh đạo đất nước theo con đường Đảng ta và Bác Hồ đã chọn. Tiếp tục xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam lớn mạnh. Nội bộ Đảng luôn đoàn kết, gắn bó, gần dân, hiểu dân và hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Kế tục truyền thống của Đảng và sự lãnh đạo của Đảng qua các kỳ đại hội để lãnh đạo toàn dân, toàn quân vượt qua thách thức, xây dựng thành công chế độ xã hội chủ nghĩa theo cương lĩnh mà Đại hội đã thông qua.
Tôi mong muốn Đảng quan tâm, tạo điều kiện để xây dựng hệ thống chính trị, mặt trận, đoàn thể, đặc biệt có chính sách quan tâm hơn nữa đến đội ngũ cán bộ cơ sở. Xây dựng hệ thống chính quyền của dân, cho dân mạnh hơn nữa, chính quyền thật sự là công bộc của nhân dân. Tôi tin tưởng Đại hội lần này sẽ đề ra những quyết sách phù hợp để chăm lo tốt hơn về đời sống của các tầng lớp nhân dân, nhất là người nông dân, người có công với cách mạng và cựu chiến binh trên cả nước.
Cuối cùng, tôi mong muốn Đại hội XI lần này, nhất là Ban Chấp hành Trung ương khoá mới sẽ nghiên cứu, chỉ đạo, sớm giải quyết những vần đề tồn đọng, bức xúc lớn trong nhân dân, tạo được lòng tin của nhân dân đối với Đảng cả trước mắt và lâu dài.
 
* Đồng chí Dương Thu Phương, Tỉnh uỷ viên, Phó chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau: Xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân hướng vào thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, chính trị - quốc phòng, an ninh của đất nước, cùng cả nước chung sức, chung lòng vượt qua khó khăn, thách thức, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Đại hội lần thứ XI của Đảng là sự kiện chính trị, là tiền đề quan trọng để đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng. Với tư cách là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng là công dân của nước Việt Nam, tôi mong muốn các đại biểu về dự Đại hội tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí cao, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực để lãnh đạo đất nước, đặc biệt là trong tình hình mới hiện nay.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi tin tưởng và hy vọng trong nhiệm kỳ (2011-2015) này tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được trong 5 năm qua, phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh xứng đáng là Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước, góp phần đưa đất nước cơ bản trở thành nước CNH, HĐH vào năm 2020. 
                                     
 
* Đồng chí Phạm Hồng Nhân, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Cà Mau: Lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong cán bộ lãnh đạo thật sự có hiệu quả. Theo tôi cứ mỗi lần đại hội đảng đều có sự đổi mới về lãnh đạo để điều hành đất nước không ngừng phát triển. Vì vậy, đổi mới là điều tất nhiên ở mỗi kỳ đại hội. Hy vọng Đại hội lần này cũng có nhiều đổi mới, chỉ ra đựơc những hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ qua, để nhiệm kỳ mới khắcphục những hạn chế, yếu kém để sự lãnh đạo, điều hành của Đảng đưa đất nước phát triển tốt đẹp hơn, tôi cho đó là niềm tin tưởng nhất của nhân dân gửi đến Đại hội. Tôi hy vọng ở Đại hội lần này sẽ đưa ra những quyết sách quan trọng của đất nước tiến lên trong thời kỳ mới, nhất là thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra tại Đại hội, trong đó có vấn đề tiếp tục đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Điều tôi mong muốn ở Đại hội lần này sẽ lựa chọn những người tiêu biểu nhất về phẩm chất đạo đức, trí tuệ, bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khoá mới để tiếp tục lãnh đạo, điều hành đất nước; đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng, quan trọng hơn nữa là đổi mới như thế nào để phát huy được dân chủ trong Đảng, trong toàn xã hội; đồng thời lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong cán bộ lãnh đạo thật sự có hiệu quả.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất