Đảng bộ Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc làm tốt công tác đảng viên


Hội nghị Người lao động năm 2019 của Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.

Xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, để hoàn thành mục tiêu kết nạp đảng viên được đề ra theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty nhiệm kỳ 2015-2020, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Thành ủy tới các cấp ủy đảng, các tổ chức đoàn thể và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, qua đó nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên ở từng tổ chức, đơn vị trong Tổng Công ty.

Đảng ủy đã ban hành văn bản hướng dẫn trình tự, quy trình xét kết nạp vào Đảng và chuyển đảng viên chính thức tại các chi, đảng bộ nhằm cụ thể hóa các hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm sự thống nhất về thủ tục, quy trình. Hằng năm có văn bản chỉ đạo, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cho từng đơn vị; giao trách nhiệm cho các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty phụ trách đơn vị đôn đốc các chi, đảng bộ cơ sở tích cực thực hiện công tác kết nạp đảng viên trong cả nhiệm kỳ.

Đảng ủy Tổng Công ty chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thường xuyên quan tâm đến công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, phát hiện, bồi dưỡng các quần chúng ưu tú, đặc biệt tập trung vào đội ngũ công nhân có trình độ tay nghề cao, đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật trẻ có trình độ, đội ngũ hoa tiêu, công nhân quản lý vận hành báo hiệu hàng hải, công nhân khảo sát, cơ khí, công trình để bổ sung lực lượng mới cho Đảng, không chạy theo hình thức, số lượng, chú trọng chất lượng từ khâu tạo nguồn đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên.

Công tác phát triển đảng viên được thực hiện nghiêm túc, theo đúng các quy định, quy trình, thủ tục, bảo đảm tính khách quan, dân chủ, công khai; trong đó công tác thẩm tra, xác minh lý lịch được hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, giúp cho quá trình đi thẩm tra, xét kết nạp nhanh chóng, đúng quy định. Do vậy, trong những năm qua công tác thẩm tra, xác minh lý lịch, các thủ tục đề nghị cấp trên xem xét, kết nạp được làm đúng quy trình, bảo đảm chất lượng, hồ sơ kết nạp Đảng gửi về Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty xem xét chuẩn y kết nạp cơ bản đạt kết quả tốt.

Lễ kết nạp đảng viên được tổ chức theo đúng Quy định của Điều lệ Đảng và trang trọng, giúp cho đảng viên có được cảm nhận sâu sắc, thấy rõ được vai trò, trách nhiệm của mỗi người đảng viên trước yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và các quần chúng cảm tình đảng được các cấp ủy quan tâm, đảng viên mới kết nạp được các chi, đảng bộ trực thuộc giới thiệu về sinh hoạt với cấp ủy nơi cư trú theo Quy định số 76-QĐ/TW; công tác quản lý, giám sát, kiểm tra đối với mỗi đảng viên ở nơi cư trú được tiến hành thường xuyên, từ đó làm cho mỗi đảng viên luôn nêu cao tính gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, làm gương cho quần chúng noi theo.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, từ đầu nhiệm kỳ đến nay Đảng bộ Tổng Công ty đã kết nạp được 111 đảng viên, đạt 110% so với chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty khóa III đề ra. Cụ thể, từ đầu nhiệm kỳ (tháng 6-2015) đến hết năm 2015, kết nạp 17 đảng viên. Năm 2016, kết nạp 33 đảng viên. Năm 2017, kết nạp 38 đảng viên. Năm 2018, chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm đã kết nạp được 23 đảng viên. Chất lượng đảng viên mới kết nạp được nâng cao, phát huy vai trò tích cực trong các lĩnh vực công tác của mình, thể hiện được tính tiền phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm cao. Hằng năm, 100% đảng viên của Đảng bộ đều được đánh giá, xếp loại đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều đồng chí được cấp ủy, lãnh đạo các cấp tin tưởng, giao đảm nhiệm hầu hết các công việc quan trọng, đưa vào quy hoạch để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, dự nguồn cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Tổng Công ty.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn một số khó khăn trong phát triển đảng viên ở Đảng bộ Tổng Công ty như: Tại các đơn vị cổ phần, công tác phát triển đảng viên còn hạn chế. Năm 2016, 2017, các đơn vị này không phát triển thêm được một đảng viên nào. Tại một số chi bộ, đảng bộ trực thuộc, việc thẩm định, kiểm tra nội dung, thông tin trong lý lịch, văn bản đề nghị kết nạp người vào Đảng còn chưa chặt chẽ, còn sai sót. Với địa bàn trải dài từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, quần chúng làm việc tại các đảo, trạm xa đất liền, việc di chuyển phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết, dẫn đến việc mất nhiều thời gian cho việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các nội dung, thông tin liên quan đến hồ sơ, làm chậm tiến độ xem xét, ra quyết định kết nạp Đảng của cấp ủy cấp trên.

Những khó khăn trên có nguyên nhân do việc cổ phần hóa 4 đơn vị thuộc Tổng Công ty được tiến hành từ 2015. Trong quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, các đơn vị gặp nhiều khó khăn trong công tác điều hành, quản lý, tìm kiếm việc làm để bảo đảm thu nhập cho người lao động. Tại một số đơn vị cổ phần, các đồng chí bí thư, cấp ủy viên không phải là lãnh đạo chủ chốt của đơn vị. Có đơn vị giám đốc không là đảng viên nên việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, trong đó có công tác phát triển đảng viên chưa được quan tâm thường xuyên. Một số chi bộ, cấp ủy chưa quan tâm đúng mức trong việc thực hiện quy trình kết nạp. Một số cán bộ phụ trách được phân công hướng dẫn, rà soát nội dung lý lịch, hồ sơ chưa thực sự nắm rõ các quy định, còn thiếu kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng.

Từ thực tiễn công tác phát triển đảng viên trong thời gian qua, Đảng bộ Tổng Công ty đã rút ra một số kinh nghiệm sau:

Phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty đối với các đồng chí bí thư cấp ủy cơ sở trong công tác phát triển đảng viên thông qua các cuộc họp sơ kết, tổng kết hằng năm để giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; kịp thời biểu dương, khen thưởng những đơn vị làm tốt, nhắc nhở, chấn chỉnh những đơn vị thực hiện chưa đạt yêu cầu.

Thường xuyên có sự chỉ đạo của các cấp ủy đối với các tổ chức đoàn thể để phát hiện, tạo nguồn phát triển đảng viên.

Bên cạnh sự phấn đấu của quần chúng, khâu phối hợp xác minh lý lịch và tổ chức bồi dưỡng làm khoa học, nhịp nhàng sẽ đẩy nhanh được tiến độ thực hiện trong quy trình phát triển đảng viên.

Thường xuyên có sự liên hệ chặt chẽ với các trung tâm bồi dưỡng chính trị ở các tỉnh, thành phố, nơi có các đơn vị của Tổng Công ty đặt trụ sở, văn phòng để phối hợp, tổ chức, mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các đối tượng cảm tình đảng.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát TCCSĐ, các tổ chức đoàn thể và đảng viên về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong Đảng bộ.

Thực tế, nguồn quần chúng của Đảng bộ Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc ngày càng giảm do nhu cầu tuyển dụng cán bộ, công nhân ít, số lượng TCCSĐ giảm do chuyển giao 4 chi bộ tại các công ty cổ phần về trực thuộc Quận ủy Ngô Quyền. Vì thế, để hoàn chỉ tiêu, kế hoạch kết nạp Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp, Đảng ủy Tổng Công ty đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng xem xét, giao chỉ tiêu phát triển đảng viên hằng năm phù hợp với tình tình thực tế của Đảng bộ, giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được Thành ủy giao.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất